Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 18.12.13 - sak 62/13 - Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2013/7204 - /145
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 27.11.13 98/13
Rådet for likestilling av funksjonshemmede 04.12.13 6/13
Eldres Råd 11.12.13 13/13
Kommunestyret 18.12.13 62/13

 

 

Saksprotokoll i Eldres Råd - 11.12.2013

Forslag i møte:

Repr. Arne Solem fremmet følgende forslag til høringsuttalelse fra Eldres råd: Eldres råd gir i prinsippet sin tilslutning til Formannskapets vedtak i saken, men med følgende tilleggsforslag/merknader:

 • Eldres råd kan ikke gi en tilslutning til den foreslåtte sentraliseringsstrategien innenfor Helse og omsorg.
 • Videre arbeider med ny institusjon på Staup stilles i bero inntil at ny kommunedelplan for helse- og omsorg er vedtatt.
 • Det såkalte «Forebyggingsperspektivet» understrekes og gis høy prioritet.
 • Arbeidet med næringsutvikling og opparbeiding av arealer for næringsvirksomhet, gis høy prioritet.
 • Eldres råd støtter Levanger og Verdal Demensforenings høringsuttalelse


Avstemning:

Repr. Solems høringsforslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK::

Eldres råd gir i prinsippet sin tilslutning til Formannskapets vedtak i saken, men med følgende tilleggsforslag/merknader:

 • Eldres råd kan ikke gi en tilslutning til den foreslåtte sentraliseringsstrategien innenfor Helse og omsorg.
 • Videre arbeider med ny institusjon på Staup stilles i bero inntil at ny kommunedelplan for helse- og omsorg er vedtatt.
 • Det såkalte «Forebyggingsperspektivet» understrekes og gis høy prioritet.
 • Arbeidet med næringsutvikling og opparbeiding av arealer for næringsvirksomhet, gis høy prioritet.
 • Eldres råd støtter Levanger og Verdal Demensforenings høringsuttalelse 


Til toppen av siden

Saksprotokoll i Rådet for likestilling av funksjonshemmede - 04.12.2013

Forslag i møte:

Rådet for likestilling av funksjonshemmede tar Formannskapets innstilling til Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 til etterretning. Dersom omorganiseringen av pleie og omsorg gjennomføres etter forslaget, ber rådet om at det settes mer fokus på hjemmebasert omsorg. Videre at innbyggerne får den hjelpa de har krav på uansett hvor i kommunen de bor.

Avstemning:

Enstemmig

VEDTAK:

Rådet for likestilling av funksjonshemmede tar Formannskapets innstilling til Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 til etterretning. Dersom omorganiseringen av pleie og omsorg gjennomføres etter forslaget, ber rådet om at det settes mer fokus på hjemmebasert omsorg. Videre at innbyggerne får den hjelpa de har krav på uansett hvor i kommunen de bor.

Til toppen av siden

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 27.11.2013

Høringer:

Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014 - 2017, Innkommet høringer.

Forslag i møte:

Hans Heieraas (sp) fremmet på vegne av sp, ap og krf følgende alternative forslag til innstilling:

Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer/tillegg:

I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2014 til 3,5 0/00 i hele kommunen og for alle eiendommer.

 

2014

2015

2016

2017

Reduserte inntekter

 

 

 

 

Eiendomsskatt

7 000 000

6 500 000

6 500 000

6 000 000

Økte inntekter

 

 

 

 

Budsjettforlik i Stortinget

1 500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Økte utgifter

 

 

 

 

Tilskudd Grendehus / samfunnshus

200 000

200 000

200 000

200 000

Korps o. l.

200 000

200 000

200 000

200 000

Renovering badestrender (Holsanden)

100 000

 

 

 

Renhold Sentrum / Grendesentra

50 000

 

 

 

Reduserte utgifter

 

 

 

 

Ekstra vedlikehold

1 000 000

500 000

500 000

500 000

Drift nye lokaler

300 000

500 000

500 000

500 000

Rådmannen m/ stab

500 000

500 000

500 000

500 000

Oppvekst, redusert ramme

1 000 000

500 000

500 000

500 000

Barn / familie (bl.a. advokatutg.)

500 000

500 000

500 000

500 000

Kultur, redusert ramme

700 000

500 000

500 000

300 000

Kom. Teknikk (Vei, park, parkering)

500 000

400 000

400 000

500 000

Reduserte overføringer ISK (Flere oppgaver legges inn i ISK)

 

1 000 000

1 500 000

2 000 000

Redusert margin

1 550 000

1 500 000

1 000 000

100 000

Ny margin

-6 534 000

-7 632 000

-1 003 000

-1 497 000


Institusjonsbruksplan (del av Kommunedelplan Helse / Omsorg) legges fram til politisk behandling i løpet av januar 2014. Deretter tas det stilling til tiltakene beskrevet i notatet «Omstilling, omfordeling og nye tiltak» (vedlagt budsjettdokumentet).

Okkenhaug barnehage opprettholdes. Det forutsettes at barnehagen driftes slik at den holder seg innenfor tildelt budsjett.

Karl Meinert Buchholdt (v) fremmet følgende tilleggsforslag:

Eventuell oppstart av ny institusjon på Staup vurderes i forbindelse med arbeidet for ny kommunedelplan helse- og omsorg.

Avstemning:

Heieraas sitt alternative forslag til innstilling, tiltrådt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for rådmannens forslag til innstilling.

Heieraas tilleggsforslag, ang institusjonsbruksplan, tiltrådt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for Buchholdts tilleggsforslag.

Heieraas endringsforslag, ang Okkenhaug barnehage, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 vedtas med følgende endringer:

 

2014

2015

2016

2017

Reduserte inntekter

 

 

 

 

Eiendomsskatt

7 000 000

6 500 000

6 500 000

6 000 000

Økte inntekter

 

 

 

 

Budsjettforlik i Stortinget

1 500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Økte utgifter

 

 

 

 

Tilskudd Grendehus / samfunnshus

200 000

200 000

200 000

200 000

Korps o. l.

200 000

200 000

200 000

200 000

Renovering badestrender (Holsanden)

100 000

 

 

 

Renhold Sentrum / Grendesentra

50 000

 

 

 

Reduserte utgifter

 

 

 

 

Ekstra vedlikehold

1 000 000

500 000

500 000

500 000

Drift nye lokaler

300 000

500 000

500 000

500 000

Rådmannen m/ stab

500 000

500 000

500 000

500 000

Oppvekst, redusert ramme

1 000 000

500 000

500 000

500 000

Barn / familie (bl.a. advokatutg.)

500 000

500 000

500 000

500 000

Kultur, redusert ramme

700 000

500 000

500 000

300 000

Kom. Teknikk (Vei, park, parkering)

500 000

400 000

400 000

500 000

Reduserte overføringer ISK (Flere oppgaver legges inn i ISK)

 

1 000 000

1 500 000

2 000 000

Redusert margin

1 550 000

1 500 000

1 000 000

100 000

Ny margin

-6 534 000

-7 632 000

-1 003 000

-1 497 000

Okkenhaug barnehage opprettholdes. Det forutsettes at barnehagen driftes slik at den holder seg innenfor tildelt budsjett.

2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.

3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2014 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.

4. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:

Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.

For øvrig fritas:

 • Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
 • Skogn folkehøgskoles eiendommer
 • Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
 • Markabygda Montessoriskoles eiendommer
 • Levanger videregående skoles eiendommer
 • Trondheim Havn IKSs eiendommer
 • Innherred Renovasjons eiendommer
 • Museenes eiendommer
 • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
 • Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.

  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.

5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

6. Det vedtas økonomireglement for 2014 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.

7. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2014 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.

8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.

9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2014 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 257.700.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.

12. Institusjonsbruksplan (del av Kommunedelplan Helse / Omsorg) legges fram til politisk behandling i løpet av januar 2014. Deretter tas det stilling til tiltakene beskrevet i notatet «Omstilling, omfordeling og nye tiltak» (vedlagt budsjettdokumentet).

   
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 vedtas.
 2. Det settes av 10% av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2014 til 4,0 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.
 4. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:

  Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.

  For øvrig fritas:
  • Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
  • Skogn folkehøgskoles eiendommer
  • Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
  • Markabygda Montessoriskoles eiendommer
  • Levanger videregående skoles eiendommer
  • Trondheim Havn IKSs eiendommer
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Museenes eiendommer
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.

  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.

 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 6. Det vedtas økonomireglement for 2014 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 7. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2014 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2014 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 257.700.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

 1. Budsjett 2014 - Økonomiplan 2014 - 2017 - Levanger kommune PDF
 2. Forslag satser tilskudd til ikke-kommunale barnehager 2014 PDF
 3. Obligatoriske budsjettskjema 2014 PDF (utlagt 16.12.13)


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres.

Alle vedlegg til budsjett/økonomiplan ligger som lenkedokument i plandokumentet.

Obligatoriske økonomioversikter vil bli utarbeidet og framlagt til Formannskapets behandling av saken.

Vurdering:

Rådmannens vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet.

Til toppen av siden

Publisert: 05.05.2011 09:50 Sist endret: 18.12.2013 22:23
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051