Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.12.14 - sak 61/14 - Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2014/8371
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Administrasjonsutvalget 26.11.14 8/14
Formannskapet 26.11.14 100/14
Formannskapet 03.12.14 105/14
Kommunestyret 17.12.14 61/14

 


Oppdatert 16.12.14 Gebyrer og betalingssatser 2015 PDF (endringene gjelder barnehage (på grunn av endring i forhold til forslag til Statsbudsjett) og SFO (harmoniseres tidsmessig med barnehage)


(ettersyn/høring >>)

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.12.2014

Utsendt før møtet:

Utsendt før møtet: Notat fra rådmannen av 02.12.14 - Vedrørende antall enheter i nytt omsorgssenter i Åsen PDF

Forslag i møte:

Hans Heieraas (SP) fremmet på vegne av AP, KRF og SP følgende alternative forslag til innstilling:

Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer:

Driftsbudsjett

Tekst

2015

2016

2017

2018

Reduserte utgifter:

 

 

 

 

Ekstra vedlikehold / utstyr

750 000

500 000

500 000

500 000

Lønnsoppgjør 2015

    1 000 000

1 000 000

500 000

500 000

Drift nye lokaler

500 000

500 000

1 000 000

1 000 000

Rådmannen m/ stab

 500 000

500 000

500 000

500 000

Felleskostnader

1 500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Økte inntekter:

 

 

 

 

Fra havnevesen

1 800 000

0

0

0

Forlik Statsbudsjettet

700 000

0

0

0

Sum

6 750 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

 

 

 

 

 

Økte utgifter:

 

 

 

 

Tilskudd grendehus

 200 000

200 000

200 000

200 000

Økt tilskudd frivillige lag / organisasjoner

200 000

0

0

0

Tilskudd korps

100 000

100 000

100 000

100 000

Marsimartnan

100 000

100 000

100 000

100 000

Økt veivedlikehold

500 000

500 000

0

0

Renhold i sentrum / bygdesentra

50 000

50 000

0

0

Arbeid / aktivisering f.hemmede 0 eg.an.

500 000

0

0

0

Økt margin

5 100 000

2 550 000

3 100 000

3 100 000

Sum

6 750 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

 

 

 

 

 

Ny margin

11 109 000

12 734000

8 433 000

3 607 000

 

Investeringsbudsjett

Tall i millioner kr

Tekst

2015

2016

2017

2018

2015 - 18

Endringer

 

 

 

 

 

Ytterøy skole

3,0

18,0

 

 

21,0

Heldøgns omsorgstilbud Åsen

23,0

40,0

 

 

63,0

Renovering garderober Åsen bu

1,0

 

 

 

1,0

Ny hall Åsen

 

 

 

2,0

2,0

Utvide med flere enheter omsorgssenter Åsen – netto investering

 

11,0

 

 

11,0 


Anne Grete Krogstad (AP) fremmet på vegne av SP, KRF og AP følgende verbalforslag:

Ungdomstrinnet på Ytterøy skole beholdes på Ytterøy.

Arild Børseth (AP) fremmet på vegne av SP, KRF og AP følgende verbalforslag:

Ny idrettshall i Åsen innarbeides i økonomiplan fra 2018.

Jann Karlsen (KRF) fremmet på vegne av AP,SP og KRF følgende verbalforslag:

Rådmannen bes å samordne kommunale tilskudd til frivillige lag / organisasjoner til en post på budsjettet. Dette for å synliggjøre totalbeløpet kommunen bruker til dette.

Anne Grethe Hojem (AP) fremmet på vegne av SP, KRF og AP følgende verbalforslag:

Rådmannen bes om å legge fram en sak / oversikt over kommunale bygninger som kan selges. Kommunestyret tar stilling til hvordan inntekter ved et eventuelt salg skal anvendes.

Avstemning:

Heieraas sitt alternative forslag til innstilling, tiltrådt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag til innstilling.

Krogstads verbalforslag enstemmig tiltrådt.

Børseths verbalforslag enstemmig tiltrådt.

Karlsens verbalforslag enstemmig tiltrådt.

Hojems verbalforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 vedtas med følgende endringer:

Driftsbudsjett

Tekst

2015

2016

2017

2018

Reduserte utgifter:

 

 

 

 

Ekstra vedlikehold / utstyr

750 000

500 000

500 000

500 000

Lønnsoppgjør 2015

    1 000 000

1 000 000

500 000

500 000

Drift nye lokaler

500 000

500 000

1 000 000

1 000 000

Rådmannen m/ stab

 500 000

500 000

500 000

500 000

Felleskostnader

1 500 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Økte inntekter:

 

 

 

 

Fra havnevesen

1 800 000

0

0

0

Forlik Statsbudsjettet

700 000

0

0

0

Sum

6 750 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

 

 

 

 

 

Økte utgifter:

 

 

 

 

Tilskudd grendehus

 200 000

200 000

200 000

200 000

Økt tilskudd frivillige lag / organisasjoner

200 000

0

0

0

Tilskudd korps

100 000

100 000

100 000

100 000

Marsimartnan

100 000

100 000

100 000

100 000

Økt veivedlikehold

500 000

500 000

0

0

Renhold i sentrum / bygdesentra

50 000

50 000

0

0

Arbeid / aktivisering f.hemmede 0 eg.an.

500 000

0

0

0

Økt margin

5 100 000

2 550 000

3 100 000

3 100 000

Sum

6 750 000

3 500 000

3 500 000

3 500 000

 

 

 

 

 

Ny margin

11 109 000

12 734000

8 433 000

3 607 000


Investeringsbudsjett

Tall i millioner kr

Tekst

2015

2016

2017

2018

2015 - 18

Endringer

 

 

 

 

 

Ytterøy skole

3,0

18,0

 

 

21,0

Heldøgns omsorgstilbud Åsen

23,0

40,0

 

 

63,0

Renovering garderober Åsen bu

1,0

 

 

 

1,0

Ny hall Åsen

 

 

 

2,0

2,0

Utvide med flere enheter omsorgssenter Åsen – netto investering

 

 11,0

 

 

 11,0


2.      Det settes av 11% av skatteinntekter i margin.

3.      I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2015 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.

4.      I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:

Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.

For øvrig fritas:
• Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
• Skogn folkehøgskoles eiendommer
• Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
• Markabygda Montessoriskoles eiendommer
• Levanger videregående skoles eiendommer
• Trondheim Havn IKSs eiendommer
• Innherred Renovasjons eiendommer
• Museenes eiendommer
• Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
• Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.

Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.

5.      Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.

6.      Det vedtas økonomireglement for 2015 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.

7.      Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2015 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.

8.      Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.

9.      Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2015 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 393.300.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.

10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.

11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.

12. Ungdomstrinnet på Ytterøy skole beholdes på Ytterøy.

13. Ny idrettshall i Åsen innarbeides i økonomiplan fra 2018.

14. Rådmannen bes å samordne kommunale tilskudd til frivillige lag / organisasjoner til en post på budsjettet. Dette for å synliggjøre totalbeløpet kommunen bruker til dette.

15. Rådmannen bes om å legge fram en sak / oversikt over kommunale bygninger som kan selges. Kommunestyret tar stilling til hvordan inntekter ved et eventuelt salg skal anvendes.
        Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.11.2014

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes til formannskapets møte 3. desember 2014.

Avstemning:

Svarvas forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Saken utsettes til formannskapets møte 3. desember 2014.
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i Levanger Administrasjonsutvalg - 26.11.2014

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

Til toppen av siden 

Framlegges i møtet (utlagt 26.11.14, kl. 07:15)


Rådmannens forslag til vedtak til Administrasjonsutvalget:

Saken tas til orientering. 

Rådmannens forslag til innstilling til formannskapet:

 1. Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 vedtas.
 2. Det settes av 11% av skatteinntekter i margin.
 3. I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2, 3 og 10 fastsettes eiendomsskattesatsen for 2015 til 3,5 o/oo i hele kommunen og for alle eiendommer.
 4. I medhold av eiendomsskattelovens § 7 blir eiendommer som er nevnt i paragrafens bokstaver a, b og c fritatt for eiendomsskatt med følgende presiseringer:

  Det generelle fritaket for boliger som er nevnt i bokstav c, skal være avgrenset til 3 hele kalenderår regnet fra utgangen av året boligen var ferdig.

  For øvrig fritas:
  • Levanger kirkelige fellesråds eiendommer
  • Skogn folkehøgskoles eiendommer
  • Vårtun kristne oppvekstsenters eiendommer
  • Markabygda Montessoriskoles eiendommer
  • Levanger videregående skoles eiendommer
  • Trondheim Havn IKSs eiendommer
  • Innherred Renovasjons eiendommer
  • Museenes eiendommer
  • Idrettslag, religiøse, humanitære og lignende organisasjoners eiendommer som brukes til organisasjonens primæroppgaver
  • Barnehagene i kommunen som blir drevet av organisasjoner eller private fritas for eiendomsskatt, når virksomheten er lagt til egen bygning/eiendom. Barnehager, inkl. familiebarnehager, som blir drevet i eiers bolig, fritas ikke.

  Eiendomsskatten skal betales i tre terminer jfr. Eiendomsskattelovens §25.
     
 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter.
 6. Det vedtas økonomireglement for 2015 i samsvar med lenke i budsjettdokumentet.
 7. Det vedtas nye gebyr- og betalingssatser for 2015 slik det fremgår av lenke i budsjettdokumentet.
 8. Ramme for låneopptak til videreutlån/Startlån settes til kr. 30.000.000,-.
 9. Ramme for låneopptak til finansiering av investeringer (utover Startlån) i 2015 inkl. selvfinansierende investeringer settes til kr. 366.300.000,-. Lånene skal opptas uten fastsatt avdragstid – lån betales ned vektet etter maksimal avdragstid. Det delegeres til rådmannen å velge långiver samt godkjenne rentevilkår i lånenes løpetid.
 10. Rådmannen får fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan, samt fullmakt til oppstilling av budsjettet etter de gjeldende forskrifter og justeringer som følge av evt. organisasjonsmessige endringer.
 11. Formannskapet får fullmakt til å omfordele midler innen de ulike hovedområder i investeringsbudsjettet.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunelovens §§ 44-47 

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Tidligere år har rådmannen fått fullmakt til å foreta endelige justeringer av budsjettet og økonomiplan etter Kommunestyrets vedtak. Det anses hensiktsmessig at denne ordningen videreføres. 

Alle vedlegg til budsjett/økonomiplan ligger som lenkedokument i plandokumentet. 

Obligatoriske økonomioversikter vil bli utarbeidet og framlagt til Formannskapets behandling av saken.

Innstillingen til skal legges ut til alminneligettersyn i minst 2 uker før behnandling i kommunestyret.

Vurdering:

Rådmannens vurderinger fremgår av budsjett-/økonomiplandokumentet.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.12.2014 21:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051