Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Sagt mening i sakene Kommunestyret 17.09.14

Meninger:

16.09.14 - PS 36/14 Invitasjon til å opprette byantikvarstilling - Søknad til Riksantikvaren
Min mening er at det er særdeles viktig at Levanger får opprettet stillingen: Byantikvar.

Slik meningene er blitt fremsatt i avisene ser det ut som dette er en kamp mellom byområdet og de ytre deler av kommunen. Dette blir galt da Byantikvar skal være for hele kommunen, ikke bare for byområdet.

Vi må ikke stelle oss slik at det blir et nei, som vi senere vil angre på. Jeg har så stor tro på våre folkevalgte at de sier Ja! nå. Senere, hvis vi angrer oss kan det bli slik at vi ikke får de utlovete midler fra Riksantikvaren

Asbjørn D.K. Eklo


12.09.14 - PS 36/14 Invitasjon til å opprette byantikvarstilling - Søknad til Riksantikvaren
Etter debatt om antikvarstillingen kommer det frem at stillingen er tenkt å gjelde hele kommunen.

Foreslår at "byantikvar" endres til "kommuneantikvar i Levanger". Dette vil etter min mening føre til at hele kommunen vil føle eierskap til en slik stilling. Ikke bare byen.

Vebjørn Haugom 


25.06.14 - PS 60/14 Invitasjon til å opprette byantikvarstilling - Søknad til Riksantikvaren (KOM-sak PS 36/14)
Riksantikvarens beslutning om midlertidig fredning av Levanger sentrum var initiativet som trengtes for å se muligheten som lå i restaurering. Vi har aktivt brukt trehusbyen Levanger sammen med et fantastisk dedikert fagmiljø på restaurering til å utvikle en entreprenør som i dag har mellom 50 og 60 arbeidsplasser. Vi ser fortsatt store muligheter for at dette skal bli en relativt stor næring på Levanger som inkluderer både arkitekter med spesialkompetanse, murere, høvleri, malere, taktekkere m.v. Dette miljøet har gjennom fredningsvedtaket og den faglige fokus som har vært rettet mot Levanger vært en fantastisk drahjelp.

Restaurering er en relativt krevende fagprofesjon som krever kompetente personer som faktisk forstår hva restaurering innebærer. Vi har nå et par grelle eksempler på at restaureringsbegrepet i Levanger er fullstendig misforstått. Dette har allerede bidratt til negativt fokus. En byantikvar vil forhåpentligvis kunne forhindre dette.

Vi tror at en byantikvar nesten ville kunne fullfinansiere seg selv, ikke minst om en ser det i et litt videre perspektiv i forhold til arbeidsplasser, skatteinntekter m.v.

Ketil Hveding


24.06.14 - PS 60/14 Invitasjon til å opprette byantikvarstilling - Søknad til Riksantikvaren (KOM-sak PS 36/14)
Ser at Alf Magnar Reberg synes det er nok ansatte som tar seg av trehusbyen.
Så vidt jeg vet:
Hilde Røstad, engasjement ut året.
Jarle Vangstad og Tove Nordgaard 40% stillinger ut året. Deres lønn finansiert av riksantikvaren og fylkeskommunen.
Fra 01.01.2015 er ingen ansatte for å ta seg av rådgivingen i den fredede trehusbyen. Er dette klokt ?

Turid Inderberg


24.06.14 - PS 60/14 Invitasjon til å opprette byantikvarstilling - Søknad til Riksantikvaren (KOM-sak PS 36/14)
Riksantikvaren inviterer bykommuner til å søke om tilskudd til å ansette byantikvar i full stilling. Riksantikvaren gir tilskudd på inntil kr. 400.000 pr. år i 2 år til 10 kommuner, under forutsetning om videre bevilgning i statsbudsjettet.

Levanger vel og Bymuseet Levanger ber derfor Levanger kommune søke om tilskudd til en byantikvarstilling.

Hvem har byantikvar:
Seks bykommuner har i dag en egen stilling som byantikvar. Det er: Oslo, Bergen, Trondheim, Sandnes, Stavanger og Kristiansand. Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR), har gjennomgått de ulike modellene for organisering som praktiseres i den kommunale kulturminneforvaltningen. Undersøkelsene viser at byantikvarene har en viktig rolle i kommunene både innad og utad, med et tydelig mandat som kommunal faginstans for å ivareta kommunens kulturminneinteresser. En byantikvar har muligheter for å komme tidlig inn i planprosesser og byggesaker, og er dermed med på å sette premisser for beslutninger som berører viktige kulturminneverdier. 

Hvorfor bør Levanger kommune søke:

Nyere tids kulturminner (etter 1537):

Levanger by er under fredning som kulturmiljø. Fredningen omfatter 243 enkeltbygninger.

I tillegg har Levanger kommune 31 enkeltbygninger som allerede er fredet, og en rekke verneverdige bygninger. Levanger by er den første by i Norge som fredes i sin helhet.

Eldre kulturminner (før 1537)

Levanger kommune har også en rekke eldre kulturminner. Som eksempel kan nevnes: Hallsteinborgen, jernvinningsanlegg og gravhauger.

Olavsrosa er allerede tildelt trehusbyen Levanger for å ivareta den kulturhistoriske verdien av byen og å gjøre byen tilgjengelig for publikum.

Hva gjør en byantikvar:

 • Rådgiving på kulturminneområder i forbindelse med plan- og byggesaker på et tidlig tidspunkt.
 • Arbeid med kulturminneplan – noe som må gjøres.
 • Rådgiving i forbindelse med søknader om økonomisk støtte til Riksantikvaren, kulturminnefondet, restaureringsfondet, SMIL (spesielle miljøtiltak i landbruket), Norsk kulturarv m.f.
 • Veiledning om restaurering og istandsetting til huseiere og håndverkere.
 • Veiledning om søknader og søknadsprosesser etter plan- og bygningsloven og kulturminneloven.
 • Oppfølging av konkrete byggeprosjekter.
 • Formidling til lag og foreninger, skoler, offentlige etater og andre som ønsker informasjon om fagområdet.
 • Arrangere seminar og kurs innenfor fagområdet kulturminnevern.
 • Være et bindeledd mellom Riksantikvar, Fylkeskommune, Kulturminnefondet og andre sentrale og lokale aktører som jobber med kulturminnevern.
 • Unik mulighet til markedsføring av hele kommunen vår med utgangspunkt i de kulturhistoriske verdiene.
 • Legge til rette for aktiviteter og arrangementer som viser de kulturhistoriske verdiene i Levanger.


Levanger kommune er den kommunen i Nord-Trøndelag som har størst utfordring på kulturminneområdet, spesielt med den fredede trehusbyen. 

Derfor har Levanger kommune et stort behov for en byantikvar.

Vi ber derfor Levanger kommune søke om tilskudd til en byantikvarstilling.

Levanger, den 23. april 2014

Med hilsen
Turid Inderberg               Annar Johansen
Levanger vel                 Bymuseet Levanger

Innspill som PDF

Til toppen av siden


15.09.14 - PS 40/14 Områderegulering Staup
I løpet av saksbehandlinga fram til møte i PUK den 10.09.14, ble Kolonihagen flyttet bort fra dyrka mark, og til der den nå er foreslått. Endringa har ikke vært på ordinær høring. Det mener jeg bør skje før plassering av Kolonihagen blir bestemt, slik at alle berørte parter får anledning til å gi uttalelse. For øvrig er jeg helt enig i at Kolonihagen ikke blir plassert på dyrka areal.

Arne Ramdal
nestleder i Stiftelsen Levanger Arboret

--------------

09.09.14 - PS 71/14 Områderegulering Staup (KOM 40/14)
Viser til leserinnlegg i Levangeravisa den 04.09.14, - Eplehagen Borettslag v/styret, og den 06.09.14 v/Staups Venner. 

I saksframlegget til Områderegulering Staup, møte i Plan og utviklingskomiteen (PUK) i Levanger kommune den 10.09.14, er det foreslått kolonihage ovenfor Stallen opp mot Levanger Arboret.

I reguleringsplanen for Levanger Arboret er det avmerket parkeringsplass nede ved Eidsbotnvegen, og sti videre opp den bratte bakken. Denne parkeringsplassen har aldri blitt opparbeidet, fordi det er en dårlig løsning for adkomst til Arboretet. Trafikken til Arboretet har i alle år gått igjennom Staupområdet øverst, og det er også merket lei for Levanger Arboretet her.

I styret for Levanger Arboret har det flere ganger vært diskutert hvor det hadde vært mest ønskelig med parkeringsplass. Området som nå er foreslått til kolonihage, har vært nevnt som et ønskelig sted til parkering for Arboretet, men saken har aldri blitt tatt opp til videre behandling.

Det er også flere andre grunner til at det ikke bør legges kolonihage der som det nå er foreslått. Dette er et sentralt område i overgangen mellom Staup og arboretet. Dette er «midt i leia» i utfarten til Arboretet. Det foregår idrettsarrangement med startområde her, slik som o-løp og terrengløp.  Videre er det i sommer blitt merket pilegrimsled gjennom dette området. Det går nå pilegrimsled gjennom Arboretet og videre til Alstadhaug. Ellers er dette et område som blir mye brukt av friluftslivet generelt. For øvrig brukes Arboretet av skoleklasser og barnehager. I sum er det mange allmenne interesser fra før på dette området, og da er det ikke plass for kolonihage.

Kolonihage med hytter på 25 m2 og i tillegg bod på 5 m2, vil måtte bli et hytteområde med åkerlapper imellom. Det området som nå er foreslått er på 3 da, altså et lite areal. Tidligere har kolonihagen ønsket et område på 5 – 6 da.  En kolonihage trenger også plass for parkering i nærheten av hyttene. Hvor skal parkeringsplassen være?

I forhold til planlegging og bruk av areal bør Staupområdet og Arboretet vurderes i sammenheng. Arboretet er jo også egentlig en del av Staup, og Levanger kommune er grunneier i Arboretet (med unntak av et privat areal på 7 -8 da som kommunen leier til arboret).

Kolonihagen bør ikke plasseres der den nå er foreslått. Dette er et viktig «knutepunkt», og et areal med mange andre interesser som må forbeholdes allmennheten.


Arne Ramdal
Nestleder i Stiftelsen Levanger Arboret
og Levanger kommunes representant i styret

Innlegget som PDF

Til toppen av siden

 

Publisert: 26.02.2009 14:47 Sist endret: 17.09.2014 08:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051