Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.09.14 - sak 36/14 - Invitasjon til å opprette byantikvarstilling - Søknad til Riksantikvaren

Alf Birger Haugnes - klikk for personkort
Saksbehandler: Alf Birger Haugnes
Arkivref. 2014/1923
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 25.06.14 60/14
Kommunestyret 17.09.14 36/14

 

Utlagt 16.09.14, kl. 14:40: 

Notat fra rådmannen PDF

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.06.2014

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet på vegne av KRF, SP og AP følgende alternative forslag til rådmannens forslag til vedtak:

Som følge av kommunens økonomi og det store engasjementet i saken både blant innbyggerne og kommunestyrets medlemmer ønsker formannskapet at denne saken drøftes og behandles i sin helhet av kommunestyret både i henhold til søknaden og en eventuell opprettelse av stilling som byantikvar i Levanger. 

Avstemning:

Vordals forslag til vedtak, vedtatt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for rådmannens forslag til vedtak. 

VEDTAK:

Som følge av kommunens økonomi og det store engasjementet i saken både blant innbyggerne og kommunestyrets medlemmer ønsker formannskapet at denne saken drøftes og behandles i sin helhet av kommunestyret både i henhold til søknaden og en eventuell opprettelse av stilling som byantikvar i Levanger. 

Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune søker om tilskudd på kr. 400 000 pr. år i to år for opprettelse av byantikvarstilling fra 01.01.2015. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Levanger kommune er 1 av 65 bykommuner som Riksantikvaren har invitert til å søke om tilskudd på kr. 400 000 pr. år i to år til stilling som byantikvar. Ti kommuner vil få tilskuddet under forutsetning om videre bevilgning i statsbudsjettet. 

Vedlegg:

1

Invitasjon til å opprette byantikvarstilling PDF
 

2

Søknad om tilskudd til opprettelse av byantikvarstilling i Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

BAKGRUNN

Riksantikvaren har i brev av 27.02.2014 invitert Levanger kommune til å opprette full stilling som byantikvar. Se vedlegg 1. Levanger kommune er 1 av 64 bykommuner som har fått denne invitasjonen. Riksantikvaren vil gi et årlig tilskudd på kr. 400 000 pr. år i to år til ti kommuner under forutsetning om videre bevilgninger i statsbudsjettet. 

I tillegg til økonomisk støtte vil Riksantikvaren følge opp med faglig støtte og drifte et nettverk for byantikvarene og følgeevaluering av ordningen. Målet er å få byantikvarstillingen som en del av kommunens permanente virksomhet.

Fristen for å søke om opprettelsen av stillingen ble av Riksantikvaren (RA) ble satt til 1. juni. I brevet fra RA ble det åpnet for ettersending av nødvendige politiske vedtaket om opprettelsen av stillingen. 

Rådmannen har innen fristen oversendt RA søknaden med forbehold om politisk behandling. Søknaden følger vedlagt – vedlegg 2.

Med bakgrunn i en undersøkelse og påfølgende rapport fra Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) av de seks byer som har byantikvarstilling i dag, er de de ulike modellene for organisering som praktiseres i den kommunale kulturminneforvaltningen, gjennomgått. Undersøkelsen viser bl.a. at byantikvaren har en viktig rolle i kommunene både innad og utad med tydelig mandat som kommunal faginstans for å ivareta kommunenes kulturminneinteresser. En slik stilling har mulighet til å komme tidlig inn i planprosesser og byggesaker og således være med på å sette premisser for beslutninger som berører viktige kulturminneverdier. 

FORHOLD SOM VIL BLI VEKTLAGT

Det viktigste kriteriet for å få støtte er at kommunen selv ønsker seg en byantikvar og at det er behov for å styrke kulturminneforvaltningen i kommunen. Byantikvaren ville kunne ivareta viktige kulturminneverdier i byutviklingen. RA vil vektlegge bl.a. de byer som har regulert til bevaring/hensynssoner eller hvor fredningsprosesser pågår og hvilke mål og strategier kommunen vil ha for kulturminnearbeid og byantikvarstillingen.

I brevet ber RA om at det redegjøres for Organisatorisk plassering i kommunen. I vår søknad er mulig løsning plassering under rådmannen eller lengere fram i tid, i et større kompetansemiljø for ivaretakelse av kulturmiljøfredningen av trehusbyen og andre kulturminneverdier ellers i kommunen (framtidig bygningsvernsenter).

Det var også ønskelig med en nærmere beskrivelse av aktuelle oppgaver for byantikvaren. I søknaden er her nevnt:

  • Ivareta og forvalte kulturmiljøfredningen av Levanger som nasjonal trehusby
  • Sikre nødvendig og synlig kulturminnekompetanse i kommunal forvaltning
  • Lede arbeidet for «Rådgivningstjenesten for trehusbyen Levanger»


og

  • Drive informasjonsarbeid om kulturminneverdiene overfor utbyggere, politikere, allmenheten og ikke minst eiere i hele kommunen og da særlig koblet opp mot byggesak
  • Planlegge og gjennomføre kurs og seminarer i samarbeid med «Rådgivningstjenesten trehusbyen Levanger», Kulturminnefondet, Nord-Trøndelag fylkeskommune, videregående skoler, høgskolen etc.


I søknaden er budsjett og finansiering vist med en ramme på kr. 735 000. Ved oppbygging av et større kompetansemiljø vil det bli både lønns- og driftsutgifter måtte økes. Dette forutsetter imidlertid ekstern støtte fra RA, fylkeskommunen og andre interessenter mht. en slik satsning.  

Vurdering:

KOMMUNENS ARBEID MED FREDNING AV TREHUSBYEN

Siden RA fattet vedtak om midlertidig områdefredning av trehusbyen 10. des. 2008, har det i samarbeid med RA, fylkeskommunen og andre aktører som Norsk kulturminnefond (kurs, seminarer) og NIKU (vurdering av bygningene, arkeologiske undersøkelser), blitt nedlagt et betydelig arbeid fram til i dag hvor forslag fra RA til kulturmiljøfredning foreligger.

Grunnlaget for arbeidet ble nedfelt i partnerskapsavtalen mellom RA, fylkeskommunen og kommunen som ble vedtatt i kommunestyret 27.03.2011. Her ble arbeidet delt opp i 5 delprosjekter:

  1. Mulighetsstudiet – Livet i trehusbyen – nye muligheter på historisk grunn
  2. Kulturvernfaglig vurdering av det middelalderske kulturlaget
  3. Ny veileder for byggeskikk inkl. veileder fargesetting
  4. Gjennomgang av bevaringsverdig bebyggelse, gårdsrom og andre objekter
  5. Konferanser/kurs i forhold til de ulike tema og brukergrupper


Arbeidet innenfor det enkelte delprosjekt er dokumenter i en rekke rapporter, se kommunens hjemmeside http://levanger.kommune.no/Prosjekt/Levanger-sentrum---fredning/ som gir et meget godt inntrykk av det arbeid som er nedlagt. Det er arbeidet aktivt både mht. til dokumentasjon av trehusbyen og meget interessenten funn i bakken som er ny historie om utvikling av Levanger.  

Som det framgår av delprosjektene, er det arbeidet mye med kobling mellom trehusbyen og næringsutvikling – utvikling av kulturbaserte næringer i Levanger. Dette gjelder både nettverksbygging mellom håndverkere knyttet til kulturminnevern og reiselivssatsing med trehusbyen som et viktig element.

Kommunen har arbeidet for å få støtte til opprettelse av et regionalt bygningsvernsenter. Kommunen har til nå ikke lyktes med å få finansiert et slikt prosjekt.  

Det er under utarbeidelse en rapport som omhandler de fem delprosjektene i partnerskapsavtalen. Denne vil foreligge til høsten og bli presentert for de aktuelle politiske organer.

TREHUSBYEN LEVANGER – RÅDGIVNINGSTJENESTEN

Med støtte fra RA og fylkeskommunen har Levanger kommune opprettet en egen rådgivningstjeneste. Rådgivningstjenesten gir råd til huseiere, håndverkere og andre som skal sette i stand eller restaurere eldre bygninger i hele Levanger kommune. Bakgrunn for prosjektet er å prøve ut hvilken kompetanse som er nødvendig for å kunne drive en aktiv rådgivning. I dag er det i tillegg til prosjektleder engasjert håndverksfaglig person og arkitekt i deltidsstillinger. Rådgivningstjenesten har vært rådgivere både innenfor trehusbyen, andre deler av kommunen (Åsen, Ytterøy mm) og ovenfor byggesakskontoret i samkommunen i enkeltsaker. Det samme gjelder rådgivning i forbindelse med SMIL-midlene som behandles av landbrukskontoret i samkommunen.

I sept./okt. vil det bli framlagt en rapport for de erfaringer med rådgivningstjenesten – antall henvendelser, type henvendelser, erfaring mht. å komme tidlig inn i plan- og byggefaser, søknader om forskjellige typer tilskudd, søknadsprosesser i forhold til plan- og bygningsloven og kulturminneloven, arkitekt- og håndverksfaglig rådgivning, involvering av håndverkere gjennom bl.a. seminarer/kurs etc., formidling til skoler, lag, foreninger mm, jobbe med internasjonale prosjekter etc.

Kommunen har også inngått en partnerskapsavtale med Swidnica – Peace Church i Polen. Dette er et prosjekt som har fått midler fra bl.a. de norske bevilgningene til EU gjennom ordningen EEA Grants. For Levanger kommune innebærer dette bl.a. utveksling av håndverkere. Dette arbeidet vil bli dekt opp av bilaterale midler.

Kommunen har svært gode erfaringer hittil med rådgivningstjenesten og ønsker derfor å videreføre denne tjenesten. Dette er avhengig av støtte fra RA og fylkeskommunen. Fylkeskommunen har i dag avsatt slike ressurser (håndverksressurs) i forbindelse med fredningen av Sør-Gjæslingan.

FORSLAG TIL FORVALTNINGSPLAN – LEVANGER KULTURMILJØ

Forslag til kulturmiljøfredning er nå utlagt til offentlig ettersyn med frist for uttalelse 1. sept. Etter at planen har vært ute på høring, vil innkomne uttalelser bli vurdert og eventuelle endringer bli foreslått av RA. Bearbeidet rapport vil da bli oversendt bl.a. Levanger kommune til politisk behandling. Endelig forskrift og forvaltningsplan vil bli vedtatt av Kongen i statsråd.

Hovedformålet med kulturmiljøfredningen er å sikre og bevare et sammenhengende trehusmiljø fra århundreskiftet som er av nasjonal interesse når det gjelder byplanhistorie, kulturhistorie og arkitektur. Levanger kulturmiljø utgjør et viktig vitenskapelig kildemateriale for kunnskap og forskning innenfor perioden mellom bygningsloven av 1845 og murtvangsloven av 1904. Miljøet skal bevares som historisk referanse, og bidra til å formidle forståelsen av denne tidsperioden for nåværende og fremtidige generasjoner.

Fredningen omfatter 243 bygninger innenfor et avgrenset område. I tillegg er 31 enkeltbygg fredet i kommunen. Etter fredningen vil Levanger kommune ha 62 % av de fredende bygninger i Nord-Trøndelag fylke (totalt 445 i fylket).

Forslag til forvaltningsplan – Levanger kulturmiljø er en meget omfattende rapport med faktagrunnlag hvor det blir redegjort for både den historiske utviklingen av byen i tidsperioder, eksempler på bygningstyper, bygningsdetaljer, historiske grøntstrukturer/parker, kulturlag, etc og forslag til forskrift og forvaltningsplan for Levanger kulturmiljø. Se  Fredningsforslaget og forvaltningsplanen.

Forvaltningsmyndigheten er iht. forskriftens § 11 etter delegasjon lagt til Nord-Trøndelag fylkeskommune. Med de erfaringer kommunen har under arbeidet med prosjektet og sist rådgivningstjenesten, er det viktig at det bygges opp et kompetansemiljø i Levanger som kan ta saksforberedelse i forhold til behandlingen iht. forskriften og forvaltningsplanen. Det er svært viktig at folk har noen å henvende seg til på stedet. Dette gjelder både i forhold til søknader/behandling (Plan- og  bygningsloven, Kulturminneloven) støtteordninger, håndverkere og bygningsvern spesielt. Det er svært viktig at kompetansen blir rådspurt på et tidlig tidspunkt i byggeprosessen. Dette gjelder også saker utenfor fredningsområdet i kommunen. Rådmannen vil derfor arbeid for at det blir bygd opp et kompetansemiljø i Levanger som kan ha en slik rolle. Fylkeskommunen skal ha avsatt en 50 % stilling for behandling av saker i tilknytning til saksbehandling vedr. Sør-Gjæslingan i tillegg til håndverkskompetansen hvor fylkeskommunen finansierer 60 % av en stilling.

Det vil også være naturlig at et større kompetansemiljø som her beskrevet, vil tillegges ansvaret for tildeling av kommunens midler fra restaureringsfondet og innstille kandidater til kommunens byggeskikkpris.

TREHUSBYEN SOM «VAREMERKE»

De fleste kommuner (og bedrifter/organisasjoner) ønsker å ha et godt «varemerke» som kan brukes aktivt i markedsføringen av kommunen. Etter rådmannens vurdering er Levanger kommune her en unik sjanse til å bruke Trehusbyen som et slikt «varemerke». Med den oppmerksomhet kulturmiljøfredningen har gitt, har kommunen gjennom dette arbeidet fått nasjonal oppmerksomhet. Riksantikvaren har her spilt en vesentlig rolle i «markedsføringen» av den unike trehusbebyggelsen.

Dette blir også bekreftet gjennom at stiftelsen Norsk Kulturarv har gitt Trehusbyen Levanger ved Levanger kommune tillatelse til å bruke det nasjonale kvalitetsmerket Olavsrosa. Den formelle overrekkelse skjedde på Torvet den 31. juli 2013.

Tillatelse til å bruke kvalitetsmerket blir gitt etter ei grundig og streng vurdering. Vedtak om tildeling ble gjort av styret 12. juni 2013. Styret ga følgende begrunnelse:                    Trehusbyen Levanger tildeles kvalitetsmerket Olavsrosa som en " pionerby" som en av få helhetligebebyggelser i Norge fra den korte byggeperioden mellom bygningsloven av 1896 og murtvangloven av 1904. Byplan og arkitektur gjenspeiler denne perioden og representerer både kulturhistoriske og miljømessige verdier som det er nødvendig å forvalte slik at kvalitetene ikke går tapt.

FRAMTIDIG ORGANISERING – OPPBYGGING AV KOMPETANSE

I vår søknad om opprettelsen av stillingen som byantikvar, er organisering og forankring av stillingen løselige beskrevet. Dette har sin bakgrunn i det arbeid som er beskrevet over mht. ønske om etablering av et større kompetansemiljø for både å ivare fagområdet i kommunen og delvis regionalt. Viktig i denne sammenheng vil bl.a. hvordan fylkeskommunen ønsker å organisere behandlingen av tiltak i forhold til forskriften og forvaltningsplanen, samt behandling de tilskudd RA har antydet vil bli øremerket Levanger. Opprettelsen av byantikvarstillingen må sees i sammenheng med det arbeid som er gjort og den rollene kommunen ønsker å ta i det vider arbeid kulturminnearbeidet. Dette vil berøre både organiseringen og de arbeidsoppgaver som skal tillegges det framtidige miljøet.  

Rådmannen håper at kommunen i tillegg til byantikvarstillingen vil få ressurser til å fortsette rådgivningstjenesten. En avklaring rundt dette vil tidligst skje til høsten. Når vedtak om forskrift og forvaltningsplan ved Kongen i statsråd foreligger, håper rådmannen at forberedende arbeider i tilknytning til saksbehandling også kan skje i Levanger og i et kompetansemiljø med både byantikvar og rådgivningstjenesten. Ved oppbygging av et slikt kompetansesenter må organiseringen vurderes nærmere.

KONKLUSJON

Rådmannen vil på det sterkeste anbefale at kommunen søker Riksantikvaren om tilskudd til en stilling som byantikvar. Rådmannen viser her til det arbeid som er nedlagt i kommunen de siste årene. Viktig at dette arbeidet videreføres. Kommunen bør etter rådmannens vurdering gripe den sjansen som dette arbeidet har gitt oss blant annet mht. å bygge «Trehusbyen» som et «varemerke» for kommunen. Eierne i Levanger by har allerede fått tildelt 7,1 mill. kr. i tilskudd i 28 saker. Riksantikvaren har gitt sterke signaler på at Levanger kulturmiljø vil bli tildelt store summer også i årene framover.

Det finnes også gode støtteordninger til områdene utenfor sentrum – SMIL, Norsk kulturminnefond, Unistiftelsen for å nevne noen. Etter at arbeidet med fredningsprosjektet startet opp, er erfaringene i kommunen at det er mer fokus på mulige støtteordninger. Søknader på bl.a. SMIL-midler har økt vesentlig. Arbeidet med fredningen av trehusbyen har derfor gitt store midler/overføringer til kommunen

Etter rådmannens vurdering vil opprettelsen av en byantikvarstilling være en god start på oppbyggingen av forhåpentligvis et større kompetansemiljø innen kulturminnevern – et bygningsvernsenter for regionen/fylket.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.09.2014 19:42
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051