Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 17.06.15 - sak 42/15 - Økonomirapportering 1. tertial 2015 Levanger kommune

Rigmor Strand Bakkan - klikk for personkort
Saksbehandler: Rigmor Strand Bakkan
Arkivsaknr: 2015/3469
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 03.06.15 55/15
Kommunestyret 17.06.15 42/15

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 03.06.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Kommunestyret tar økonomirapport 1. tertial 2015 Levanger kommune til etterretning.

        Til toppen av siden 

Rådmannens forslag til innstilling:

Kommunestyret tar økonomirapport 1. tertial 2015 Levanger kommune til etterretning. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

1

Rapport 1. tertial 2015 Levanger kommune PDF

2

KOSTRA 2014 - utdrag, Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Levanger kommune.

Regnskapet pr. 30. april er vurdert mot årets budsjett, regnskap pr. 30.04.14 og prognose for årsregnskap. 

I tillegg til ren regnskapsrapport er det gjort et forsøk på å gi en statusrapport i forhold til gjennomføring av strategiene i kommuneplanens samfunnsdel og tiltakene i økonomiplanen for 2015-2018.

Regnskapet pr utgangen av 1. tertial viser at den kommunale drifta i det alt vesentlige holder seg innenfor vedtatte budsjettrammer. Det ser også ut til at svikten i skatteinngangen på nasjonalt nivå vil bli dekket opp ved ekstra rammetilskudd i revidert nasjonalbudsjett og en positiv befolkningsutvikling.  

Det oppstår alltid behov for flere kommunale tjenester. Når en ikke har reserver i budsjettene må slike kostnadsøkninger på ett område finansieres med reduksjoner på andre tjenester. Dette er krevende, men må løses. Kontinuerlig arbeid med omstilling og utvikling er nødvendig og kommunen har etter hvert opparbeidet en god kompetanse på dette.

Det er gledelig at folketallet fortsetter å øke og at sykefraværet går ned.

Det foreslås ikke endringer av budsjettet for 2015 som følge av dette tertialregnskapet. 

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt fram 12. mai. I dette ser vi at regjeringen foreslår å øke bevilgningene til kommunene med 1,1 mrd. kroner for å redusere effekten av svikt i den nasjonale skatteinngangen. For Levanger kommune utgjør dette om lag 3 millioner kroner. Om regjeringens prognoser stemmer vil Levanger kommune, på bakgrunn av sterk befolkningsvekst i siste halvdel av 2014, få noe høyere inntekter enn opprinnelig antatt. Prognosen på denne merinntekten er 1,7 millioner kroner. Rådmannen understreker imidlertid at det til syvende og sist er den nasjonale skatteinngangen i 2015 som vil være utslagsgivende for om kommunen oppnår de inntekter som er budsjettert. Rådmannen vil komme tilbake med sikrere prognoser etter 2. tertial. 

Rådmannen har utarbeidet et eget vedlegg med utvalgte KOSTRA-tall for 2014 som følger saken.

Vurdering:

Rådmannens vurderinger fremkommer av vedlagte rapport.

 Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 17.06.2015 19:14
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051