Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 14.12.11 - sak 73/11 - Reguleringsplan Vollamarka boligfelt 2. etappe - endring

Åge Isaksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Åge Isaksen
Arkivsaknr: 2011/5863 - /L12
Alf Magnar Reberg - klikk for personkort
Saksordfører: Alf Magnar Reberg, SP

vedtak

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.09.11 58/11
Plan- og utviklingskomiteen 07.12.11 76/11
Kommunestyret 14.12.11 73/11

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 07.12.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Saksordfører:
Alf Magnar Reberg, SP

Avstemning:
Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtas følgende endring av reguleringsplan for Vollamarka boligfelt 2. etappe:
Bestemmelsene § 5.3 ”Gang-/sykkelveg langs rv. 753 skal være opparbeidet før innflytting kan skje på tomter i følgende boligområder: B8, B9, B10 og B11,” utgår. 

Til toppen av siden     

Rådmannens forslag til innstilling:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14 vedtas følgende endring av reguleringsplan for Vollamarka boligfelt 2. etappe:
Bestemmelsene § 5.3 ”Gang-/sykkelveg langs rv. 753 skal være opparbeidet før innflytting kan skje på tomter i følgende boligområder: B8, B9, B10 og B11,” utgår.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:
Bakgrunn.
Reguleringsplan for Vollamarka boligfelt 2. etappe i Åsen ble vedtatt av Levanger kommunestyre den 27.05.1999, sak nr. 44/99. Med bakgrunn i innsigelse fra Statens vegvesen ble det lagt inn en rekkefølgebestemmelse i § 5.3, om at gang-/sykkelveg langs fv. 753 (tidl. rv) skal være opparbeidet før innflytting kan skje på tomter i boligområdene B8, B9, B10 og B11. Denne gang-/sykkelvegen er i planen vist fra kryss med kommunal veg Vollamarka til kryss med fv. 102.

Krav om opparbeiding av gang-/sykkelveg langs denne vegstrekningen var hovedsakelig begrunnet ut fra at vegstrekningen var en del av skolevegen til Solhaug skole, som lå langs fv. 102 lengre sør-vestover mot Åsenfjord. Solhaug skole er nå nedlagt og elevene er overført til Åsen barne- og ungdomsskole i Åsen sentrum, og skoleelevene fra Vollamarka har skoleskyss. I tillegg er butikken som lå ved kryss fv. 753/fv. 102 nedlagt.

Levanger kommune er opptatt av at skolevegene skal gjøres mest mulig sikre, og er sterkt engasjert i å få etablert gang-/sykkelveg langs fv. 753 mellom Vollamarka og Åsen sentrum. Samtidig ønsker kommunen å utnytte boligpotensialet for å styrke bosettingen i grendene, og når det her ligger ferdig regulerte tomter er det ønskelig å få igangsatt utbygging snarest mulig. Dersom utbygging av 7 tomter i Vollamarka må belastes med kostnader for opparbeiding av gang-/sykkelvegen som inngår i planen, vil tomteprisen bli så høy at utbyggingen ikke kan realiseres.

Endringsforslaget.
Kommunen ønsker med grunnlag i dette at rekkefølgebestemmelsen i § 5.3 utgår, slik at utbygging av de aktuelle tomter kan skje uten at dette knyttes til ferdigstilling av gang-/sykkelvegen. Dette bør være forsvarlig ut fra de endringer som er gjort med hensyn til skolestruktur siden planen ble vedtatt i 1999, samt at butikken er nedlagt.

Planprosess.
Medvirkning.
Saken er forelagt Statens vegvesen og de har i sin uttalelse dat. 19.07.2011 gitt følgende konklusjon:

På bakgrunn av endrede forutsetninger deriblant nedleggelse av skolen, aksepteres det at rekkefølgebestemmelsen om opparbeiding av gang- og sykkelvegen tas ut av reguleringsbestemmelsene.

Statens vegvesen har samtidig opplyst om at kommunen må prioritere en framtidig gang- og sykkelveg på strekningen langs fv. 753 mellom Vollamarka og Åsen sentrum på ordinær måte gjennom fylkesvegplanen.

Høring.
Planforslaget er framlagt for høring og offentlig ettersyn i samsvar med PUK-sak nr. 58/11, og kunngjort på kommunens hjemmeside og i Levangeravisa den 15.10.2011.
I forbindelse med høringen har det innkommet følgende uttalelser som nedenfor er gjengitt i sammendrag og kommentert: 

  1. Statens vegvesen, dat. 14.10.2011 PDF
    Viser til tidligere uttalelse dat. 19.07.2011 der det aksepteres at rekkefølgebestemmelsens krav om opparbeiding av gang-/sykkelveg tas ut av planen med bakgrunn i endrede forutsetninger.
  2. Nord-Trøndelag fylkeskommune, dat. 10.11.2011 PDF
    Med bakgrunn i de endrede forutsetninger og vegvesenets vurderinger, kan foreslått reguleringsendring aksepteres.
  3. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, dat. 11.11.2011 PDF
    Det forutsettes at sikkerhetsmessige hensyn generelt og trafikksikkerhet spesielt, ivaretas også ved endring av reguleringsplan. Har ut over dette ingen merknader til forslaget.


Kommentar.
De endrede forutsetninger med nedlegging av skole og butikk, gjør at de trafikksikkerhetsmessige utfordringer må vurderes på en annen måte enn tilfelle var i opprinnelig plan.

Vurdering:
Kommunen har i forbindelse med behandling av Handlingsprogram for nye fylkesveger (2010 – 2013) i PUK-møte den 19.08.2009, sak nr. 74/09, vedtatt å prioritere gang- og sykkelveg langs fv. 753 fra Åsen til Vollamarka på topp, noe som også er i samsvar med prioriteringer i kommunens trafikksikkerhetsplan. Kommunen er således meget opptatt av at det mellom Åsen sentrum og Vollamarka blir bygd gang- og sykkelveg snarest mulig.

Det tilrås på dette grunnlag at foreslått reguleringsendring vedtas.

Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Levanger - 14.09.2011

Forslag i møte:
Ingen.

Avstemning:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-14 vedtas det å legge fram forslag om endring av reguleringsplan for Vollamarka boligfelt 2. etappe, for høring og offentlig ettersyn.
Endringsforslaget gjelder følgende:
Bestemmelsene § 5.3 ”Gang-/sykkelveg langs rv. 753 skal være opparbeidet før innflytting kan skje på tomter i følgende boligområder: B8, B9, B10 og B11,” utgår. 

Til toppen av siden  

Rådmannens forslag til vedtak:
Med hjemmel i plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-14 vedtas det å legge fram forslag om endring av reguleringsplan for Vollamarka boligfelt 2. etappe, for høring og offentlig ettersyn.
Endringsforslaget gjelder følgende:
Bestemmelsene § 5.3 ”Gang-/sykkelveg langs rv. 753 skal være opparbeidet før innflytting kan skje på tomter i følgende boligområder: B8, B9, B10 og B11,” utgår.

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
Reguleringsplan for Vollamarka boligfelt 2. etappe i Åsen er vedtatt av Levanger kommunestyre den 27.05.1999, sak nr. 44/99. Med bakgrunn i innsigelse fra Statens vegvesen ble det lagt inn en rekkefølgebestemmelse i § 5.3, om at gang-/sykkelveg langs fv. 753 (tidl. rv) skal være opparbeidet før innflytting kan skje på tomter i boligområdene B8, B9, B10 og B11. Denne gang-/sykkelvegen er i planen vist fra kryss med kommunal veg Vollamarka til kryss med fv. 102.

Krav om opparbeiding av gang-/sykkelveg langs denne vegstrekningen var hovedsakelig begrunnet ut fra at vegstrekningen var en del av skolevegen til Solhaug skole, som lå langs fv. 102 lengre sør-vestover mot Åsenfjord. Solhaug skole er nå nedlagt og elevene er overført til Åsen barne- og ungdomsskole i Åsen sentrum, og skoleelevene fra Vollamarka har skoleskyss. I tillegg er det vedtatt at butikken som ligger ved kryss fv. 753/fv. 102 skal nedlegges fra 1. september 2011.

Levanger kommune er opptatt av at skolevegene skal gjøres mest mulig sikre, og er sterkt engasjert i å få etablert gang-/sykkelveg langs fv. 753 mellom Vollamarka og Åsen sentrum. Samtidig ønsker kommunen å utnytte boligpotensialet for å styrke bosettingen i grendene, og når det her ligger ferdig regulerte tomter er det ønskelig å få igangsatt utbygging snarest mulig. Dersom utbygging av 7 tomter i Vollamarka må belastes med kostnader for opparbeiding av gang-/sykkelvegen som inngår i planen, vil tomteprisen bli så høy at utbyggingen ikke kan realiseres.

Kommunen ønsker med grunnlag i dette at rekkefølgebestemmelsen i § 5.3 utgår, slik at utbygging av de aktuelle tomter kan skje uten at dette knyttes til ferdigstilling av gang-/sykkelvegen. Vi mener dette bør være forsvarlig ut fra de endringer som er gjort med hensyn til skolestruktur siden planen ble vedtatt i 1999, samt at butikken er vedtatt nedlagt.

Saken er forelagt Statens vegvesen og de har i sin uttalelse dat. 19.07.2011 gitt følgende konklusjon:

På bakgrunn av endrede forutsetninger deriblant nedleggelse av skolen, aksepteres det at rekkefølgebestemmelsen om opparbeiding av gang- og sykkelvegen tas ut av reguleringsbestemmelsene.

Statens vegvesen har samtidig opplyst om at kommunen må prioritere en framtidig gang- og sykkelveg på strekningen langs fv. 753 mellom Vollamarka og Åsen sentrum på ordinær måte gjennom fylkesvegplanen.

Vurdering:
Kommunen har i forbindelse med behandling av Handlingsprogram for nye fylkesveger (2010 – 2013) i PUK-møte den 19.08.2009, sak nr. 74/09, vedtatt å prioritere gang- og sykkelveg langs fv. 753 fra Åsen til Vollamarka på topp, som er i samsvar med prioriteringer i kommunens trafikksikkerhetsplan. Kommunen er således meget opptatt av at det mellom Åsen sentrum og Vollamarka blir bygd gang- og sykkelveg snarest mulig.

Reguleringsendring om å ta ut rekkefølgebestemmelsen § 5.3 tilrås derfor framlagt for høring og offentlig ettersyn.
    Til toppen av siden 

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 14.12.2011 23:14
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051