Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 02.09.15 - sak 48/15 - Budsjett Nesset barneskole

Håvard Heistad - klikk for personkort
Saksbehandler: Håvard Heistad
Arkivref. 2015/5123
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.08.15 72/15
Kommunestyret 02.09.15 48/15

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.08.2015

Forslag i møte:

Rådmannen fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt. 4:

Låneramma for 2015 økes med kr. 11,5 mill

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med tillegg fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Prosjektet Nesset skole utføres etter vedlagte planer med en kostnadsramme på 76 millioner kroner inkl mva.

Investeringsbudsjettet korrigeres slik (vedtatte tall i parentes)

 

2015

2016

2017

Nesset barneskole

15 (5)

49(22)

0(0)

Nesset uteareal

2(0,5)

10(5)

0(0)

 

 

 

Finansieringa korrigeres slik:

 

Tilskudd

MVA

Lån

Eksisterende økonomiplan

1

7,3

24,2

Revidert økonomiplan

1

16

59

Låneramma for 2015 økes med kr. 11,5 mill.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

1. Prosjektet Nesset skole utføres etter vedlagte planer med en kostnadsramme på 76 millioner kroner inkl mva.
2. Investeringsbudsjettet korrigeres slik (vedtatte tall i parentes)


2015

2016

2017

Nesset barneskole

15 (5)

49(22)

0(0)

Nesset uteareal

2(0,5)

10(5)

0(0)

 

 

 

 

3. Finansieringa korrigeres slik:

 

Tilskudd

MVA

Lån

Eksisterende økonomiplan

1

7,3

24,2

Revidert økonomiplan

1

16

59


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Plan underetasje PDF

2

Plan 1. etasje PDF

3

Plan 2. etasje PDF

4

Fasade sør og øst PDF

5

Fasade nord og vest PDF

6

Uteanlegg PDF

  
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Nesset ungdomsskole ble i vedtak 12.12.2012 gjort om til framtidig barneskole for Nesset. I grunnlaget for vedtaket ble kostnaden med dette anslått til 50 millioner kroner.

I gjeldende økonomiplan er dette redusert til 24 millioner kr pluss mva.

I prosessen med å utvikle prosjektet er omfanget økt for å ta hensyn til framtidig vekst i klassetallet på Nesset. Det nye bygget har 19 klasserom, og vil da kunne romme 3 klasser pr årstrinn, teoretisk over 500 elever mot dagens 370 elever på Nesheim.

Formannskapssak 65/15, boligbyggeprogram viser at det vil være sterk boligbygging på Nesset fram mot 2030, og en anser det som totalt sett billigere og bedre å bygge for 3 paralleller nå enn å komme tilbake senere.

For å få dette til uten å berøre eksisterende bygg i særlig grad er det nødvendig å utvide tomta med ca 5 dekar. Dette er i dag landbruksareal som omdisponeres til landbruksformål.

Anbudsprosessen viser en total kostnadsramme på 76 millioner kroner inkludert kjøp av areal og opparbeidelse av uteområde, totalt 64 millioner kroner til bygg og 12 millioner kroner til uteareal. Alle talla inkludert mva.

Det kan påregnes 1 millioner kroner i spillemidler til utearealet.

Prosjektet er utviklet sammen med brukerne og fyller krava til en framtidsretta barneskole.

Det er i prosessen et godt samarbeid med Spkl Nessegutten, som har tilstøtende idrettsanlegg, både om uteareal og parkering.

Vurdering:

Dette er den siste store skolebygginga som følge av vedtaket i OU 2012. Kostnadene er i nært anslaga i vedtaket, justert for prisstigning. Samtidig er omfanget av prosjektet større enn forutsatt i vedtaket 12.12.2012, slik at reelt har prosjektet lavere kostnader enn forutsatt da.

Økonomiplanen har lagt inn lavere kostnader med forutsetning om et mindre prosjekt. Det er vurdert slik at en utbygging om få år på grunn av vekst i elevtall blir dyrere og dårligere enn å øke omfanget nå.

Kostnadene til uteareal er økt, delvis på grunn av økt areal, og delvis på grunn av at kommunen satser sterkere på uteareal ved skoler. Kommunens samfunnsdel løfter folkehelse som en rød tråd gjennom planen, og skoleområdene er viktige som anlegg som er for alle og tilgjengelige for alle. Vi vet at den sosiale gradienten i helse – og fysisk aktivitet er stor, og gode uteområder ved skolene er et tiltak som kommunen gjør for å møte dette. Kommunen har bygd gode utearealer ved Levanger Ungdomsskole og Frol og vil gjøre det samme ved Nesset.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 02.09.2015 21:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051