Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 02.09.15 - sak 45/15 - Utredning differensiering av lønn til støttekontakter og private avlastere

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2015/2880
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 24.06.15 62/15
Kommunestyret 02.09.15 45/15

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.06.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Satsen for avlønning av Støttekontakter økes fra kr. 100 til kr. 125 kr./time fra 1.1.2016
  2. For privat avlaster er Levanger kommune samstemt med nabokommunene, dvs følger KS sine døgnsatser og lønn som støttekontakt ved timesavlastning. Det innføres ikke differensierte satser.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Satsen for avlønning av Støttekontakter økes fra kr.100 til kr.125 kr./time fra 1.1.2016
  2. For privat avlaster er Levanger kommune samstemt med nabokommunene, dvs følger KS sine døgnsatser og lønn som støttekontakt ved timesavlastning. Det innføres ikke differensierte satser.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Verbalforslag fremmet av Jann Karlsen (KRF) på vegne av AP, SP og KRF under behandlingen av budsjett 2015 :
«Rådmannen bes om å utrede differensierte satser for støttekontakter / private avlastere ut i fra den kompetanse som kreves for å hjelpe de ulike mottakerne av tjenester.»

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Målsettingen med støttekontakttjenesten er blant annet å bidra til at den enkelte får en meningsfylt fritid, bryte ensomhet / isolasjon, bistå med sosial nettverksbygging, fritidsaktiviteter og kulturelle opplevelser. Støttekontakt skal hjelpe til med å fylle et behov for aktivitet og kontakt med andre, og skal kunne tilbys både yngre og eldre med nedsatt funksjonsevne eller psykiske problemer, og personer med utviklingshemming. Dersom tilbud om støttekontakt ikke anses som hensiktsmessig i det enkelte tilfellet, skal kommunen tilby et mer tilpasset tilbud. Søknad om støttekontakt vurderes i forhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester Støttekontakt tildeles etter en individuell vurdering av behov og i form av enkeltvedtak. Tjenesten er gratis.

Levanger kommune tildeler støttekontakttjenester til personer og familier som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer.

Hva er en støttekontakt?

En støttekontakt er en lønnet person som gjennom samvær og ulike fritidsaktiviteter har som oppgave å bidra til å øke et annet menneskes evne til å utfolde seg, ivareta sosial kontakt, mestre ulike livssituasjoner og øke troen på seg selv. Støttekontaktens oppgaver er å ta med brukeren til de kultur- og fritidsaktiviteter som brukeren selv ønsker å være med på, motivere for å prøve nye aktiviteter og legge til rette for sosialt samvær

Krav til kompetanse:

Det kreves ingen utdannelse, men støttekontakten må ha interesse og tid for oppgaven, være kreativ, ha evnen til å motivere og være samarbeidsvillig. Det er også ønskelig at støttekontakten er pålitelig og stabil, samt er villig til å forplikte deg over tid. Det kreves politiattest dersom bruker er under 18 år og for brukere over 18 år som er psykisk utviklingshemmet.

Lønnsvilkår for støttekontakter:

  • Pr. tiden er støttekontaktlønnen i Levanger kommune på kr.100,- pr. time.
  • Steinkjer avlønner med kr 150 pr time
  • Værnesregionen avlønner med kr 140,36 pr. time d.v.s. minstelønn ufaglært, og satsen justeres ihht ordinære lønnsoppgjør (unntak er Malvik kommune som avlønner med kr 142,- pr time)
  • Trondheim avlønner med kr 140,36 pr. time
  • Verdal avlønner med kr 115 pr time.


Ingen andre kommuner har etter hva kommunen har kartlagt vurdert eller vurderer differensiert avlønning av støttekontaktene. Dette henger sammen med formålet for tjenesten og at det ikke kreves formell kompetanse.  Dersom det er behov for formell kompetanse må andre tjenester vurderes.

Konsekvensen av endring i sats fra 100 -125 kr vil være en helårsvirkning på + 200.000 for støttekontakttjenestene. Det foreslås at dette legges inn i budsjtt 2016 og at endringen vedtas fra 1.1.2016.

Privat avlastning – avgrenses i denne sammenheng til privat avlastning som ytes til barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Formål :

Målsettingen med tiltakene er blant annet å hindre utmattelse, gi nødvendig og regelmessig fritid og ferie og gi muligheter til å leve et liv med vanlige aktiviteter.  Helse og- avlastning for barn- og unge er en kommunal ordning som har som formål å avlaste foreldre som har et omfattende omsorgsarbeid for barn/unge med funksjonshemning. Tjenesten skal hindre utmatting hos foreldre og gi disse mulighet til å delta i de vanlige samfunnsgoder og aktiviteter. Avlastningen har som mål å gjøre det mulig for foreldre å opprettholde gode familierelasjoner samt å bevare sosiale nettverk.

Søknad om avlastningstiltak vurderes i forhold til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester    Avlastning tildeles etter en individuell vurdering av behov og i form av enkeltvedtak til den som yter omsorgen. Levanger kommune yter avlastningstiltak for personer og familier som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Ulike typer avlastningstiltak kan kombineres ut fra den som yter omsorgen sitt behov. Avlastningstiltak kan gis som time eller døgn avlastning i institusjon, ved aktivitetstilbud, privat avlastningshjem, i eget hjem eller annet. Levanger kommune yter avlastningstiltak for foreldre og foresatte til barn og unge i egen avlastningsbolig. Tjenesten er gratis

Privat avlaster: Kan ytes både av enslige og par. Avlastningshjemmet kan ha egne barn. Selvstendig næringsdrivende som selger tjenester innenfor omsorg faller utenfor definisjonen

Krav til private avlastere:

Det stilles ingen krav om formell utdanning for å bli avlastere, det er personlig egnethet og engasjement det legges størst vekt på.  Det er viktig at avlastningshjemmet består av trygge og stabile voksne personer som har husrom og hjerterom. Det kreves politiattest.

Lønnsvilkår for private avlastere i Levanger kommune:

Ved døgnavlastning følges KS sine satser for besøkshjem:

Veiledende satser for besøkshjem pr. barn pr. døgn fra 1. juli 2014

KS justerer satsen 1 juli hvert år

Alder

Utgiftsdekning

Arbeidsgodtgjøring

Samlet godtgjøring

0 til 10 år

260,-

705,-

965,-

10 år og eldre

300,-

705,-

1005,-


Ved timesavlastning lønnes private avlastere med samme timelønn som støttekontakter.

Andre kommuners praksis:

Værnesregionen og Steinkjer følger KS sine satser. Ved timesavlastning brukes timelønn som støttekontakt.

Verdal har to satser: kr 1100 pr døgn og kr 550 pr døgn. Differensieringen av satsene var begrunnet i at noen barn hadde en atferd som krevde mer av avlasterne. I dag brukes satsen på kr 550 pr døgn svært lite og ingen nye vedtak fattes etter denne satsen.

Alle kommuner gir tilbakemelding om vanskeligheter med å rekruttere private avlastere, og at det ofte er foreldre/foresatte som rekrutterer noen i sitt nettverk. På grunn av vansker med å rekruttere private avlastere kjøper Steinkjer kommune avlastningstjenester av en Inn på tunet gård, dette til markedspris knyttet til dagavlastning eller helgeavlastning.

Med unntak av Verdal har ingen andre kommuner vurdert differensierte satser. Alle kommunene gir tilbakemelding om at dersom barnet/ungdommen har stort behov for helsemessig oppfølging, eller har store atferdsproblemer så benyttes ikke privat avlastning. I slike tilfeller er det som regel behov for formell kompetanse og kommunal avlastningsbolig benyttes. I unntakstilfeller og etter individuell vurdering kan det vurderes å bruke timesavlønning, f.eks i påvente av at det blir ledig kapasitet på kommunal avlastningsbolig.

Vurdering:

Det er vanskelig å rekruttere private avlastere. Økt avlønning kan muligens øke rekrutteringen. Samtidig er det viktig å ikke lage en avlønning som skaper en retning i avlastningstjenesten som ikke er ønskelig. Dersom målet er at førstevalget skal være kommunal avlastning, så vil en økt sats i avlønning kunne motvirke dette. I kommuner som har god kapasitet på sin kommunale avlastningsbolig er det behov for få private avlastere. I kommuner som sliter med lav kapasitet er det behov for flere private avlastere. Levanger kommune har lav kapasitet på kommunal avlastningsbolig av mange årsaker.  Størrelsen på den kommunale avlastningsboligen og etterslep på tilbud om bolig til unge voksne funksjonshemmede er to av de viktigste årsakene.

Det vurderes ikke som hensiktsmessig med differensiert avlønning for støttekontakter og private avlastere. Formålet med tjenestene tilsier ikke at det skal kreves formell kompetanse av oppdragstakerne. Dersom det er behov for formell kompetanse så må andre tjenester vurderes.

Det anbefales at Levanger kommune justerer sin avlønning av støttekontakter slik at avlønningen nærmer seg nivået som Værnesregionen og Trondheim kommune ligger på. Dette vil bedre muligheten til å rekruttere støttekontakter som vil bli viktig for oss i årene framover også.

For private avlastere er Levanger kommune relativt samstemt med nabokommunene, d.v.s. følger KS sine døgnsatser og lønn som støttekontakt ved timesavlastning. Verdal har to satser men bruker i praksis kun den høyeste. Det anbefales at KS sine satser fortsatt følges og at satsen justeres årlig pr 1 juli i h.h.t justeringen som KS foretar.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 02.09.2015 21:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051