Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 02.09.15 - sak 44/15 - Matombringing som tjeneste eller service - priser og prinsipper

Jon Ketil Vongraven - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Ketil Vongraven
Arkivref. 2015/3773
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 24.06.15 61/15
Kommunestyret 02.09.15 44/15

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 24.06.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

  1. Matombringing som erstatning for praktisk bistand til å lage mat videreføres. Prisen justeres med kr.7 til kr. 62/porsjon.
  2. Mat til fullpris blir videreført også som et tilbud til andre som vurderer å ha behov for dette. Prisen pr. porsjon økes med kr. 14 til kr. 96 pr. porsjon som grunnlag for at månedsprisen (abonnement) settes til kr. 3700 inkl. drikke og 3050 uten drikke og kaffemåltid.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Matombringing som erstatning for praktisk bistand til å lage mat videreføres. Prisen justeres med kr.7 til kr. 62/porsjon.
  2. Mat til fullpris blir videreført også som et tilbud til andre som vurderer å ha behov for dette. Prisen pr. porsjon økes med kr. 14 til kr. 96 pr. porsjon som grunnlag for at månedsprisen (abonnement) settes til kr. 3700 inkl. drikke og 3050 uten drikke og kaffemåltid.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Matombringing er en verdifull tjeneste både for de som måtte ha krav på det eller av andre grunner ønsker det. Tjenesten er likevel forbundet med en rekke kostnader og utfordringer. 

Kostnadene til råvarer, produksjon og transport i dette tilbudet kan bare delvis dekkes inn når matombringing er å anse som en tjeneste kommunen yter som erstatning for praktisk bistand til å lage mat. I dette siste tilfelle har Fylkesmannen uttalt følgende:

(Utdrag fra e-post fra Fylkesmannen 02.06.15 )

«I følge forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester (16. desember 2011 nr. 1349) § 8 kan kommunen fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand.

Kommunen kan i utgangspunktet selv bestemme nivået på egenandelene for praktisk bistand. Det er likevel noen begrensinger:

  • Øvre tak er det tjenesten koster å produsere (beregnes ut fra forskriftens § 9)
  • Maksimalt samlet egenandel per måned for praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon i husholdning med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2G er 186 kr. (§10, jamfør Rundskriv I-1 2915 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og omsorgstjenester)


Dersom helsefaglige vurderinger tilsier at tjenestemottaker har behov for særskilt oppfølging i forhold til ernæring, så vil tjenesten kunne anses som hjemmesykepleie. Kommunen har i så fall ikke anledning til å ta betaling for tjenesten.

Dersom matombringing ytes som en service for personer uten behov for bistand til matlaging, kan kommunen fritt bestemme pris for tjenesten.» 

Denne reguleringen har Levanger kommune forholdt seg til, men det er utfordrende å levere en slik tjeneste over hele kommunen da transport er en vesentlig utgift.

Når det gjelder matproduksjon og utkjøring til de som ikke fyller kriteriene for å få denne tjenesten som praktisk bistand er det enda flere utfordringer. Dersom en skal operere med et prinsipp om at det skal være mulig å få denne tjenesten må vi vurdere tiltak som regulerer svinn og gir en viss forutsigbarhet for de som skal kjøpe inn råvarer, planlegge og produsere mat hver dag i uka. Her vil også det økonomiske rasjonale stå litt i motsetning til en idealverden hvor tjenester burde innrettes mot at innbyggerne skal settes i stand til å bo så lenge som mulig i egen bolig.

Derfor har Levanger kommune i løpet av våren 2015 jobbet med å finne alternative leverandører til det kommunale tilbudet om matombringing til fullpris. Dialogen har vært rettet mot LevaFro og mulighetene til å få til en reservert avtale med dem som innebærer en sikring av tilbudet. Som en del av dialogen har LevaFro og Levanger kommune gjennomført en felles informasjonskampanje om tilbudet, endringene og de fremtidige mulighetene basert på vedtaket i PS 61/14.

Utdrag fra informasjonsskriv fra Levanger kommune:

«Du som mottar dette informasjonsbrevet har i dag tjenesten «Matombringing» uten at tjenesten er hjemlet i Helse og omsorgstjenesteloven. Levanger kommune vil i enda større grad fokusere på de lovpålagte oppgavene og at disse skal løses på en tilfredsstillende måte også i framtida. Det er likevel viktig at gode etablerte rutiner som ikke er lovpålagte søkes å erstattes før de avsluttes av kommunen. 

Matombringing med hjemmel i Helse og omsorgstjenesteloven ytes til personer som er vurdert til ikke å være i stand til å lage egen mat. De vil da ha rett på bistand fra kommunen og betaler da kostnaden på matvarene(kostpris) samt en egenandel for tjenesten Praktisk bistand.

Levanger kommune har siden 2007 hatt en praksis som har ført til at du har kunnet motta tjenesten «Matombringing» uten å ha vedtak på dette. Du har da betalt for produksjonskostnaden. Kommunestyret vedtok i møte 17.12.14 at denne ordningen skal videreføres inntil en alternativ løsning foreligger.

Hvis du som mottar dette informasjonsbrevet ønsker en vurdering i forhold til om du skal tildeles tjenesten «Matombringing» med hjemmel i Helse og omsorgstjenesteloven bes du gi tilbakemelding om dette til Helse og omsorgstorget»

Under budsjettarbeidene høsten 2014 var det 107 personer som var brukere av tilbudet om matombringing. Med bakgrunn i informasjonskampanjen mottok kommune 58 søknader, der 49 fikk innvilget matombringing som en del av helse og omsorgstilbudet sitt og 9 fikk avslag. Med bakgrunn i disse tallene har ikke Levafro sett det mulig å overta tilbudet fra Levanger kommune. 

Dette medfører at tilbudet om matombringing til de som har dette tilbudet uten hjemmel i loven må videreføres av Levanger kommune dersom det skal bestå.

Vurdering:

Denne saken åpner opp for en prinsipiell diskusjon om hvilke tjenester kommunen skal tilby i tillegg til de lovpålagte tjenestene. Det å kunne ha tilgang til god og næringsrik mat er nok en forutsetning for å kunne opprettholde et helsenivå som gjør det mulig å bo hjemme så lenge som mulig. Det er imidlertid en utfordring å finne en løsning på dette i f.h.t. en begrenset kapasitet i våre institusjonskjøkken. Som en del av arbeidet med dette vil administrasjonen lage en vurdering og fremme en sak om storkjøkken for å kunne være forberedt på et større volum og differensierte tjenester.

Rådmannens forslag vil derfor være at prisene justeres uten at det bryter med Fylkesmannens vurderinger av kommunens adgang til å prise ulike tjenester. I tillegg er det nødvendig å vedta noen prinsipper for ikke-lovpålagte tjenester på dette området. En evt. videreføring av matombringing til fullpris må derfor kobles opp mot en betalingsordning som gir større økonomisk forutsigbarhet. Dersom kommunen skal fortsette å gi et tilbud om matutkjøring til innbyggerne uten at dette gis som en tjeneste (praktisk bistand) så må dette skje som en abonnementsordning med en pris som reflekterer reelle kostnader.

Det foreslås følgende priser:

  • Middag fullpris økes med 14 kr. til 96 kroner pr porsjon for middag levert i hjemmet
  • Middag kostpris økes med 7 kr. til 62 kroner
  • Abonnement mat inkl. drikke kr 3.700,- pr måned
  • Abonnement mat eks drikke og kaffemåltid kr. 3.050,-


Det søkes inngått en reservert avtale med LevaFro om transport av mat til hjemmeboende.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 02.09.2015 21:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051