Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 02.09.15 - sak 43/15 - Ny Nord-Trøndersk satsing på utbygging av digital infrastruktur - kommunalt bidrag for utbygging til Ekne

Roar Eriksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Roar Eriksen
Arkivref. 2015/4807
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 19.08.15 74/15
Kommunestyret 02.09.15 43/15

 

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 19.08.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Under forutsetning av at Falstadsentret/ML-senteret bidrar med andel på kr. 400 000,-støttes utbygging av bredbånd til Ekne, etter ny Nord-Trøndersk satsing på digital infrastruktur, med kr. 400 000,-.

Beløpet belastes disposisjonsfondet.

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Under forutsetning av at Falstadsentret/ML-senteret bidrar med andel på kr. 400 000,-støttes utbygging av bredbånd til Ekne, etter ny Nord-Trøndersk satsing på digital infrastruktur, med kr. 400 000,-.

Beløpet belastes disposisjonsfondet.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Vedtak i fylkestinget 11.06.15, sak 45/15

Vedlegg:

1

Saksutredning fra fylkestingets møte 11.06.15, sak 45/15 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Fylkestinget vedtok i møte 11.06.15 å bevilge 5 mill. kroner til en ny nordtrøndersk støtteordning for bredbåndsutbygging. Målet med ordningen er å bidra til utbygging av bredbånd til viktige næringslokaliteter i kommunene. Utbygging av digital infrastruktur er et viktig virkemiddel som tilrettelegger for videre næringsutvikling og bolyst i Nord – Trøndelag og i kommunene.

Fylkeskommunen ble gjennom innføring av den nye statlige støtteordningen for bredbåndsutbygging i 2014 fratatt beslutningsmyndigheten over bredbåndspengene.

Både fylkeskommunen og kommunene ser at den nye statlige støtteordningen prioriterer områder med lav utbyggingskostnad pr. husstand. De 3 prosjektene det er søkt om statlig støtte til i Levanger kommune har forholdsvis høy utbyggingskostnad. Ettersom den nasjonale bredbåndspotten i 2015 ble redusert til 110 mill kroner (160 mill i 2014) er konkurransen om de statlige midlene meget hard. Fylkeskommunen samarbeider med kommunene for å få på plass best mulig søknader om statsstøtte samt at det tilrettelegges for framføring av bredbånd gjennom legging av trekkerør langs fylkesvegnettet og det kommunale vegnettet. Utbygging av bredbånd bør også skje i de områder som ikke er kommersielt utbyggbare og som er viktig for at næringsliv og husholdninger i distriktene skal ha gode utviklingsmuligheter. Gjennom tilrettelegging og støtte til framføring av bredbånd til nye områder, ved den nye støtteordningen, økes også muligheten for i neste omgang å være med i konkurransen om de statlige bredbåndspengene.

Søknadsfrist for fylkeskommunale midler for utbygging av bredbånd er satt til 1. okt. 2015.

Fylkeskommunen har tilkjennegitt at Levanger kommune har en god mulighet til å nå opp i tildelingen av fylkeskommunale midler ved å søke på fremføring av bredbånd til Ekne og Falstadsentret. Dette vil i så fall bli et spleiselag mellom fylkeskommunen, Levanger kommune, utbygger og lokalt næringsliv. Det forventes at kommunen bidrar sterkt til en bredbåndutbygging til distriktene. Hele prosjektet er kostnadsberegnet til kr. 3 500 000,-. Fylkeskommunen vil gå inn med 50 % av kostandene ved en eventuell utbygging, NTE med kr. 950 000,- og resten fordeles på kommunen og eventuelt Falstadsentret og ML sentret. En må regne med hard konkurranse med andre kommuner om disse midlene.

Forslag til finansiering:

 • Nord Trøndelag fylkeskommune      kr.  1 750 000,-
 • Levanger kommune                         kr.     400 000,-
 • NTE                                               kr.     950 000,-
 • Falstadsentret/ML-sentret               kr.     400 000,-
 • Totalt                                              kr.  3 500 000,-


Tildelingskriterier:

 • Ved rangering av søknadene skal det legges vekt på prosjektets betydning for næringslivet i kommunen.
 • Det skal legges vekt på i hvor stor grad prosjektet bidrar til at det i neste omgang blir lettere å få utbygd bredbånd til husstandene i området.
 • Tilskuddet kan dekke inntil 50 % av utbyggingskostnadene, men høy grad av egeninnsats og høy grad av finansiering fra utbygger teller positivt i vurdering av søknaden.


Søknaden skal inneholde:

 1. En beskrivelse av tiltaket det søkes om tilskudd til, inkludert målsettinger for tiltaket og relevans for formålet med tilskuddsordningen. Tiltakets betydning for næringslivet i kommunen skal beskrives.
 2. Plan for gjennomføring, herunder aktiviteter, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere.
 3. Forventet resultat.
 4. Budsjett og finansieringsplan for prosjektet/tiltaket.
 5. Søknadssum.
 6. Andre relevante opplysninger søkeren anser som viktig for søknaden og andre opplysninger som er spesifisert i kunngjøringen.


Det kan opplyses om at kommunen er godt i gang med søknaden og med å beskrive de punkter som etterspørres i innholdet i søknaden. I grove trekk mangler nå finansiering.

Søknader om statlige midler til utbygging av bredbånd på Ytterøy, Halsan og Ekne/Ronglan er til opplysning gjentatt for 2015 og innsendt til Nkom (tidligere Post- og teletilsynet). Disse søknadene vil gå uavhengig av den nye støtteordningen fra fylkeskommunen.

Vurdering:

En eventuell utbygging fram til Falstadsentret, etter den nye ordningen til fylkeskommunen, vil styrke søknaden til Nkom, statlig bidrag, om utbygging av bredbånd til resten av Ekne og Ronglan, jfr. K-sak 23/14, møtedato 28.05.14. Kommunen bør da bidra med et beløp i størrelsesorden 400 000,- kroner til den fylkeskommunale ordningen, samme beløp som Falstadsentret og ML sentret. Beløpet dekkes over disposisjonsfondet. Rådmannen innstiller på at det tas forbehold om bidrag fra næringsaktørene for at kommunen skal gir tilskudd.

Evt bidrag fra Falstadsentret styrebehandles i møte 1. september.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 02.09.2015 21:34
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051