Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 02.09.15 - FO 19/15 - Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnse (SV) - Alternativ politisk organisering i Levanger kommune

Viser til oversendelsesforslag fremmet i Driftskomitemøte 13.05.15.

DK har i inneværende periode 2011-2015, hatt svært få saker til politisk behandling. Det har blitt påpekt i flere møter. Dette aktualiserer behovet for å revurdere dagens organisering med dagens PUK og DK. DK ber administrasjonen legge fram en sak til behandling i neste DK møte 10.6. 2015, som belyser alternativ politisk organisering med Hovedutvalg.

Oversendelsesforslaget ble enstemmig oversendt uten realitetsbehandling.

Formannskapet behandlet saken 24.06.15 og Rådmannens forslag til vedtak fikk flertall.

Nåværende politiske organisasjonsmodell beholdes. Fordeling av saker mellom formannskap, komite for plan og utvikling (PUK) og driftskomiteen må jevnlig vurderes. 

http://levanger.kommune.no/Politikk/Formannskapet-2011-2015/240615/PS-5715-Politisk-organisering/

Driftskomiteen fikk IKKE saken tilbake til driftskomiteen for behandling.

ARENA senter for Europaforskning

"Store utfordringer for norsk demokrati

Vi mangler både prinsipielle debatter og klare politiske alternativer i Norge i dag, skriver Johan P. Olsen, Norges mest renommerte og siterte statsviter, i sin nye bok.(2014)

Det norske demokratiet er mindre rustet til å møte dagens utfordringer.

Han viser til Makt- og demokratiutredningen, Europautredningen og 22. juli-kommisjonen. Alle de overnevnte rapportene utløste det Olsen kaller «demokratialarmer»"

https://www.sv.uio.no/arena/forskning/aktuelt/aktuelle-saker/2014/store-utfordringer-for-norsk-demokrati.html

Levanger SV ønsker et levende folkestyre. Et velfungerende lokaldemokrati, med bred involvering og åpne demokratiske prosesser.  Dette er grunnleggende viktig og riktig, selv om det kan være både tid og ressurskrevende.   I et økonomisk perspektiv, kan det bli svært kostbart å gjøre vedtak som ikke er grundig utredet - faglig, bredt undersøkt - med relevant/ erfaringsbasert lokalkunnskap og diskutert/debattert på forhånd.

Forslag

Kommunestyret ber administrasjonen v/Rådmannen legge fram en sak til behandling for det nye kommunestyret, som belyser alternativ politisk organisering med Hovedutvalg.

(- Hovedutvalgsmodellen, eller andre politiske organiseringsmodeller som kan stimulere til bredere politisk deltakelse

- hvor befolkningen/ fellesskapet kan påvirke samfunnsutviklingen. En person, er en stemme.

-  Legmannsstyre eller ekspertstyre?

Klippet fra Rådmannens vurdering Formannskapet 24.06.15 - sak 57/15

"Om en skulle være så frimodig å antyde en alternativ utviklingsretning fra rådmannens side var om en vurderte å avvikle begge komiteene og rendyrke formannskapet som et mer profesjonelt politisk organ med ansvar for alle saksområder. Dette ville være effektivt, men ville sannsynligvis gjøre det mindre interessant å sitte i kommunestyret for de som ikke er med i formannskapet. ")

Hanne Ihler Toldnes - klikk for personkort
Hanne Ihler Toldnes, SV

 

 

Behandling

      Til toppen av siden

Publisert: 17.03.2011 07:50 Sist endret: 02.09.2015 21:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051