Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Kommunestyret 02.09.15

Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus
Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettDato: 02.09.15
Tid: kl. 17:00 - 19:40

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0 meninger)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (Outlook) - ren tekst (webmail)

Åpning, opprop og merknader - video

Sakliste
Saksnr.SakstittelUtredningVedtakVideo
PS 43/15 Ny Nord-Trøndersk satsing på utbygging av digital infrastruktur - kommunalt bidrag utredning vedtak video
PS 44/15 Matombringing som tjeneste eller service - priser og prinsipper utredning vedtak video
PS 45/15 Utredning differensiering av lønn til støttekontakter og private avlastere utredning vedtak video
PS 46/15 Oppføring av 36 omsorgsboliger i Åsen utredning vedtak video
PS 47/15 Detaljregulering for Nesset barneskole utredning vedtak video
PS 48/15 Budsjett Nesset barneskole utredning vedtak video
PS 49/15 Detaljregulering Sørlia del av felt D4 - 1719/13/7 utredning vedtak video
PS 50/15 Detaljregulering ny adkomstveg Følkesgrenda utredning vedtak video
PS 51/15 Temaplan Rus og Psykisk helse (ruspolitisk handlingsplan) - 2016 - 2019 utredning vedtak video
PS 52/15 Boligbyggeprogram 2015 utredning vedtak video
PS 53/15 Innherred Renovasjon IKS - Lik pris - Lik tjeneste for medlemskommunene i Innherred Renovasjon utredning vedtak video
PS 54/15 Tilskudd til etablering av telefondekning i området Bulandet, Rådalen og Åsfjellet (sak opprettet i møtet) - vedtak video
FO 18/15 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Solceller Staup helsehus tekst behandl. video
FO 19/15 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Alternariv politisk organisering i Levanger kommune tekst behandl. video
FO 20/15 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV)  - Hogst på Holåstoppen tekst behandl. video
FO 21/15 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Nedskjæringer i dagtilbudet for eldre tekst behandl. video
FO 22/15 Spørsmål fra Jostein Trøite (SV)  - Kulturarenaer i Levanger tekst behandl. video

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 30+4 av 35. 

Oppmøte Levanger Kommunestyre
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Robert Svarva ap ordfører x  
Hans Heieraas sp varaordfører x  
Anne Grete Krogstad ap medlem x  
Anne Grethe Hojem ap medlem x  
Arild Børseth ap medlem x  
Svein Erik Veie ap medlem - forfall
Per Anker Johansen ap medlem x  
Edvard Øfsti ap medlem x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem x  
Fatima Hot ap medlem x  
Kai Lennert Johansen ap medlem x  
Fanny Gausen ap medlem x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem x  
Lars Petter Holan ap medlem x  
Wenche Westrum Sundal ap medlem x  
Ingvill Berg Fordal ap medlem x  
Hans-Fredrik Donjem ap medlem x  
Alf Magnar Reberg sp medlem x  
Asbjørn Brustad sp medlem x  
Ingrid Brattgjerd sp medlem x  
Eva Høyem Anderssen sp medlem x  
Andreas Jenssen Hjelmstad h medlem - forfall
Einar Theodor Bangstad h medlem - forfall
Audun Brenne h medlem - forfall
Vebjørn Haugom h medlem x  
Ketil Hveding h medlem - forfall
Hans Aalberg frp medlem x  
Geir Tore Persøy frp medlem x  
Svein Erik Musum frp medlem x  
Jann Karlsen krf medlem x  
Børge Lund krf medlem x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem x  
Annikken Kjær Haraldsen v medlem x  
Jostein Trøite sv medlem x  
Hanne Ihler Toldnes sv medlem x  
Rolf Inge Elvbakken  ap vara  Svein Erik Veie
Kim Heggelund h vara  Einar Theodor Bangstad 
Knut Sigurd Hjelmstad  h vara  Andreas Jenssen Hjelmstad
Per Olav Gilstad  h vara  Audun Brenne 
Ingen vara h   - Ketil Hveding

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Åsmund Brygfjeld web-ansvarlig  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Øystein Lunnan ehetsleder innvandrertjenesten  
Håvard Heistad enhetsleder enhet bygg- og eiendom  

         Til toppen av siden

Permisjoner:

Per Anker Johansen (AP) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 52/15.

Edvard Øfsti (AP) fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 53/15.


Åpen spørretime:

Før møtet ble satt ble det holdt "Åpen spørretime":

Spørsmål til ordføreren angående Trafikksituasjonen i øvre Halsan (PDF) - fra beboere i Halsan v/Per Anders Eriksen - presentasjon PDF - video

Ordføreren besvarte spørsmålet.


Ekstrasak: Søknad om tilskudd til etablering av telefondekning i området Bulandet, Rådalen og Åsfjellet PDF - brev av 18.05.15 fra Bulandsvatnet hytteforening

Sak opprettet i møtet - (behandlet først i møtet):

Sak 54/15 – Bulandet Hytteeierforening -  søknad om stønad til telefondekning - video

Hans Heieraas (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Bulandet hytteeierforening gis et tilskudd på inntil 75.000 kr for å få etablert telefondekning i området Bulandet, Rådalen og Åsfjellet.
 2. Det er en forutsetning at øvrig finansiering går i orden.
 3. Beløpet utbetales etter at arbeidet er gjennomført og bekreftet regnskap for prosjektet foreligger.
 4. Beløpet belastes infrastrukturfondet (del av ubundet disposisjonsfond)


Avstemning:

Heieraas forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

Vedtak:

 1. Bulandet hytteeierforening gis et tilskudd på inntil 75.000 kr for å få etablert telefondekning i området Bulandet, Rådalen og Åsfjellet.
 2. Det er en forutsetning at øvrig finansiering går i orden.
 3. Beløpet utbetales etter at arbeidet er gjennomført og bekreftet regnskap for prosjektet foreligger.
 4. Beløpet belastes infrastrukturfondet (del av ubundet disposisjonsfond)
          Til toppen av siden

 

Spørsmål fra Jostein Trøite (SV) - Kulturarenaer i Levanger: - video

Kultursjef Guri Marjane Sivertsen har gjennom Trønderavisa 26.august gjort rede for at det arbeides med en mulighetsstudie av det gamle vaskeriet på havna i Levanger. Dette er et alternativ som kan gi mulighet for at for eksempel Riksteatret kan gi forestillinger i Levanger, og gi øvingslokaler for lokalt kulturliv. Dette som et supplement til alle de kulturaktiviteter som foregår rundt i hele kommunen. 

Det har tidligere vært luftet ulike alternativer for nye kulturarenaer av ildsjeler i kulturlivet i Levanger, men det har ikke ført fram. Økonomien i Levanger med stor gjeld tilsier ikke at det lanseres noe i nærheten av det store Kimen i Stjørdal. Men det er på tide at det kommer fram vurderinger om lokaler som kan gi rom for større forestillinger enn det vi har i dag. Da må vi tenke langsiktig, legge fram planer som er økonomisk realistiske, og som kan utbygges trinnvis. Ingen ønsker en kulturhussatsing som ødelegger kommunens økonomi, eller som går på bekostning av oppvekst og eldreomsorg.

SV ønsker derfor utredningen Kultursjefen omtaler i Trønderavisa velkommen. Spørsmålet til ordføreren er om han vil orientere kommunestyret om det arbeidet som er i gang.

Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden


 

 

 

PS 43/15 Ny Nord-Trøndersk satsing på utbygging av digital infrastruktur - kommunalt bidrag

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 02.09.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Under forutsetning av at Falstadsentret/ML-senteret bidrar med andel på kr. 400 000,-støttes utbygging av bredbånd til Ekne, etter ny Nord-Trøndersk satsing på digital infrastruktur, med kr. 400 000,-.

Beløpet belastes disposisjonsfondet.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 44/15 Matombringing som tjeneste eller service - priser og prinsipper 

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 02.09.2015 - video

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Matombringing som erstatning for praktisk bistand til å lage mat videreføres. Prisen justeres med kr.7 til kr. 62/porsjon. Månedsprisen – alle måltid (abonnement) settes til kr. 3700,-  inkl. drikke og kr. 3050,- uten drikke og kaffemåltid. (se detaljert oversikt under)
 2. Mat til fullpris blir videreført også som et tilbud til andre som vurderer å ha behov for dette. Prisen pr. porsjon økes med kr. 14 til kr. 96 pr. porsjon, inkl transport. Månedsprisen for middag (abonnement) settes til kr. 2800,-
 3. Øvrige priser:

Type:

Sats:

Kostpris for måltid med tørrmat

Kr. 40,- pr. måltid

Kostpris for kaffemåltid

Kr. 13,- pr. måltid

Fullpris for middag

Kr. 91,- pr. porsjon


Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

 1. Matombringing som erstatning for praktisk bistand til å lage mat videreføres. Prisen justeres etter konsumprisindeksen.
 2. Mat til fullpris blir videreført også som et tilbud til andre som vurderer å ha behov for dette. Prisen justeres etter konsumprisindeksen.
 3. Øvrige priser: justeres etter konsumprisindeksen


Avstemning:

Svarvas forslag til vedtak vedtatt med 32 mot 2 stemmer som ble avgitt for Toldnes sitt forslag til vedtak. 

VEDTAK:

 1. Matombringing som erstatning for praktisk bistand til å lage mat videreføres. Prisen justeres med kr.7 til kr. 62/porsjon. Månedsprisen – alle måltid (abonnement) settes til kr. 3700,-  inkl. drikke og kr. 3050,- uten drikke og kaffemåltid. (se detaljert oversikt under)
 2. Mat til fullpris blir videreført også som et tilbud til andre som vurderer å ha behov for dette. Prisen pr. porsjon økes med kr. 14 til kr. 96 pr. porsjon, inkl transport. Månedsprisen for middag (abonnement) settes til kr. 2800,-
 3. Øvrige priser:

Type:

Sats:

Kostpris for måltid med tørrmat

Kr. 40,- pr. måltid

Kostpris for kaffemåltid

Kr. 13,- pr. måltid

Fullpris for middag

Kr. 91,- pr. porsjon

         Til toppen av siden

 

 

PS 45/15 Utredning differensiering av lønn til støttekontakter og private avlastere

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 02.09.2015 - video

Forslag i møte:

Børge Lund (KRF) fremmet følgende endringsforslag - alternativt forslag til punkt 2:

Saken utredes på nytt. Flere detaljer legges frem før behandling av budsjettet for 2016.

Det må utredes hva det vil koste hvis vi ved særskilte tilfeller der avlastningen krever helsefaglig kompetanse hever godtgjøringen til satsen for minstelønn helsefagarbeider, for tiden kr 163,59 pr time.

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 1:

Satsen for avlønning av støttekontakter økes fra kr. 100,- til minumum kr. 125,- pr. time fra 1.1.2016, og satsen justeres årlig i takt med den generelle lønnsveksten. Endelig timesats avgjøres under de kommende budsjettforhandlingene.

Avstemning:

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag pkt. 1 og Johansens forslag til nytt pkt. 1 ble Johansens forslag enstemmig vedtatt.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag pkt. 2 og Lunds forslag til nytt pkt. 2 ble Lunds forslag vedtatt med 33 mot 1 stemme.

VEDTAK:

 1. Satsen for avlønning av støttekontakter økes fra kr. 100,- til minumum kr. 125,- pr. time fra 1.1.2016, og satsen justeres årlig i takt med den generelle lønnsveksten. Endelig timesats avgjøres under de kommende budsjettforhandlingene. 
 2. Saken utredes på nytt. Flere detaljer legges frem før behandling av budsjettet for 2016. Det må utredes hva det vil koste hvis vi ved særskilte tilfeller der avlastningen krever helsefaglig kompetanse hever godtgjøringen til satsen for minstelønn helsefagarbeider, for tiden kr 163,59 pr time.
          Til toppen av siden

 

 

 

PS 46/15 36 omsorgsboliger i Åsen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 02.09.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Planene for bygging av 36 omsorgsboliger i Åsen godkjennes med en kostnadsramme på 140 mill. inklusive mva. og statlige tilskudd.
 2. Investeringsbudsjettet for 2015 justeres i forbindelse med behandling av tertialregnskap for 2. tertial.
          Til toppen av siden

 

 

 

PS 47/15 Detaljregulering for Nesset barneskole

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 02.09.2015 - video

Orientering i møte:

Enhetsleder Håvard Heistad orienterte - presentasjon PDF

Forslag i møte:

Ingen

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Reguleringsbestemmelsene pkt. 3.8 endres fra 190 sykkelplasser til 290 sykkelplasser.

Detaljregulering for Nesset barneskole, sist rev. 27.05.2015, med bestemmelser sist rev. 12.08.2015, vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.--- slutt på saksprotokoll ---
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 48/15 Budsjett Nesset barneskole

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 02.09.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

1. Prosjektet Nesset skole utføres etter vedlagte planer med en kostnadsramme på 76 millioner kroner inkl mva.

2. Investeringsbudsjettet korrigeres slik (vedtatte tall i parentes)

 

2015

2016

2017

Nesset barneskole

15 (5)

49(22)

0(0)

Nesset uteareal

2(0,5)

10(5)

0(0)

3.      Finansieringa korrigeres slik:

 

Tilskudd

MVA

Lån

Eksisterende økonomiplan

1

7,3

24,2

Revidert økonomiplan

1

16

59

4.      Låneramma for 2015 økes med kr. 11,5 mill.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 49/15 Detaljregulering Sørlia del av felt D4 - 1719/13/7

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 02.09.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Detaljregulering for Sørlia felt D4, datert 23.03.2015, med bestemmelser sist rev. 13.08.2015 vedtas iht. plan- og bygningslovens § 12-12.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 50/15 Detaljregulering ny adkomstveg Følkesgrenda

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 02.09.2015 - video

Habilitet:

Alf Magnar Reberg (SP) ba om vurdering av sin habilitet. Reberg ble av et enstemmig kommunestyre erklært inhabil. Reberg fratrådte møtet under behandling av denne sak.

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Reguleringsbestemmelsenes §3.4 endres til:
  «§3.4 Vilkår for gjennomføring
  Det må påvises at området er stabilt under anleggsfasen og etter utbygging. Det stilles krav til geotekniske utredninger i tråd med NVE’s veileder «Sikkkerhet mot kvikkleireskred 7/2014». Anbefalingene i utredningen skal følges opp i byggearbeidet.»
 2. Detaljregulering ny adkomstveg Følkesgrenda vedtas deretter i medhold av Plan og bygningsloven § 12-12.
          Til toppen av siden

 

 

 

PS 51/15 Temaplan Rus og Psykisk helse (ruspolitisk handlingsplan) - 2016 - 2019

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 02.09.2015 - video

Forslag i møte:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret mener at denne planen gir et godt grunnlag for å prioritere tiltak og legge strategier for å nå målene som settes. Den er kunnskapsbasert og satt i sammenheng med kommunens øvrige planer.

Arbeidet med å få på plass utredninger som nevnt i kap. 8.1 bør iverksettes raskt, for å gi politikere ytterligere grunnlag for prioriteringer. Brukermedvirkning bør prioriteres i det videre arbeidet med planen og utredninger, eksempelvis fra Røde Kors, Mental Helse, Frivilligsentralen og andre organisasjoner som har erfaringer innenfor rus og psykisk helse.

Kommunestyret er positiv til at aldersgrensene for offentlige arrangement med alkoholservering heves til 16 år. Aldergrensen bør implementeres i øvrig regelverk (forskrift/vedtekter) innen 1.1.2016.

Kommunestyret ber om at erfaringer med ungdomskontakter i Levanger kommune legges fram i egen sak snarest. 

Børge Lund (KRF) fremmet følgende forslag:

Kommunestyret setter aldersgrensene for offentlige arrangement med alkoholservering til 18 år. Aldergrensen bør implementeres i øvrig regelverk (forskrift/vedtekter) innen 1.1.2016.

Avstemning:

Kolleruds tilleggsforslag vedtatt med 31 mot 3 stemmer.

Lunds forslag avvist med 31 mot 3 stemmer.

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Temaplan Rus og Psykisk helse (ruspolitisk handlingsplan) 2015 – 2019 vedtas.
 2. Fram til det foreligger felles retningslinjer for alkoholpolitikk og ansvarlig alkoholhåndtering i regionen behandler Levanger kommune skjenkesaker i tråd med gjeldende plan og tidligere praksis i enkeltsaker.


Kommunestyret mener at denne planen gir et godt grunnlag for å prioritere tiltak og legge strategier for å nå målene som settes. Den er kunnskapsbasert og satt i sammenheng med kommunens øvrige planer.

Arbeidet med å få på plass utredninger som nevnt i kap. 8.1 bør iverksettes raskt, for å gi politikere ytterligere grunnlag for prioriteringer. Brukermedvirkning bør prioriteres i det videre arbeidet med planen og utredninger, eksempelvis fra Røde Kors, Mental Helse, Frivilligsentralen og andre organisasjoner som har erfaringer innenfor rus og psykisk helse.

Kommunestyret er positiv til at aldersgrensene for offentlige arrangement med alkoholservering heves til 16 år. Aldergrensen bør implementeres i øvrig regelverk (forskrift/vedtekter) innen 1.1.2016.

Kommunestyret ber om at erfaringer med ungdomskontakter i Levanger kommune legges fram i egen sak snarest.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 52/15 Boligbyggeprogram 2015

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 02.09.2015 - video

Forslag i møte:

Hans-Fredrik Donjem (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Boligsosiale tiltak beskrevet i boligsosial handlingsplan tas inn i boligbyggeprogrammet. Dette for å bidra til å sikre alle innbyggere i kommunen har et trygt og godt bomiljø.

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende forslag:

Det presiseres at boligbyggeprogrammet for Holåsen Vest omfatter boligfelt kalt B (puk 13.5.15)

Avstemning:

Donjems tilleggsforslag vedtatt med 32 mot 2 stemmer.

Trøites tilleggsforslag avvist med 21 mot 13 stemmer.

Innstillingen, med vedtatt tillegg, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Boligbyggeprogrammet godkjennes, og legges til grunn for klargjøring av nye områder/tomter i kommunen. 

Boligsosiale tiltak beskrevet i boligsosial handlingsplan tas inn i boligbyggeprogrammet. Dette for å bidra til å sikre alle innbyggere i kommunen har et trygt og godt bomiljø.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 53/15 Innherred Renovasjon IKS - Lik pris - Lik tjeneste for medlemskommunene i Innherred Renovasjon

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 02.09.2015 - video

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Formannskapets innstilling vedtatt med 31 mot 2 stemmer.

VEDTAK:

Levanger kommune godkjenner endringene i selskapsavtalen til Innherred Renovasjon IKS vedtatt av representantskapet i selskapet.

Gjennomføring av hytterenovasjon i de deler av kommunen som ikke har hatt det før må skje i nært samarbeid med berørte hytteeierforeninger/velforeninger.
        Til toppen av siden

 

 

 

FO 18/15 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) - Solceller Staup helsehus

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 02.09.2015 - video

Behandling:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Spørsmålet til ordføreren blir da om hva som er forklaringen på den forventa kostnaden på 50 mill kr. Dersom det er en misforståelse, vil da ordføreren ta et initiativ til en utredning om bruk av solceller for elforsyning ved Staup Helsehus?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

 

 

FO 19/15 Interpellasjon fra Hanne Ihler Toldnes (SV) - Alternativ politisk organisering i Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 02.09.2015 - video

Behandling:

Hanne Ihler Toldnes (SV) fremmet følgende forslag til vedtak:

Kommunestyret ber administrasjonen v/rådmannen legge fram en sak til behandling for det nye kommunestyret, som belyser alternativ politisk organisering med hovedutvalg.

Ordføreren besvarte interpellasjonen

Forslag til vedtak ble avvist med 25 mot 7 stemmer.
        Til toppen av siden

 

 

 

FO 20/15 Spørsmål fra Jostein Trøyte (SV) - Hogst på Holåstoppen

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 02.09.2015 - video

Behandling:

Jostein Trøite (SV) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

 1. Foregår det hogst på de deler av området som er aktuelt som friområde? Det er ennå ikke avklart hvilke områder dette er, men de områdene som er under debatt bør ikke hogges nå.
 2. Vil ordføreren ta kontakt med aktuelle grunneiere for å stoppe hogst før endelig reguleringsplan er vedtatt?


Ordføreren besvarte spørsmålet.
        Til toppen av siden

 

 

 

FO 21/15 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Nedskjæringer i dagtilbudet for eldre

Saksprotokoll i Levanger kommunestyre - 02.09.2015 - video

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Hvilke umiddelbare tiltak vil ordføreren iverksette for å øke antallet dagtilbudsplasser ved Levanger bo- og aktivitetssenter?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 27.11.2012 10:08 Sist endret: 26.04.2016 12:05
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051