Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 23.10.19 - sak 112/19 - Medlemskap og støtte Næringsforeningen Levanger

Håkon Okkenhaug - klikk for personkort
Saksbehandler: Håkon Okkenhaug
Arkivref. 2019/6190
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 23.10.19 112/19

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

  1. Formannskapet bevilger 50.000 kroner i støtte til oppstart av Næringsforeningen i Levanger. Bevilgningen dekkes inn på område 1320 næringsarbeid.  
  2. Levanger kommune blir medlem i Næringsforeningen i Levanger.

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Levanger næringsforum AS (LNF) er vedtatt oppløst. Levanger kommune var medeier i selskapet. Levanger kommune mener det er viktig å støtte de næringsdrivende i kommunen. Det nye selskapet Næringsforeningen i Levanger starter uten startkapital. Med et starttilskudd fra kommunen sikrer det at den nye foreningen kommer raskere i gang.  

Vedlegg:

Utkast til vedtekter for Næringsforeningen i Levanger

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Oppstartstøtte

Næringsforeningen i Levanger kom som et initiativ fra næringsdrivende i Levanger da generalforsamlingen i Levanger næringsforum AS (LNF) vedtok å oppløse aksjeselskapet. Den nye grupperingen har i løpet av kort tid fått på plass et interimsstyre, foreløpige vedtekter og registrert seg i Brønnøysundregisteret. De planlegger en ordinær generalforsamling til våren der vedtekter, endelig styrevalg osv. skal behandles.

Medio oktober har den nye foreningen rundt 50 medlemmer, og møter stor interesse hos næringsdrivende om å melde seg inn. Flere av initiativtakerne har hatt kostnader rundt etableringen i form av kroneutlegg og timeinnsats. Nå ønsker de å ansette en daglig leder for å ta arbeidet videre.  

I daglig drift vil en ansatt, kontor m.m. ha en kostnad på 1,2 millioner kroner i året, ble det opplyst på et medlemsmøte i september. Det krever større inntekter enn selskapet har i dag. Et bidrag på 50.000 kroner fra kommunen vil være med på å sikre økonomien og gjøre det mulig å ansette og etablere kontor raskere enn hvis man er uten denne sikkerheten.

Medlem

Levanger kommune har vært aktiv deltaker i LNF både som medlem og styremedlem. I de fleste saker har kommunen og en næringsforening sammenfallende interesser og mål. I noen saker kan man ha forskjellige interesser. Samtidig trenger kommunen noen som kan koordinere innspill fra næringsutøvere og være en aktiv medspiller for å utvikle næringslivet i kommunen. Medlemskontingenten for en kommune er satt til 39.000 kroner/år og faktureres kvartalsvis.   

Vurdering:

En aktiv og oppegående næringsforening er en viktig samarbeidspartner for Levanger kommune. Rådmannen vurderer at en oppstartstøtte er et godt bidrag til å få opp fellesaktivitetene i næringslivet i Levanger raskt. Kommunen er midt i jobben med å revidere strategisk næringsplan, det forhandles om å kjøpe næringsareal på Fiborgtangen og man forventer økt interesse for etableringer i Levanger med raskere kommunikasjon mot Trondheim. Alt dette er områder som det er viktig å inkludere næringslivet i fra kommunens side.

I driftsbudsjett 2019 for næringsformål er det økonomi til en slik oppstartstøtte.

Ser en til andre kommuner på Innherred er det normalt at kommunene er medlemmer i næringsforeningen. Levanger kommune har også vært medlem i LNF AS. Det er også et viktig signal overfor næringslivet at vi ønsker å være med på å utvikle sektoren videre gjennom medlemskap.

Den nye foreningen er organisert som forening, ikke som et aksjeselskap. Det betyr at de som betaler medlemskontingent har stemmerett, mens i et AS er makten i selskapet knyttet til hvor mange aksjer hver enkelt eier har. Rådmannen har vært restriktiv til å inngå større generelle samarbeidsavtaler med LNF fordi det har vært organisert som et aksjeselskap og dermed i prinsippet kan utbetale utbytte til sine eiere. En medlemsforening bruker pengene de tjener på næringsutvikling og aktivitet for medlemmene.

Rådmannen gjør også oppmerksom på at næringsforeningen har signalisert at de ønsker seg en forpliktende samarbeidsavtale som for eksempel Verdal kommune har med Verdal næringsforum. Verdal kommune betaler 200.000 kroner i året til Verdal næringsforum for en rekke tjenester og medlemskontingent i næringsforumet. Det jobbes nå med å lage et utkast til en slik samarbeidsavtale med Næringsforeningen i Levanger. Den vil bli forelagt formannskapet for behandling når den er konkretisert.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.10.2019 16:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051