Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 23.10.19 - sak 111/19 - Satser og telledatoer private barnehager 2020

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2019/5885
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 23.10.19 111/19

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Tilskuddssatser for ordinære private barnehager i 2020 settes til:

Barn 0-2år

218  271

Barn 3-6 år

104 237


Forslaget er basert på regjeringens forslag til maksimal sats for foreldrebetaling og deflator. Rådmannen får fullmakt til å endre satsene dersom det blir endringer i statsbudsjettet. 

2. Telledatoer i 2020: 01.01, 01.04, 01.09 og 01.11.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Levanger kommune skal vedta satser for private barnehager 2020 innen 31.10.19. 

Vedlegg:

1

Satser og telledatoer private barnehager 2020 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 

Saksopplysninger:

Det vises til gjeldende forskrift om tilskudd til private barnehager.

Tilskuddssatser for 2020 skal være klar innen 31.oktober 2019.

Her følger informasjon om tilskudd og beregning av satser for 2020: 

Tilskuddsgrunnlaget er kommunens to år gamle regnskap. Dette innebærer at for tilskuddsåret 2020 brukes kommuneregnskapet for 2018 i tilskuddsberegningen. Tallene blir justert med kommunal deflator for 2019 og 2020.

Vedlagt saken viser en oversikt over beregning av satser for tilskudd til ordinære private barnehager i Levanger kommune som er beregnet ut fra forskrift om tilskudd til private barnehager.

En har benyttet KS/PBL (Private Barnehagers Landsforbund) sin veileder for beregning av tilskudd. Forhold som fortsatt er uavklart:

  • Kommunal deflator. Her der det lagt inn 3,0% for 2019 og 3,1% for 2020 som er i tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett.
  • Foreldrebetaling. Her er regjeringens forslag kr 34.485 for 2020.

 
Kommunen fastsetter en tilskuddssats for småbarnsplass og en for storbarnsplass.

Med småbarnsplass menes barnehageplass for barn under 3 år, og for storbarnsplass for barn over 3 år. Barn som fyller tre år i løpet av tilskudds året regnes som barn under 3 år fram til 01.august. 

Satser i 2019:

Barn 0-2år

216 639

Barn 3-6 år

103 905

 
Forslag til satser for ordinære private barnehager 2020

Barn 0-2år

218 271

Barn 3-6 år

104 237


Kapitaltilskudd til ordinære barnehager.

Kommunen skal gi kapitaltilskudd til ordinære private barnehager per heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår. Tilskudd skal beregnes etter satser fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 

Kapitaltilskudd andre barnehager

Når det gjelder kapitaltilskudd, tilskuddssats for familiebarnehager og åpne barnehager følges nasjonal sats 2019. 

Tilskudd til familiebarnehager.
Kommunen har ikke egne familiebarnehager. I henhold til forskriften skal da tilskudd beregnes etter satser fastsatt av kunnskapsdepartementet.

Rapportering av antall barn i private barnehager
Lokale forskrift skal være avklart før virkningsåret. (Sml. §9-Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager.

I privat styrermøte 12.09.19 var det enighet om at en ønsker å fortsette lokal ordning med 4 telledatoer som i 2019. Dette ble også bekreftet av AU (arbeidsutvalg) som representerer alle private barnehager i møte med barnehageadministrasjonen 24.09.2019. 

Basert på tidligere erfaringer og tilbakemelding fra private barnehager vil rådmannen forslå at vi for 2020 beregner tilskudd med utgangspunkt i samme tidspunkt som 2019. Telledatoer i 2020 blir da 01.01,01.04,01.09 og 01.11.2020.

Vedtak om tilskuddssatser er et vedtak i henhold til 9 i den nye forskriften. Vedtaket følger reglene for enkeltvedtak etter forvaltningsloven, noe som innebærer klageadgang for de private barnehagene. Vedtaket under pkt.8 og pkt.9 kan påklages Fylkesmannen. Eventuell klage sendes Levanger kommune ved Rådmannen. Klagefrist er 3 uker etter at dette er mottatt. 

Det vises ellers til vedlagte beregning av satser for 2020.

Vurdering:

Satsberegning for 2020 er gjort i samsvar med sentral veileder som utgangspunkt for beregning.

Alle barnehager har ønske om at vi forsetter med dagens ordning når det gjelder telledatoer i 2020. På denne bakgrunn vil rådmannen foreslå at en fortsetter med dagens ordning hvor det telles slik: 01.01, 01.04, 01.09 og 01.11.2020. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.10.2019 16:41
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051