Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 15.01.20 - sak 3/20 - Overtakelse av privat barnehage

Kari Olafsen Aunet - klikk for personkort
Saksbehandler: Kari Olafsen Aunet
Arkivref. 2019/6759
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 15.01.20 3/20
Kommunestyret    

 

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

  1. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre en virksomhetsoverdragelse etter kap. 16 i Arbeidsmiljøloven. De faste ansatte i barnehagen, inkludert styrer blir ansatt i Levanger kommune fra 01.04.2020.
  2. Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre avtale vedrørende utstyr og inventar med inntil 300 000,- etter verdivurdering. Dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond.
  3. Administrasjonen gis fullmakt til å ferdigstille leieavtale med eier med en leiesum på 10 000,- eks. strøm pr. mnd. Levanger kommune forplikter seg til å leie ut barnehageåret 2020/2021. Etter dette en oppsigelsestid på 3 mnd.

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

1

Godkjenning av Mølnå barnehage PDF

2

Årsregnskap PDF

 
Andre dokumenter:

 
Saksopplysninger:

Eier av Mølnå Barnehage tok i høst kontakt med enhetsleder for de kommunale barnehagene Kari Olafsen Aunet for å se på muligheter om samarbeid vedrørende barnehagedrifta i Markabygda.  

Mølnå barnehage ble startet i 2006 av styrer og eier Kathrine K. Haugen og drives i en del av våningshuset på familiens gårdsbruk i Markabygda. Barnehagen er godkjent for 18 plasser og har i dag 14 barn og har hatt jevn tilgang på søkere siden oppstart.

Tall fra opptak –antall søkere:

  • 2016: 2
  • 2017: 3
  • 2018: 3
  • 2019: 3

 
Eier synes det er utfordrende å drive en liten barnehage som en følge av nye regler om pedagognorm og bemanningsnorm. Nye føringer i forhold til innhold er krevende og det er ønskelig å være del av et større fellesskap.  

Eier er opptatt av at det fortsatt må være et barnehagetilbud i denne del av kommunen og også trygge arbeidsplasser for ansatte.

Løsningen som skisseres er at kommunen overtar plassene og driver Mølnå barnehage i samarbeid med Bjørnang barnehage. En vil oppnå stordriftsfordeler administrativt og det vil være en fleksibilitet i forhold til personalressurser enten barnetallene økes eller reduseres.

Det kan være aktuelt å avvikle barnehagen på sikt, dersom søkertallene reduseres og det gir utfordringer i drifta.

Det er investert i utstyr og inventar som det vil være naturlig at kommunen overtar dersom en skal ta over barnehagen. Dette er utstyr og inventar vil kunne flyttes ved eventuell senere avvikling av barnehagen.

Vurdering:

Det er viktig for familier i Markabygda å beholde barnehagetilbudet. Med et fleksibelt samarbeid mellom Mølnå og Bjørnang om barnehageplassene og ansattressurser, så vil ikke en virksomhetsoverdragelse medføre økte driftskostnader for Levanger kommune i forhold til tilskuddet til barnehagen som privat bedrift. Levanger kommune har fått tilbud om å leie lokalene som Mølnå barnehagen drives i til 10 000,- pr. mnd. eks. strøm. Utleier vil forplikte kommunen til å leie barnehageåret 2020/2021. Etter dette vil leieavtalen ha oppsigelsestid på 3 mnd.

Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen, jf. Barnehagelovens § 12a.

For å opprettholde barnehagetilbudet i Markabygda, så overtar Levanger kommune de 18 plassene i Mølnå barnehage fra 01.04.2020. og drifter disse i samarbeid med Bjørnang barnehage. Mølnå barnehage blir en avdeling i Enhet barnehage.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 15.01.2020 17:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051