Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 15.01.20 - sak 10/20 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 06.01.19

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2018/7093
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 15.01.20 10/20

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse. 

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt

 

Høyring

Departement

Frist

Høring om regelverket for garanterte pensjonsprodukter

Finansdepartementet

08.04.2020

Høring - Forslag til endring av regler om turistfiske

Nærings- og fiskeridepartementet

17.02.2020

Høring - etablering av lovhjemmel om avsavnsrente i forurensningsloven

Samferdselsdepartementet

14.02.2020

Høring – forslag om endring av tidfestingsregel for mannskapslott i fiske og fangst

Finansdepartementet

20.03.2020

Høring – forslag til tilpasning av ektefellepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til alderspensjon fra folketrygden opptjent etter nye regler

Arbeids- og sosialdepartementet

14.02.2020

Høring - Etikkinformasjonsutvalgets rapport - Åpenhet om leverandørkjeder

Barne- og familiedepartementet

23.03.2020

Høring Forslag til forskrift om godkjenning for utdanningsstøtte i Norge

Kunnskapsdepartementet

19.03.2020

Høring - Rusreform fra straff til hjelp

Helse- og omsorgsdepartementet

02.04.2020

Høring - Forslag til forskrift om endring av forskrifter om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken og om lån fra Husbanken - endring av virkeområde

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

20.03.2020

Høringsbrev – Utredning av alternativer til frihetsberøvelse av mindreårige og forslag til mulige regelendringer

Justis- og beredskapsdepartementet

03.04.2020

Høring - utredning om norsk luftfart i forandring

Samferdselsdepartementet

01.04.2020

Høring - forslag til endring i luftfartsloven - akkreditering

Samferdselsdepartementet

20.01.2020

Høring – endringer i hvitvaskingsregelverket (lov og forskrift) – EUs femte hvitvaskingsdirektiv mv.

Finansdepartementet

23.03.2020

Høring av NOU 2019: 24 - Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

Helse- og omsorgsdepartementet

17.03.2020

Høring av NOU 2019: 20 En styrket familietjeneste

Barne- og familiedepartementet

01.04.2020

Høring - forslag til endringer i utlendingsloven og -forskriften om omsorgsansvaret for enslige, mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år i mottak mv.

Justis- og beredskapsdepartementet

06.03.2020

Høring av NVEs vurdering av søknader fra NorthConnect KS og utredning av rammebetingelser og prisutvikling i kraftmarkedet for Norge og Nord-Europa

Olje- og energidepartementet

10.03.2020

Høring Forslag til endringer i folkehøyskoleloven utfasing av tilskudd til kortkurs

Kunnskapsdepartementet

22.01.2020

Høring - forslag til endringer i Finanstilsynets utlikning av utgifter

Finansdepartementet

10.03.2020

Høring - forslag til endringer i forskrift om gjennomføring av verdipapiroppgjøret

Finansdepartementet

28.02.2020

Høring - endring av forskrift for forvaltningsområdet for samisk språk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

09.03.2020

Høring om gjennomføring av EUs direktiv om kollektiv rettighetsforvaltning og om åndsverklovens rekkevidde for nærstående rettigheter

Kulturdepartementet

07.02.2020

Høring – Gjennomføring av forordning (EU) 2019/933 om endring av forordning (EF) nr. 469/2009 om det supplerende beskyttelsessertifikatet for legemidler (unntak for eksport til tredjeland mv.)

Justis- og beredskapsdepartementet

06.03.2020

Høring av forslag til endringer i motorferdselloven og forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag

Klima- og miljødepartementet

04.03.2020

Høring NOU 2019:21 Framtidens fiskerikontroll

Nærings- og fiskeridepartementet

04.03.2020

Høring – Forslag til lov om mediestøtte

Kulturdepartementet

17.01.2020

Høring av rapporten fra ekspertutvalget om farlig avfall

Klima- og miljødepartementet

15.01.2020

Høringsnotat – forslag til endringer i markedsføringsloven - merking av retusjert reklame mv.

Barne- og familiedepartementet

27.01.2020

Høring - forslag til endring i folketrygdloven kapitler 5 og 22 og forslag til forskrift om direkte oppgjør m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet

05.02.2020

Høring – forslag til endringer i sameloven mv. (konsultasjoner) og utkast til veileder for kommuner og fylkeskommuner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

29.02.2020

Høring - NOU 2019:19 Jenterom, gutterom og mulighetsrom

Kulturdepartementet

02.03.2020

Høring - nye tilskuddssatser og endringer i vareomfang for RÅK-ordningen 2020

Resultat: Fastsettelse av nye prisnedskrivningssatser for 2020

Landbruks- og matdepartementet

11.12.2019

Høring – forslag til gjeninnføring og utvidelse av rett til fortsatte pleiepenger ved barnets død

Arbeids- og sosialdepartementet

17.12.2019

Høring Forskrift om utdanningsstøtte

Kunnskapsdepartementet

25.02.2020

Høring av forskrift for FDs tilskuddsordninger for frivillig aktivitet på forsvars- og sikkerhetsområdet

Forsvarsdepartementet

10.01.2020

Høring - Forskrift om endringer i valgforskriften om valgdistrikter ved stortingsvalg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

14.01.2020

Høring om endringer i aksjelovgivningen mv. om tilknytningskrav for styremedlemmer og daglig leder mv

Nærings- og fiskeridepartementet

16.01.2020

Høring - endring i Forskrift 19. oktober 2018 nr 1584 om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet

20.02.2020

Høring om ny lov om røystingsrådgjevarar og endringer i aksjelovgivningen mv.

Nærings- og fiskeridepartementet

06.01.2020

Høring - endringer i kapitalkravsforordningen for problemlån

Finansdepartementet

31.01.2020

Høring – vurdering av forbud mot lange kniver/machete

Justis- og beredskapsdepartementet

21.02.2020

Høring - Forslag om endringer i forskrift 20. desember 2007 nr. 1723 om målenheter og måling

Nærings- og fiskeridepartementet

15.02.2020

Høring - Markedsbalansering. Forslag til endringer i forskrift om Omsetningsrådets myndighet vedrørende markedsregulering for jordbruksråvarer (rammeforskriften) m.m.

Landbruks- og matdepartementet

01.03.2020

Høring Grimstadutvalgets utredning Studieplasser i medisin i Norge Behov modeller og muligheter

Kunnskapsdepartementet

15.02.2020

Forslag om endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek

Helse- og omsorgsdepartementet

23.12.2019

Høring - Veileder til ledningsforskriften

Samferdselsdepartementet

10.02.2020

Høring av forslag til endring av forskrift om inndragning av fangst og disponering av inndregne midlar

Nærings- og fiskeridepartementet

19.12.2019

Høring Rapport om særfinansiering av små humanistiske fag

Kunnskapsdepartementet

07.02.2020

Høring - forslag til endringer i arbeids- og velferdsforvaltningsloven, lov om Statens pensjonskasse, sosialtjenesteloven, lov om pensjonstrygd for sjømenn og lov om pensjonstrygd for fiskere (behandling av personopplysninger)

Arbeids- og sosialdepartementet

14.01.2020

Høring – NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk

Finansdepartementet

04.02.2020

Høring - forslag til endringer i allmenngjøringsloven § 11

Arbeids- og sosialdepartementet

 

Høring - forskrift om opplysningsplikt etter sentralbankloven

Finansdepartementet                                              

 

Høring - forslag til endringer i petroleumsforskriften og tarifforskriften

Olje- og energidepartementet

 

Høring - forslag til forskrift om tilskudd til bransjeprogrammer under IA-avtalen

Arbeids- og sosialdepartementet

 


Høring revidert samarbeidsavtale
Administrativt samarbeidsutvalg (ASU) i nordre del av Trøndelag og Bindal inviterer til innspill på forslag til revidert samarbeidsavtale mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag. Samarbeidsavtalen skal erstatte dagens samarbeidsavtale og planlegges gjeldende fra 01.07.2020.

Høringsfrist: 23.03.2020 

Vurdering:

Kommunedirektøren ser at det burde vært uttalelse til flere av høringene, men foreslår at det ikke legges fram sak på noen da administrasjonen ikke har kapasitet til å forberede høringssvar.

Til toppen av siden





Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 15.01.2020 17:47
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051