Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 06.11.19 - sak 124/19 - Fiborgtangen som vekstmotor i Trøndelag - kommunal egenandel

Håkon Okkenhaug - klikk for personkort
Saksbehandler: Håkon Okkenhaug
Arkivref. 2019/6354
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.11.19 124/19

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

  1. Det bevilges 100.000 kroner til prosjektet «Fiborgtangen som vekstmotor i Trøndelag» under forutsetning av at søknaden godkjennes i Trøndelag fylkeskommune.
  2. Bevilgningen dekkes inn over Ansvar 1320 Næringsarbeid

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Levanger kommune skal forhandle med Norske Skog om å kjøpe næringsområdet på Fiborgtangen. For å gjøre området mer attraktivt for nyetableringer er det viktig å vite hvilke ressurser som finnes tilgjengelig på og rundt Fiborgtangen, uansett om kommunen kommer til enighet med Norske Skog eller ikke. 

Vedlegg:

1

Fiborgtangen som vekstmotor i Trøndelag - søknaden til fylkeskommunen PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Levanger kommune tar i denne saken eierskap til et prosjekt for å gjennomføre en ressurskartlegging som kan bli grunnlag for ny næringsutvikling baser på bioressurser. Prosjektsøknad til Trøndelag fylkeskommune ligger vedlagt og gir en beskrivelse av prosjektet og samarbeidsaktører. 

Fiborgtangen er et av de mest sentrale næringsområder for hele Innherredsområdet. Her er det tilgjengelig areal, flere store industribedrifter og kommunikasjon via bane, vei og sjø. Det er stort press på næringsområder nord for Trondheim, og i løpet av kort tid vil Fiborgtangen være det største tilgjengelige næringsarealet som ligger nærmest Trondheim nord for trønderhovedstaden.

Norske Skog har gjennom en rekke år jobbet for å etablere ny næringsvirksomhet på tomta. Noe har lyktes, noe har man ikke nådd opp med. Invest in Norway, som er Innovasjon Norges konsept for å trekke store næringsetableringer til Norge, er tydelig på hvor viktig det er at alle tilgjengelige ressurser er kartlagt når det kommer potensielle etablerere til en region. Det er ikke tid til å utrede det når noen spør.

Samtidig jobber Trøndelag fylkeskommune for å få kartlagt tilgjengelige bioressurser i hele Trøndelag. Det er et oppdrag som Sintef har gjort. Thamsklyngen jobber for å utarbeide et digitalt hjelpeverktøy for å gi en slik oversikt.

Det er også etablert et regionalt nettverk for sirkulærøkonomi med miljøer i Levanger, Overhalla, Verdal og Orkdal og fylkeskommunen der man sammen ser på hvordan man kan utvikle nytt næringsliv innen sirkulærøkonomi i Trøndelag. Levanger kommune tar i prosjektsøknaden på seg funksjonen som en «oppmann» for dette nettverket. 

I kartleggingen skal man også se på hvilke ressurser skogbruk og landbruk i regionen kan levere inn i et slikt biosirkulært system. Avfallsbransjen ser også i større grad på regionen gjennom SeSammen. De har krav på seg til å gjenvinne mer av avfallet vi leverer. For å klare det må det større mengder og bedre sorteringsanlegg til. Også her kan det ligge nye forretningsmuligheter.  

Målet er at kartleggingen vil kunne gi et bedre beslutningsgrunnlag for bedriftsetableringer, men også danne grunnlaget for å se om det er grunnlag for helt nye forretningsmuligheter basert på de tilgjengelige menneskelige og materielle ressurser.

Som en forlenging av vår søknad søker også Biokraft om mulighetene til å lage nye produkter basert på reststoffer fra biogassproduksjonen.

Prosjektet Levanger kommune søker om har en ramme på 1,1 millioner kroner. Det søkes om 550.000 kr i tilskudd fra Trøndelag fylkeskommune. 450.000 kr som egeninnsats fra de deltakende bedriftene/kommunene og 100.000 kr i egenkapital fra Levanger kommune.

Vurdering:

Det er nå et veldig trykk via nasjonale og regionale strategier for å få opp et mer sirkulærøkonomisk samfunn der avfall ett sted kan være en ressurs et annet sted. Biokrafts planer om å benytte kugjødsel i biogassproduksjonen er en slik etablering. Det knuses nå store mengder bygningsavfall hos Retura på Fiborgtangen. Det meste går til forbrenning, men det jobbes med å finne fraksjoner som kan brukes på en bedre måte enn å brenne det.  

På Fiborgtangen forbrukes over en prosent av landets strømforbruk, det er enorme varestrømmer inn og ut av fabrikkområdet. Samtidig er flere andre bedrifter etablert der. Gjennom å klarlegge hvilke ressurser som er tilgjengelig hvor vil det være mye enklere å avklare hvilke forretningsmuligheter som kan være aktuelle.

I prosjektet skal man også se hvilke ressurser som er tilgjengelig i regionen som kan danne grunnlaget for nye typer næringsvirksomhet. I en tidligfase – før man har avklart de konkrete forretningskonseptene - er det viktig at det offentlige er inne som risikoavlaster.

Så kan man spørre seg hvorfor kommunen skal engasjere seg i en slik analyse når vi ikke en gang eier råvarene eller tomteområdet som kan være et potensielt sted for etableringer. Til det er svaret at uansett om det er Norske Skog eller Levanger kommune som i framtida eier dette området er det viktig å få fram dette kunnskapsgrunnlaget slik at man gjør området mer attraktivt. Levanger vil uansett bli en bedre kommune å bo i hvis vi klarer å etablere flere arbeidsplasser i kommunen. Dessuten er vi med på å løse noe av verdens miljøproblemer hvis vi lykkes med en slik satsing. Kommunedirektøren tilrår på bakgrunn av dette at Levanger kommune tar på seg prosjektansvar og bidrar med et tilskudd på 100.000 kr.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 06.11.2019 15:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051