Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 06.11.19 - sak 119/19 - Konsek Trøndelag IKS - Ny selskapsavtale fra 01.01.2020

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2019/3120
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.11.19 119/19
Kommunestyret    

 

Kommunedirektørens forslag til vedtak:

Levanger kommune godkjenner ny selskapsavtale i KonSek Trøndelag gjeldende fra 01.01.2020.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

1

Behandling i representantskapet i KonSek Trøndelag IKS 29.04.19, sak 3/19 PDF

2

Utkast til selskapsavtale gjeldende fra 01.01.2020 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Representantskapet i KonSek Trøndelag IKS behandlet denne saken i møte 29.04.2019 og vedtok følgende:

  1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Konsek Trøndelag vedtar ny selskapsavtale for Konsek Trøndelag.
  2. Den nye selskapsavtalen gjelder fra 1.1.2020 og avløser gjeldende selskapsavtale.

 
Saksutredning til representantskapet:

Åtte deltakerkommuner går ut av Konsek Trøndelag som en følge av kommunereformen.

For at selskapet skal ha en gyldig selskapsavtale fra 1.1.2020 må selskapsavtalen endres. Det er nødvendig med endringer i tre av paragrafene:

§ 1 Selskapet. Oppføringen av deltakere må endres.

§ 4 Eierandeler og innskuddsplikt. Det blir forandringer i eiersammensetningen når åtte av deltakerkommunene går ut av selskapet. Eierandelen foreslås økt for to av deltakerne, Orkland og Namsos kommune.

§ 16 Uttreden. Her foreslås tidspunktet for første mulige tidspunkt for uttreden endret fra 1.1.2020.

Endring i §4. Eierandeler og innskuddsplikt
I forbindelse med opprettelsen av selskapet ble eierandelene fordelt etter innbyggertall. Med kommunereformen øker innbyggertallet i Namsos og Orkland kommuner, slik at de skal ha ytterligere en eierandel (se under). I utredningen om sammenslåing av sekretriatene ble det anslått at det nye selskapet har behov for en egenkapital tilsvarende 3 måneders drift, om lag 2,5 mill kr, som også tilsvarer dagens egenkapital. 100 eierandeler à kr 25.000 er fordelt som vist under:

Oversikt over fordeling av eierandeler før og etter 1.1.2020.

Kommunereformen medfører at Konsek Trøndelag får færre eiere, færre eierandeler og lavere egenkapital. 10 eierandeler forsvinner ut ved årsskiftet 2019/2020. Det kompenseres noe ved at kommunene Namsos og Orkland får en ekstra eierandel hver. Egenkapitalen blir dermed kr 200.000 lavere enn dagens nivå. Dette er uproblematisk, fordi selskapet har opparbeidet noe egenkapital. Dersom Fosen-kommunene kommer inn fra 2021 vil eierandelene og egenkapitalen øke til kr 50.000 over dagens nivå.

Endring i § 16. Uttreden
Dagens eiere gikk inn i selskapet 1.1.2018, med 1.1.2020 som første mulige dato for uttreden. For å gi selskapet god forutsigbarhet mener daglig leder at deltakerne fra 2020 bør binde seg til selskapet i minimum to år. Første mulige dato for uttreden blir da 1.1.2022.

Vurdering:

Kommunedirektøren anbefaler at Levanger kommune godkjenner ny selskapsavtale i KonSek Trøndelag gjeldende fra 01.01.2020 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 06.11.2019 15:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051