Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 06.11.19 - sak 116/19 - Levanger Fritidspark Moan AS - Avtale med Levanger kommune om overdragelse av driftsmiddel m.v.

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2019/2447
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.11.19 116/19
Kommunestyret    

 

Kommunedirektørens forslag til innstilling:

1. Levanger kommune inngår avtale med Levanger Fritidspark Moan AS om å overta:
a.    Hele virksomheten som hører inn under fritidsparkens idrettsanlegg. (Den delen som omhandler campingplassen, blir igjen i selskapet.)
b.   Driftsmidler inkl. utstyr i henhold til vedlagte verdivurdering. 

2. Levanger kommune betaler et vederlag på NOK 19 000 000,-. Betalingen skjer i form av motregning av langsiktige fordringer som Levanger kommune har mot Levanger Fritidspark Moan AS. I tillegg betaler Levanger kommune eventuelle gebyrer, avgifter og tilsvarende egne kostnader i forbindelse med overdragelsen. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunestyresak 50/19 «Framtidig organisering av idretts- og friluftsanlegg i Levanger kommune» behandlet 28.08.2019.

Sak fra styret i Levanger Fritidspark Moan AS til e.o. generalforsamling i selskapet 6. november 2019 som omhandler avtale med Levanger kommune om overdragelse av driftsmiddel m.v.

Vedlegg:

1

Avtale om overdragelse PDF

2

Verdivurdering Fritidsparken PDF

3

Salg Levanger kommune PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Innledning

Kommunestyresak 50/19 «Framtidig organisering av idretts- og friluftsanlegg i Levanger kommune» behandlet 28.08.2019 gjorde følgende vedtak:

  1. Kommunestyret ønsker at det arbeides videre med sikte på å slå sammen Levanger Fritidspark Moan AS og Trønderhallen KF til et nytt kommunalt foretak.
  2. Styret i Levanger Fritidspark Moan AS anmodes om å forberede sak til generalforsamlingen for selskapet og styret i Trønderhallen KF anmodes om å forberede sak for kommunestyret som øverste organ for foretaket.
  3. Det nye foretakets styremøter skal kunngjøres og holdes for åpne dører. Punktet arbeides inn i vedtektene.

 
Styret i Levanger Fritidspark Moan AS legger fram til behandling en sak i e.o. generalforsamling 6. november 2019 om at Levanger kommune overtar hele virksomheten som hører inn under fritidsparkens idrettsanlegg. Den delen som omhandler campingplassen blir igjen i selskapet. Levanger kommune kjøper driftsmidler (idrettsanlegg og utstyr) som benyttes til drift av idrettsanlegget. Levanger kommune legger i formannskapsmøte samme dag fram denne saken som omhandler de samme forhold. En sak om kjøp av driftsmidler skal sluttbehandles av kommunestyret 20. november 2019.

I samme kommunestyremøte fremmer Trønderhallen Levanger KF en sak om styrets syn på overtakelse av driften av Levanger Fritidspark Moan AS. Dette vil i praksis kunne skje gjennom virksomhetsoverdragelse av deler av virksomheten som gjelder idrettsanlegget og inngåelse av avtale med Levanger Fritidspark Moan AS om drift av campingplassen.

Kjøp av driftsmidler og overdragelse av deler av virksomheten

I etterkant av kommunestyrets vedtak i sak 50/19 har styret i Levanger Fritidspark Moan AS gjennomført en vurdering av fremtidig drift av idrettsanlegget og campingplassen.

Styret i Levanger Fritidspark Moan AS har kommet fram til at selskapet og selskapets aksjeeier, Levanger kommune, kan inngå avtale om at Levanger kommune kjøper følgende driftsmiddel: kiosk, mediehus, lagerbygg, servicebygg/garderober, friidrettsanlegg, gressbane, kunstgressbane, tennisbane, flombelysning friidrett, energikjele og diverse utstyr, maskiner og løsøre, inkludert Liste over utstyr oppgitt i vedlagte takst.

Styret i selskapet foreslår at Levanger kommune overtar hele virksomheten som hører inn under fritidsparkens idrettsanlegg. Den delen som omhandler campingplassen, blir igjen i selskapet. Dette kan således gå som en virksomhetsoverdragelse av deler av virksomhet. 

Driftsmiddelet er av typen offentlig idrettsanlegg, og har en anskaffelsestid på 3-30 år. Anlegget er godt vedlikeholdt og har vært i selgers eie siden anskaffelse. For nærmere beskrivelse av driftsmiddelets tilstand vises det til vedlagt liste og takst.

Driftsmiddelet skal overdras til markedsverdi fastsatt etter verdivurdering utarbeidet av Tor Skrove i Promidt AS.

Levanger kommune betaler et vederlag på NOK 19 000 000,- i henhold til verdivurdering. Betalingen vil skje i form av motregning av langsiktige fordringer som Levanger kommune har mot Levanger Fritidspark Moan AS. I tillegg betaler Levanger kommune eventuelle gebyrer, avgifter og tilsvarende egne kostnader i forbindelse med overdragelsen.

Årsak til vurdering om deling av virksomheten

Idrettsdelen til Levanger Fritidspark Moan AS kan drives som en ikke-skattepliktig virksomhet. Campingvirksomheten derimot må skatte av sine overskudd uansett om det drives i kommunalt foretak eller i et aksjeselskap. Styrets vurdering er derfor at den næringsaktiviteten som er skattepliktig forblir i aksjeselskapet som i dag er Levanger Fritidspark Moan AS. Dette blir et rent driftsselskap som driftes gjennom å leie tjenester fra det kommunale foretaket, Trønderhallen Levanger KF. Dette for å oppnå en deling av den kommunale virksomheten og den skattepliktige næringsdelen for fremtiden.

Vurdering:

Kommunedirektøren innstiller på at Levanger kommune overtar idrettsanlegget (driftsmidler inkl. utstyr) til NOK 19 000 000,-. 

Det er naturlig at driften av anlegget gjennomføres av Trønderhallen Levanger KF da det vil gi mulighet til effektiv utnyttelse av personalet gjennom sesongvariasjoner. Ansatte i Levanger Fritidspark Moan AS blir ivaretatt gjennom virksomhetsoverdragelse.

Driften vil skje i nært samarbeid med Bygg og Eiendom (Teknisk enhet fra 1.1.2020).

Levanger Fritidspark Moan AS vil beholde campingvirksomheten, men vil i stor grad framstå som et eiendomsselskap som drifter virksomheten gjennom leie av tjenester gjennom det kommunale foretaket, Trønderhallen Levanger KF. Kommunedirektører støtter vurderingen om å beholde den skattepliktige næringsaktiviteten, som campingvirksomheten er, i selskapet. Dette gir en god del positive effekter i og med at man da slipper å gå inn i alle avtaler med hensyn til denne driften.

Vedtektene både i Levanger Fritidspark Moan AS og Trønderhallen Levanger KF må endres som følge av dette. Slike vedtektsendringer fremmes som egne saker i de rette formelle fora på et senere tidspunkt.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 06.11.2019 15:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051