Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 06.11.19 - sak 115/19 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 29.10.19

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2018/7093
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 06.11.19 115/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.   

Hjemmel/bakgrunn for saken:

 
Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse. 

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt:

Høyring

Departement

Frist

Høyring av endring i forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

09.12.2019

Høyring Forskrift om tilbakebetaling av utdanningslån 2020

Kunnskapsdepartementet

09.12.2019

Høring - Ny e-helselov og endringer i IKT-standardforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet

15.01.2020

Høring - utkast til forskrift om kapasitetsøkning i norsk lakse- og ørretoppdrett 2019-2020

Nærings- og fiskeridepartementet

05.12.2019

Høring om tiltak for å styrke legemiddelberedskapen. Forslag til endringer i legemiddelloven og apotekloven

Helse- og omsorgsdepartementet

02.01.2020

Høring - Endring i forskrift om myndighet mv. etter kulturminneloven

Klima- og miljødepartementet

28.11.2019

Høring om endringer i forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta

Helse- og omsorgsdepartementet

01.12.2019

Høring – Endringer i vannforskriften vedlegg I mv.

Klima- og miljødepartementet

28.11.2019

Høring - Forskrift for Arktis 2030

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

26.11.2019

Høring - endringer i årsregnskapsforskriften for skadeforsikringsforetak

Finansdepartementet

09.12.2019

Høring - utkast til forskrift om utnyttelse av produksjonskapasitet i røde produksjonsområder - laks

Nærings- og fiskeridepartementet

29.11.2019

Høyring forslag til endringar i deltakarlova og havressurslova

Nærings- og fiskeridepartementet

03.12.2019

Høring- Høring av endringer i postforskriften

Samferdselsdepartementet

15.11.2019

Høring om endringer i forskrift om førstehåndsomsetning av viltlevande marine ressursar

Nærings- og fiskeridepartementet

15.11.2019

Høring – utkast til forskrift om prosjektstøtte til nasjonale minoriteter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

25.11.2019

Høring - NOU 2019:16 Skattlegging av vannkraftverk

Finansdepartementet

01.01.2020

Høring - forslag til forskrift om innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen, sjø og vassdrag

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

03.01.2020

Høring Forslag til endringer i forskrift om studieforbund og nettskoler

Kunnskapsdepartementet

08.11.2019

Høring Forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven

Kunnskapsdepartementet

01.01.2020

Høring - regionreformen - endring i forskrift om myndighet mv. etter kulturminneloven

Klima- og miljødepartementet

01.11.2019

Høring om miljø og helse i barnehager og skoler

Helse- og omsorgsdepartementet

30.12.2019

Høring – gjennomføring av tre kommisjonsforordninger gitt i medhold av tredje energimarkedspakke

Olje- og energidepartementet

20.12.2019

Høring - Forslag til endringer i tinglysingsforskriften og forskrift om utlevering mv. av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

07.11.2019

Høring - endringer i sivilbeskyttelsesloven

Justis- og beredskapsdepartementet

06.01.2020

Høring - krav om tilslutning til godkjent klageorgan i finanssektoren

Finansdepartementet

25.12.2019

Høring om ny forskrift om arbeid i arbeidsgivers hjem og hushold - med sikte på eventuell ratifikasjon av ILO-konvensjon nr. 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem i norsk rett

Arbeids- og sosialdepartementet

15.01.2020

 
Vurdering:

Kommunedirektøren foreslår at det ikke legges fram sak på noen av de framlagte høringer. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 06.11.2019 15:44
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051