Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 05.02.20

Formannskapssalen, rom 3008, rådhuset 3. etg.
Kl. 13:00 - 14.45

Sakliste som PDF  -  protkoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 18/20 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 19/20 Referatsaker utredning vedtak
PS 20/20 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 28.1.20 utredning vedtak
PS 21/20 Fritak fra politiske verv - Sigve Bremer Mejdal utredning vedtak
PS 22/20 17.mai-komiteer for 2020 utredning vedtak
PS 23/20 Tilknytning til Værnes respons utredning vedtak
PS 24/20 Høringsuttalelse for ny samarbeidsavtale mellom kommunene i nordre Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF utredning vedtak
PS 25/20 Grenseregulering av namsdistrikt i Trøndelag politidistrikt utredning vedtak
PS 26/20 Samarbeidsavtale for Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 1 av 9.

Navn Parti Funksjon Liste  Møter Merknad
Anita Ravlo Sand sp ordfører sp/h/frp/krf x  
Nina Bakken Bye h varaordfører sp/h/frp/krf x  
Asbjørn Brustad sp medlem sp/h/frp/krf x  
Magne Nydal krf medlem sp/h/frp/krf x  
Torbjørn Stormoen sp medlem sp/h/frp/krf x  
Robert Svarva ap medlem ap - Forfall
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem sv/mdg/r/v x  
Tone Jørstad  ap  varamedlem  ap  x Robert Svarva

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene kommunedirektør  
Trude Nøst kommunalsjef  
Kristin Bratseth kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Håkon Okkenhaug næringssjef  

 
Orienteringer:

 
Forespørsel:

Astrid Juberg Vordal (AP) stilte spørsmål angående status for evalueringsprosessen for helse og velferd.

Kommunedirektøren besvarte spørsmålet.
  Til toppen av siden

 

 

 

PS 18/20 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 05.02.2020

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Torbjørn Stormoen og Tone Jørstad

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Torbjørn Stormoen og Tone Jørstad
  Til toppen av siden

 

PS 19/20 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskap - 05.02.2020

Forslag i møte:

Referatsakene tatt til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tatt til orientering.
  Til toppen av siden

 

PS 20/20 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 28.1.20

Saksprotokoll i Formannskap - 05.02.2020

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.  
  Til toppen av siden

 

PS 21/20 Fritak fra politiske verv - Sigve Bremer Mejdal

Saksprotokoll i Formannskap - 05.02.2020

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Sigve Bremer Mejdal fritas fra sine politiske verv.
  Til toppen av siden

 

PS 22/20 17.mai-komiteer for 2020

Saksprotokoll i Formannskap - 05.02.2020

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det fremlagte forslag til 17.mai-komiteer vedtas.  Ordføreren får fullmakt til å innvilge eventuelle søknader om fritak og oppnevne nye medlemmer. Søknad om fritak må skje skriftlig.

Der det ikke er foreslått leder, konstituerer komiteen seg selv etter oppnevnelsen.
  Til toppen av siden

 

PS 23/20 Tilknytning til Værnes respons

Saksprotokoll i Formannskap - 05.02.2020

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftsutvalgets innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune inngår vertskommuneavtale om responssenter i Værnesregionen med Stjørdal kommune som vertskommune. 
  Til toppen av siden

 

PS 24/20 Høringsuttalelse for ny samarbeidsavtale mellom kommunene i nordre Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF

Saksprotokoll i Formannskap - 05.02.2020

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune gir følgende høringsuttalelse til administrativt samarbeidsutvalg i nordre del av Trøndelag vedrørende ny samarbeidsavtale mellom kommunene i nordre Trøndelag og Helse Nord-Trøndelag HF:

En reduksjon fra 12 til 6 retningslinjer/tjenesteavtaler og fra 12 til 3 fagråd støttes da det vil gi mer hensiktsmessig ressursbruk og mer helhetlig bilde av temaer som henger sammen. Når det gjelder fagutvalg og fagnettverk er prinsippet det samme: det er viktig å ha en hensiktsmessig organisering som svarer opp behov for tett og felles faglig samarbeid og råd.

Når det gjelder representasjon i de ulike råd og utvalg er det viktig å tenke både kompetanse og nivå i PSU og ASU, mens fagkompetanse er særlig viktig i fagråd, fagutvalg og fagnettverk. I PSU kan det evt være et poeng å sikre at kommunenes representanter er spredt ift geografisk tilhørighet og størrelse på kommunen de kommer fra.

Implementering av avtaler og samarbeidsstruktur forutsetter forankring både hos ledelse og i fagmiljøene. Det må tydeliggjøres at innholdet i avtalen og retningslinjene forplikter alle aktører, og at samhandling skal fremmes som forutsetning for å oppnå målet om at pasienten/innbyggeren skal oppleve et helhetlig helsetjenestetilbud.  

Det kan vurderes om en bør presisere tydeligere i retningslinje 1, pkt 2.2.1 hvordan en skal håndtere problemstillinger rundt pasienter med uavklarte tilstander som på eget ansvar og mot sykehusets anbefaling likevel skriver seg ut fra sykehuset. I pkt 5 oppfattes det mangelfullt beskrevet hvem som har hovedansvaret for å sørge for oppfølging og informasjon vedrørende barn og ungdom som pårørende. I vedlegg til retningslinje 1 pkt 3.1.1 beskrives kriterier og vilkår rundt utskrivningsklar pasient. Her ser Levanger kommune stort forbedringspotensiale i praksis, spesielt vedrørende pkt f) og j).  
  Til toppen av siden

 

PS 25/20 Grenseregulering av namsdistrikt i Trøndelag politidistrikt

Saksprotokoll i Formannskap - 05.02.2020

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune ønsker at politimesterens forslag til endring av namsstrukturen sendes til kommune i Trøndelag i form av høring.
  Til toppen av siden

 

PS 26/20 Samarbeidsavtale for Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd

Saksprotokoll i Formannskap - 05.02.2020

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

  1. Levanger kommunestyre vedtar samarbeidsavtale for Midt-Trøndelag interkommunale politiske råd i henhold til vedlagte avtale.
  2. Som representant til representantskapet velges ordfører Anita Ravlo Sand med varaordfører Nina Bakken Bye som vara.

  Til toppen av siden

Publisert: 17.10.2019 09:21 Sist endret: 03.06.2020 15:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051