Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 04.03.20

 

Formannskapssalen, rom 3008, rådhuset 3. etg.
13.00 - 14.50 Formannskapets møte, formannskapssalen

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 27/20 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 28/20 Referatsaker utredning vedtak
PS 29/20 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 27.2.20 utredning vedtak
PS 30/20 Kontrollutvalgets budsjett 2020 utredning vedtak
PS 31/20 Høringsuttalelse til NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak utredning vedtak
PS 32/20 Nasjonal Transportplan - innspill fra Levanger kommune utredning vedtak
PS 33/20 Brannsikringstiltak Ytterøy helsetun utredning vedtak
PS 34/20 Utbygging av bredbånd Ekne, området 1 og Ekne -Ronglan-Nesvatnet nord. Kommunal egenandel utredning vedtak
PS 35/20 Felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen. Forankring av kommunalt eierskap og finansiering utredning vedtak
PS 36/20 Disponering av utbytte fra NTE utredning vedtak

     
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9. 

Navn Parti Funksjon Liste  Møter Merknad
Anita Ravlo Sand sp ordfører sp/h/frp/krf - forfall 
Nina Bakken Bye h varaordfører sp/h/frp/krf x  
Asbjørn Brustad sp medlem sp/h/frp/krf x  
Magne Nydal krf medlem sp/h/frp/krf x  
Torbjørn Stormoen sp medlem sp/h/frp/krf x  
Robert Svarva ap medlem ap x  
Nina Elisabeth Berget ap medlem ap x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap x  
Gunnar Morten Løvås sv medlem sv/mdg/r/v x  
Geir Tore Persøy frp vara sp/h/frp/krf x Anita Ravlo Sand

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene kommunedirektør  
Trude Nøst kommunalsjef  
Kristin Bratseth kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  

  
Merknader:

Asbjørn Brustad (SP) tiltrådte møtet etter behandling av sak 31/20.


Orienteringer i møte:

 

Forespørsler:

Gunnar Morten Løvås (SV) stilte spørsmål angående status i forhold formannskapets planlagte reise til Brussel og coronavirus.

Kommunedirektøren besvarte spørsmålet.

Robert Svarva (AP) stilte spørsmål angående kommunens informasjon til egne ansatte i forhold til coronavirus og karanteneregler.

Kommunedirektøren besvarte spørsmålet.

  Til toppen av siden

 

 

PS 27/20 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2020

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Gunnar Morten Løvås og Magne Nydal

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Gunnar Morten Løvås og Magne Nydal
Til toppen av siden

 

 

PS 28/20 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2020

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
Til toppen av siden

 

 

PS 29/20 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 27.2.20

Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2020

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag:

Levanger kommune avgir høring:

Høringsnotat - engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge

Avgjøres av: formannskapet

 
Kommunedirektøren fremmet følgende forslag:

Levanger kommune avgir høring:

Høring - Forsvarlig byggkvalitet - rapport fra Byggkvalitetutvalget - forslag om endringer i plan- og bygningsloven

Avgjøres av: plan- og utviklingsutvalget

 
Avstemning:

Kommunedirektørens forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

Svarvas forslag enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune avgir høringer:

Høringsnotat - engangsløsning for utlendinger med lang oppholdstid i Norge

Avgjøres av: formannskapet

Høring - Forsvarlig byggkvalitet - rapport fra Byggkvalitetutvalget - forslag om endringer i plan- og bygningsloven

Avgjøres av: plan- og utviklingsutvalget

 Til toppen av siden

 

PS 30/20 Kontrollutvalgets budsjett 2020

Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2020

Orientering i møte:

Orientering v/kontrollutvalgets leder Kari Kjerkol, PDF

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Kontrollutvalgets budsjett økes med kr. 0,4 milll.  Økning tas av disposisjonsfond.

Magne Nydal (KRF) fremmet følgende forslag til vedtak:  

Formannskapet vurderer kontrollutvalgets budsjett under behandling av revidert budsjett.

Avstemning:

Vordals forslag til vedtak vedtatt med 5 mot 3 stemmer (Bye, Nydal, Løvås)

INNSTILLING:

Kontrollutvalgets budsjett økes med kr. 0,4 milll.  Økning tas av disposisjonsfond.
Til toppen av siden

 

PS 31/20 Høringsuttalelse til NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak

Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2020

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune gir følgende høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet vedr NOU 2019:24 Inntektsfordeling mellom regionale helseforetak:

Det er positivt at det utarbeides ny inntektsfordelingsmodell mellom de regionale helseforetakene basert på oppdaterte data og med nye analyser. Imidlertid innebærer forslaget en reduksjon i inntekter for Helse Midt-Norge, noe Levanger kommune er bekymret for da det kan påvirke tilbudet innen spesialisthelsetjeneste til innbyggerne i Levanger og i Midt-Norge.
Til toppen av siden

 

PS 32/20 Nasjonal Transportplan - innspill fra Levanger kommune

Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2020

Forslag i møte:

Gunnar Morten Løvås (SV) fremmet følgende tilleggsforslag:

E6 - Større riksveginvesteringer

Prosjektet «Innherredsbyene» er et samarbeid om en felles areal- og transportstrategi for Innherred. Oppstart og strategi er forankret politisk i fylkeskommunen og i de tre involverte bykommunene Levanger, Verdal og Steinkjer.  

I planene er det forventet nasjonalt at de involverte kommunene vier mye plass til bærekraftig arealutnyttelse og gode transportløsninger som støtter opp om bærekraftbegrepet.

For Levanger kommune betyr det at kommunen må være opptatt av å bruke plan- og bygningsloven for å legge til rette for et utbyggingsmønster som reduserer transportbehovet, sikrer landbruks-, natur og friluftsområder mot unødig nedbygging. Det betyr for Levanger kommune sin del at det er viktig å skjerme dyrka mark/matjord mest mulig når også større riksveginvesteringer som ny E 6 gjennom kommunen skal bygges.  

Levanger kommune er landets fjerde største landbrukskommune. For Levanger kommune er det svært viktig at det tas store hensyn til dyrka mark og matjord ved etablering av en ny E6 gjennom kommunen. Foreløpig vedtatte konsept innebærer at E6 skal utvikles til tofelts vei med midtdeler og forbikjøringsfelt og fartsgrense 90km/time. Dette konseptet vil spare nedbygging av landbruksarealer gjennom kommunen.

Nina Bakken Bye (H) fremmet følgende forslag – nytt pkt. B:

B.    Levanger kommune ber om at følgende prioriteringer tas med i fylkeskommunens innspill til NTP 2022 – 2033:

 1. E6 - Større riksveginvesteringer
  Det er viktig å få ferdigstilt E6 Åsen – Mære i planperioden. Staten må samtidig bidra til gode løsninger for lokaltrafikken mellom byene på Innherred. For Levanger kommune er det viktig å få etablert gode avlastningsveger for Levanger sentrum parallelt med at E6 bygges
 2. Trønderbanen
  Jernbanen med tilhørende togtilbud er ryggraden i det kollektive transportsystemet på Innherred. Pågående planarbeid må følges opp med tiltak.
 3. Belønningsordning for mellomstore byområder
  Det må settes av midler til en ny «belønningsordning» for mellomstore byområder – herunder Innherredsbyen..                                                               
 4. Innsatsmidler for gange, sykkel og kollektivtransport
  Det må settes av midler i NTP til å utvikle bedre tilbud for gående, syklende og kollektivreisende i hele landet.
 5. Økte rammer til utbygging av digital infrastruktur
  Det er fortsatt store områder i Levanger som ikke er ansett kommersielt utbyggbart for bredbånd og mobilnett. Digital infrastruktur er viktig for bolyst og attraktivitet.
 6. Midler til ny teknologi
  Levanger kommune ønsker at staten går inn med mer midler til elektrifisering av kollektivtrafikken slik at klimaomstillingen går raskere og at prisen for brukerne holdes på et nivå som gjør kollektivtilbudet attraktivt også i distriktene.

 
Avstemning:

Byes forslag til endring, pkt. B, vedtatt med 8 mot 1 stemme (Løvås)

Kommunedirektørens forslag til vedtak, med vedtatt endring, enstemmig vedtatt.

Løvås sitt tilleggsforslag avvist med 8 mot 1 stemme (Løvås) 

VEDTAK:

Levanger kommune gir følgende uttalelse til Trøndelag fylkeskommune sitt arbeid med innspill til Nasjonal Transportplan 2022 – 2033 (NTP):

A.    Levanger kommune støtter Trøndelag fylkeskommune sine innspill til hovedutfordringer i NTP 2022 – 2033, oversendt i 2019.

B.    Levanger kommune ber om at følgende prioriteringer tas med i fylkeskommunens innspill til NTP 2022 – 2033:

 1. E6 - Større riksveginvesteringer
  Det er viktig å få ferdigstilt E6 Åsen – Mære i planperioden. Staten må samtidig bidra til gode løsninger for lokaltrafikken mellom byene på Innherred. For Levanger kommune er det viktig å få etablert gode avlastningsveger for Levanger sentrum parallelt med at E6 bygges
 2. Trønderbanen
  Jernbanen med tilhørende togtilbud er ryggraden i det kollektive transportsystemet på Innherred. Pågående planarbeid må følges opp med tiltak. 
 3. Belønningsordning for mellomstore byområder
  Det må settes av midler til en ny «belønningsordning» for mellomstore byområder – herunder Innherredsbyen.
 4. Innsatsmidler for gange, sykkel og kollektivtransport
  Det må settes av midler i NTP til å utvikle bedre tilbud for gående, syklende og kollektivreisende i hele landet. 
 5. Økte rammer til utbygging av digital infrastruktur
  Det er fortsatt store områder i Levanger som ikke er ansett kommersielt utbyggbart for bredbånd og mobilnett. Digital infrastruktur er viktig for bolyst og attraktivitet.
 6. Midler til ny teknologi
  Levanger kommune ønsker at staten går inn med mer midler til elektrifisering av kollektivtrafikken slik at klimaomstillingen går raskere og at prisen for brukerne holdes på et nivå som gjør kollektivtilbudet attraktivt også i distriktene.

 
Saksframlegget beskriver hvorfor disse punktene bør prioriteres.
Til toppen av siden

 


PS 33/20 Brannsikringstiltak Ytterøy Helsetun

Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2020

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Det bevilges 3 millioner til brannsikring Ytterøy helsetun.
 2. Finansieres med 2,4 millioner kr. av ubrukte lånemidler og 0,6 millioner momskompensasjon.
  Til toppen av siden

 

 

PS 34/20 Utbygging av bredbånd Ekne, området 1 og Ekne -Ronglan-Nesvatnet nord. Kommunal egenandel

Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2020

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Det gis kommunal støtte til følgende områder:

 • Ekne, området 1, med inntil kr. 1 725 000,-
 • Ekne-Ronglan-Nesvatnet med inntil kr. 1 266 750,-

 
Beløpet belastes disposisjonsfondet.
Til toppen av siden

 

 

PS 35/20 Felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen. Forankring av kommunalt eierskap og finansiering

Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2020

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Formannskapet gir sin tilslutning til at Levanger kommune går inn som medeier av prosjektet «Felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen». Kommunens økonomiske bidrag utgjør kr. 2,50 per innbygger beregnet etter innbyggertall per 3. kvartal 2019. For Levanger kommune innebærer dette et beløp på kr. 50 000. Beløpet finansieres av NTE-midlene for 2020.
Til toppen av siden 

 

 

PS 36/20 Disponering av utbytte fra NTE

Saksprotokoll i Formannskap - 04.03.2020

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

1.      Midler fra Levanger kommunes utviklingsfond fordeles slik for 2020:

Klima og miljøarbeid:   150.000
Kompetanseutvikling/lederutvikling:   500.000
Arbeid med digitalisering: 250.000
Næringsutvikling:  500.000
Byutvikling:    500.000
Infrastruktur:   500.000
Sum      2.400.000


2.      Prinsipielle saker innen disse rammene avgjøres av formannskapet.

3.      Det vil bli rapportert jevnlig til formannskapet om bruken av midlene.

Til toppen av siden 

Publisert: 17.10.2019 09:21 Sist endret: 31.03.2020 15:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051