Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 29.11.17 - sak 121/17 - Investeringstilskudd til kirke og gravlund - oversendelsesforslag fra Kommunestyret i sak 45/17

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2017/8305
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 29.11.17 121/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Nivå på investeringstilskudd til «Kirke og gravlund» for 2019 og 2020 vurderes ved behandling av budsjett for 2019 og økonomiplan 2019 – 2022. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Oversendelsesforslag reist i kommunestyrets behandling av budsjett for 2018 og økonomiplan for 2018 - 2021 (PS 45/17) hvor følgende ble oversendt til behandling:

Posten «Investeringer kirke og gravlund» økes fra kr 1 mill til kr 2 mill i 2019 og i 2020.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Levanger har følgende retningslinjer for behandling av oversendelsesforslag: 

«Forslag kommunestyret vedtar å oversende uten realitetsbehandling behandles som følger:

Rådmannen legger fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter kommunestyremøtet. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med forslaget:

A.    Realitetsbehandle forslaget og dermed fatte et positivt eller negativt vedtak i forhold til realitetene i forslaget

B.    Oversende det til en komité for videre behandling/avgjørelse uten selv å ta standpunkt til realitetene i forslaget

C.    Be rådmannen utrede saken nærmere og få den til ny behandling senere


For videre saksgang bør det lages et eget saksframlegg for hvert enkelt oversendelsesforslag.»

Vurdering:

Som bakgrunn for oversendelsesforslaget står følgene i Kommunestyrets vedtak i sak 45/17:

«Levanger Kirke ble bygd i 1902. Det er foretatt løpende vedlikehold av kirka. I anledning jubileene i 1952 og i 1982 er det foretatt større restaureringsarbeider, og i 2003 fikk kirka et nytt lokalprodusert orgel av meget god kvalitet levert av Br. Torkildsen Orgelbryggeri AS.

De siste årene har det, som de fleste sikkert har lagt merke til, blitt godt synlig at kirka trenger et mer omfattende vedlikehold.

Vi har fra 2016 økt bevilgningene til Investeringer Kirke og gravlund fra 1 til 2 millioner pr år. En del av dette er nå satt av til Levanger kirke. Kirkelig fellesråd har derfor midler til å iverksette de mest nødvendige tiltakene for å skallsikre bygget. Dette arbeidet kan forhåpentligvis starte i løpet av 2018 med de midlene som ligger i neste års budsjett.

Men en fersk rapport som kom helt i innspurten av administrasjonen sitt arbeid med budsjettet viser at det er behov for flere tiltak som bør gjøres innen 5 år. (Totalt over 8 millioner + mva hvis alt etterslep skal tas)».

Rådmannen finner det naturlig å ikke foreslå endret investeringstilskudd til kirke og gravlund for årene 2019 og 2020 på nåværende tidspunkt. Rådmannen har dialog med Sør-Innherad kirkelige fellesråd før fremlegging av forslag til budsjett og økonomiplan. Det forutsettes at slik dialog også er tilstede før fremleggelse av budsjett for 2019 og økonomiplan for 2019 – 2022. Det er med bakgrunn i dette naturlig at eventuell økning i investeringstilskudd vurderes ved behandling av budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.11.2017 16:28
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051