Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 29.11.17 - sak 118/17 - Tilskudd til korps - presisering av budsjettvedtak

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2017/7895
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 29.11.17 118/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

1.      En fordelingsnøkkel basert på medlemmer under 19 år innrapportert til Norges Musikkorpsforbund pr. 1.1.2018, legges til grunn for utbetaling av direkte tilskudd på kr. 100 000.- til korpsene i 2018.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

 
Vedlegg:

1

Referat fra dialogmøte med korpsene 6. november 2017 PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Det ble gjort følgende budsjettvedtak i kommunestyret 27. september i år:

«Kr. 100 000 av kulturbudsjettet øremerkes skolekorpsene i kommunen, og kr. 20 000 utbetales uavkortet til hver av kommunens fem skolekorps innen april 2018.»

Oversikt over kommunens korps

Korps med «skole-» i navnet:

 • Ekne skolekorps
 • Markabygda skole- og janitsjarkorps
 • Åsen skolekorps
 • Skogn skolemusikk
 • Ytterøy skolekorps

  
Andre musikkorps med barn og ungdom som medlemmer:

 • Levanger barne- og ungdomskorps
 • Okkenhaug Musikkorps

 
Andre korps med kun voksne:

 • Skogn Hornmusikklag
 • Ytterøy Hornmusikklag
 • Åsen Hornmusikklag
 • Levanger Musikkforening

 
I registeret til Norges Musikkorpsforbund er følgende Levanger-korps innmeldt som korpstype «skolekorps»:

 • Ekne skolekorps
 • Åsen skolekorps
 • Skogn skolemusikk
 • Ytterøy skolekorps
 • Levanger barne- og ungdomskorps

 
Følgende er registrert som «generasjonskorps» (kombinert) i samme register:

 • Markabygda skole- og janitsjarkorps
 • Okkenhaug musikkorps

 
Budsjettmidler øremerket korps 

Levanger kommune betaler ut kr. 5000 til kommunens 11 korps for deltakelse 17. mai hvert år. Dette utgjør kr. 55 000.-.

I tillegg er det budsjettert med kr. 200 000.- for opplæringstiltak for alle korps i kulturskoleregi. Midlene skal brukes til beste for alle i et samarbeid mellom kulturskolen og korpsforum. Posten er fra 2017 lagt inn i rammen til enhet kultur.

Temaplan for kulturskolen 2013-2022 skisserer en opptrappingsplan for å utvikle et tilbud om korpsopplæring i regi av kulturskolen. Dette var en bestilling fra korpsforum i 2012 i arbeidet med en Temaplan for kulturskolen. Enhet kultur har forholdt seg til korpsforum sin bestilling og har samarbeidet med korpsforum for å lage et tilbud som kommer alle til gode. Korpsforum var tidligere svært tydelig på at det er opplæringstiltak, helst i regi av kulturskolen som er behovet for korpsene. Opptrappingsplanen har ikke blitt prioritert i budsjettene siden planen ble vedtatt.

Dialogmøte med korpsene 

Det ble avholdt et dialogmøte mandag 6.11.2017 hvor alle korpsene ble invitert sammen med fungerende styre for korpsforum. Tema for møtet var innspill til hvordan midlene skal fordeles, og hva som bør være veien videre for arbeidet med grunnopplæring for korps. Det er i dag stor uenighet mellom korpsene om dette.

Korpsene kunne enes om disse tre punktene:

 • Det må satses på rekruttering, og midlene må brukes på grunnopplæring.
 • Det bør avholdes et årlig dialogmøte mellom kommunen og korpsene. På dette møtet bør det også stille politikere.
 • Det politiske vedtaket fra 27. september må presiseres. Fordeling bør gjøres ut i fra en fordelingsnøkkel basert på antallet medlemmer under 19 år.

 
I Levanger er det 164 korpsmedlemmer under 19 år pr. 1.1.2017. Dette betyr et tilskudd på ca. kr. 610.- pr medlem om man fordeler de 100 000.- etter en slik modell. 

Vurdering:

Rådmannen er enig med korpsene i at midlene må brukes på grunnopplæring. Det eksisterer mange andre tilskuddsordninger hvor det kan søkes om tilskudd til instrumenter. Disse ordningene har korpsene tilgang til informasjon om gjennom Tilskuddsportalen.

Rådmannen er av den oppfatning at man faglig sett vil få en best mulig grunnopplæring om man satser på å bygge opp opplæringstilbudet for korps gjennom kulturskolen.  

Rådmannen er enig med korpsene i at om midler skal utbetales direkte til korpsene, bør det legges til grunn en fordelingsnøkkel basert på antallet medlemmer under 19 år.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.11.2017 16:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051