Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 29.11.17 - sak 115/17 - Tildeling av aktivitetstilskudd høst 2017

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2017/6126
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 29.11.17 115/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Følgende aktiviteter tildeles økonomisk støtte over kr. 5000:

Søker

Tiltak

 Innvilget tilskudd

Levanger Cup v/ Nessegutten og Sverre

Levanger Cup

15 000

Lion club/Skeyna

Lions høstleker og nyttårsfest

10 000

Skogn Ungdomslag

Fame

 30 000

Ungdomslaget Vårglimt

Revy februar 2018

 10 000

Paul Okkenhaug-selskapet

Okkenhaug 2018, gratiskonsert i Sjøparken

50 000

Falstadsenteret

Falstad minnelandsskap, kommandantboligen

50 000

Nessegutten

Utstyr turn

10 000

IL Sverre, fotballgruppa

Integreringstilskudd

10 000

IL Sverre, fotballgruppa

Løkkefotball

10 000

Levanger Unge Sanitetsforening

Dialogmøte russ 2018

 10 000

SUM

205 000


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunestyret 27.01.16 - sak 6/16 - Revidering av tilskuddsordninger  

Vedlegg:

1

Søknader på aktivitetstilskudd og forslag tilskudd høst 2017 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Frie tilskuddsmidler fra Formannskap og enhet kultur behandles felles vår og høst. Innbyggere og organisasjoner inviteres til å søke om tilskudd til aktiviteter som bidrar til livskvalitet og vekst i vår kommune.

Mål og strategier i kommunens planverk er retningsgivende for tildeling av midler.

Våre samfunnsmål er:

  • Våre kommuner er gode samfunn å leve i hele livet, og alle føler seg som en verdsatt del av fellesskapet
  • Alle barn får en best mulig start på livet
  • Alle innbyggere opplever trygghet, mestrer hverdagen, og har flere aktive leveår med god helse og trivsel
  • Våre kommuner er en utviklingskraft i en bærekraftig og robust del av Midt-Norge

 
Følgende formål prioriteres:

  • Prosjekter/tiltak rettet mot barn og unge, familier, og møter mellom ulike generasjoner
  • Prosjekter/tiltak med mål om fellesskap, sosial inkludering og aktivitet/innsats som er lavterskel og gratis for deltakere
  • Prosjekter/tiltak som fremmer aktivitet, sunne vaner og gode opplevelser for innbyggere og gjester i Levanger kommune
  • Prosjekter/tiltak med overføringsverdi og som bidrar til samarbeid, erfarings- og kunnskapsspredning mellom organisasjoner
  • Prosjekter/tiltak som fremmer Levanger kommunes bolyst, dokumenterer kommunens historie, og/eller bidrar til positiv omdømmebygging

  
Det gis ikke tilskudd til ren drift, landsomfattende tiltak, skoleturer o.l., eller tiltak som ellers skal finansieres gjennom andre kommunale budsjettposter.

Tilskudd inntil kr. 5 000.- kan tildeles ved administrativt vedtak. Ved eventuell klage vil saken gå til politisk behandling. Forslag på tilskudd over kr. 5 000,- skal i henhold til vedtak i Kommunestyret 27.01.16, avgjøres av Formannskapet.

Alle vedtak om tilskudd vil bli offentliggjort på nettsidene til kommunen.

Omfang og saksbehandling

Det kom inn 34 søknader på aktivitetstilskudd på tilsammen over 1,9 millioner kroner.
For hele 2017 er det kr. 600 000.- til fordeling og ved tildeling vår 2017 ble det brukt tilsammen: 396 500.-.

Søknader om tilskudd er gjennomgått og vurdert i henhold til mål og strategier i kommunens planverk av ei tverrfaglig sammensatt gruppe som har bestått av enhetsleder kultur, idrettskonsulent, folkehelsekoordinator, frivilligkoordinator og en saksbehandler fra rådmannens stab.

To aktivitetstiltak er innvilget beløp på 5 000.- etter administrativt vedtak (se vedlegg over søknader og forslag til tilskudd).

Det er ti aktivitetstiltak som innstilles på beløp over 5000.-, som nå legges fram for politisk behandling. Samlet beløp er kr. 205 000.-. Tilsammen er det da foreslått aktivitetstilskudd på kr. 215 000.- ved behandling høst 2017. 

Vurdering:

Mulighetene for tilskudd har vært synliggjort på hjemmesider og i annonsering. Den tverrfaglige gruppa har vurdert alle søknadene i lys av vedtatte mål og strategier og øvrige kriterier for tilskudd. (Se saksopplysninger). Der det er naturlig vil det bli gitt signaler om at tilskuddsmottaker må forsterke elementene som treffer kriteriene i planverket, og om det har overføringsverdi, vil det bli bedt om at tilskuddsmottaker sprer info om dette til andre lag.

22 søknader har fått avslag. Avslagene er gitt med ulike begrunnelser. Noen fordi det er søkt om ren driftsstøtte, og andre fordi det ikke foreligger en tydelig planlagt aktivitet. Noen søknader kommer ikke inn under kriteriene, og andre er sendt etter at aktiviteten har funnet sted. Noen har også fått avslag da aktiviteten tidligere har fått støtte eller kommer inn under andre ordninger, eller at aktiviteten er blitt prioritert ned i forhold til andre søknader. Avslag er også gitt om aktiviteten budsjetterer med overskudd, eller om søknaden er ufullstendig.

Fire av disse søknadene på tilsammen kr. 820 000.- er overført til saksbehandling under ordningen: Tilskudd til almennyttige formål i grendene, som ble vedtatt i budsjettmøtet i september 2017.

Noen av søkerne som får avslag vil også bli informert om andre støtteordninger/tilskudd de kan søke på.

Gruppen har vurdert det slik at det er bedre å gi en større sum til søknader som treffer kriteriene godt, og som er avhengig av tilskudd for gjennomføring, i stedet for å gi mindre tilskuddsbeløp til flere.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.11.2017 16:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051