Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 29.11.17 - sak 113/17 - Camilla Støre, Støre Gård - søknad om tilvirkningsbevilling og skjenking av egenprodusert øl

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2017/8280 - /U63
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 29.11.17 113/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Foretaksnummer 997 823 230, Camilla Støre, Støre Gård, gis for perioden fram til den 31.12.2019 tillatelse til tilvirkning av alkoholholdig drikk i form av egenprodusert øl, til skjenking i forbindelse med selskap og arrangement i selskapslokalene tilhørende gården. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Søknad, uttalelse fra skattemyndighetene v/ kemner ISK og politiet v/ lensmannen i Levanger. 

Saksopplysninger:

Foretaksnummer 997 823 230, Camilla Støre, Støre Gård, er innehaver av alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 fram til den 31.12.2019.

F.nr. 17.10.79, Camilla Støre, og f.nr. 17.02.79, Torbjørn Støre er godkjent som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

Virksomheten søker nå om en utvidelse av den forannevnte skjenkebevilling til også å gjelde tilvirkning av alkoholholdig drikk i form av egenprodusert øl, til skjenking i forbindelse med selskap og arrangement i selskapslokalene tilhørende gården.

Den 01.07.2003 trådte en ny og forenklet ordning for tilvirkning av øl og vin for skjenking i egen bevillingspliktig virksomhet i kraft. Ordningen innebærer at en virksomhet som driver et skjenkested, kan søke om å få utvidet sin kommunale skjenkebevilling med en tillatelse til tilvirkning for skjenking ved serveringsstedet.

Hjemmelsgrunnlaget for ordningen fremgår av alkohollovens § 4-2, 3. l, jfr, § 1-7 a, 2. l., jfr. § 6-1, 1. l.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l., vært forelagt politiet ved lensmannen i Levanger og kemner ISK til uttalelse. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert søknaden ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv i medhold av delegert myndighet.

Bakgrunnen for ordningen med en tilvirkningsbevilling, er primært ønsket om å fremme det potensialet som ligger i kombinasjonen lokale tradisjoner og næringsutvikling generelt, og forholdet til lokal mat, drikke og turisme spesielt.

Ølet som produseres i egen virksomhet tillates ikke solgt til andre bevillingsinnehavere eller til publikum uten ytterligere tillatelser. Dette er en utvidelse av tilbudet ved Støre Gård og rådmannen vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at søknaden innvilges.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.11.2017 16:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051