Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 29.11.17 - sak 111/17 - Lokale retningslinjer for rapportering av barn i private barnehager 2018

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2017/8199
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 29.11.17 111/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Lokale retningslinjer for rapportering av barn i private barnehager vedtas.

Telletidspunkt som grunnlag for tilskudd:01.01, 01.04, 01.09 og 01.11.2018. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Formannskapet vedtok i sak 96/17 satser for de private barnehagene.

Det er tidligere vedtatt lokale retningslinjer i forhold til telling av barn. I saken ble det opplyst at en i dialog med de private barnehagene ville komme med forslag om dette seinere.

Kommunen orienterte i privat styrermøte om aktuelle ordninger for rapportering av barn. 

Privat styrermøte vedtok 26.10.17 i sak 30/17 at de ønsket å fortsette med 4 telledatoer også i 2018.

I forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager §12 heter det i 1. og 2.ledd:

«Eier av private barnehager skal hvert år rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid i barnehagen per 15. desember. Kommunen skal bruke de private barnehagenes rapportering fra året før tilskudds året i utregningen av tilskuddet til de private barnehagene.

Kommunen kan i lokale retningslinjer bestemme at de private barnehagene skal rapportere om antall barn, barnas alder og oppholdstid ved flere tidspunkter i tilskudds året, og hva som skal til for at tilskuddet skal endres i løpet av året. De lokale retningslinjene skal fastsettes før tilskudds året begynner.»

I Levanger har vi over flere år erfaring med flere tellinger pr. kalenderår.

Barnehagene har i 2017 rapportert 4 ganger pr. år. Kommunen kontrollerer de innrapporterte barnetall fra hver enkelt barnehage mot et dataregister hvor alle barn med plass i barnehage i kommunen er registrert. Dette innebærer at vi kan se om det er overenstemmelse med antall barn og barn som faktisk går i barnehagen på gitt tidspunkt.

Selv om dette medfører noe ekstraarbeid administrativt, er det fordeler ved at en får et presist tallgrunnlag flere ganger i året.

Lokale retningslinjer

Loven krever ikke at en skal vedta lokale retningslinjer utover bestemmelsen om egne telledatoer. 

Telledatoer:

I henhold til lokale retningslinjer er det 4 telledatoer som er grunnlag for tilskudd for 2018. Disse er 01.01, 01.04, 1.09 og 01.11.2018.

Oppsigelser

I enkelte tilfeller kan et barn i en oppsigelsesperiode ha plass i to barnehager. To barnehager vil ikke få tilskudd for det samme barnet samtidig. I slike tilfeller vil det være den barnehagen som benyttes på telledatoen som har rett på tilskudd.

Vedtak om tilskudd for den enkelte barnehage

Vedtak om tilskudd for den enkelte barnehage gis 4 ganger pr år i henhold til vedtatt plan for telledatoer.  

Klagerett

Vedtak om tilskudd er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven, noe som innebærer klageadgang for de private barnehagene. Vedtaket kan påklages Fylkesmannen.

Eventuell klage sendes først Levanger kommune ved rådmannen. Klagefrist er 3 uker etter at dette er mottatt. 

Vurdering:

Noen kommuner har en telledato evt. to eller tre tellinger. Telledatoer har vært drøftet med de private barnehagene. De ønsker samme tellinger som i 2017, da de har god erfaring med denne ordningen. Det er ikke noe som tilsier at det ville blitt vesentlige endringer i utbetalingene til private barnehager om en hadde valgt andre løsninger.

Det er tidligere vedtatt detaljerte lokale retningslinjer. I dialog med de private barnehagene har en kommet fram til at en ikke har behov for dette, og at lokal tilpasning kun skal omfatte bestemmelse om telledatoer. Øvrige bestemmelser vil bli fanget opp av lov om barnehager med forskrifter.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.11.2017 16:25
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051