Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 29.08.18 - sak 72/18 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 21.8.18

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2018/7093
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 29.08.18 72/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse. 

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt

Høyring

Departement

Frist

Høring av forslag til endringer i reglene om elektronisk kommunikasjon med domstolene

Justis- og beredskapsdepartementet

10.10.2018

Høyring om endring av våpenforskrifta – implementering av EU sitt reviderte våpendirektiv

Justis- og beredskapsdepartementet

16.11.2018

Høring om endringer i åndsverkloven - Gjennomføring av portabilitetsforordningen (EU)

Kulturdepartementet

25.09.2018

Høring om ny forskrift om godskriving og fritak

Kunnskapsdepartementet

13.10.2018

Invitasjon til høringsmøte – forslag til endringer i avhendingslova mv. (tryggere bolighandel)

Justis- og beredskapsdepartementet

07.08.2018

Høring om forslag til endringer i tvisteloven - tvistelovevalueringen

Justis- og beredskapsdepartementet

20.10.2018

Personvernkommisjon – innspill til mandat

Justis- og beredskapsdepartementet

31.08.2018

Høring Adgang til praktisk-pedagogisk utdanning på grunnlag av bachelor i praktiske og estetiske fag

Kunnskapsdepartementet

05.10.2018

Høring om ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning - forskriftfesting gradsbetegnelser

Kunnskapsdepartementet

04.09.2018

Høring – forslag til forskrift om betalingstjenester

Justis- og beredskapsdepartementet

05.10.2018

Høring - forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø

Nærings- og fiskeridepartementet

16.08.2018

Høring - endringer i Svalbardloven - tilpasning til ny kommunelov

Justis- og beredskapsdepartementet

16.09.2018

Høring - endring av forskrift om kvoteordningen for melk, flytting av grunnkvote

Landbruks- og matdepartementet

15.08.2018

Høring - Endringar i offentleglova m.m. –innsyn i elektroniske kalendrar og regjeringsdokument m.m.

Justis- og beredskapsdepartementet

03.09.2018

Høring - utredning om det strafferettslige diskrimineringsvernet

Justis- og beredskapsdepartementet

01.11.2018

Høring - Forslag om styrking av aktivitets- og redegjørelsesplikten på likestillingsområdet

Barne- og likestillingsdepartementet

05.10.2018

Høring om Forskrift om opptak til høyere utdanning for opptaksåret 2019-2020

Kunnskapsdepartementet

01.10.2018

Høring - Forslag til endring i forskrift om elsertifikater

Olje- og energidepartementet

08.10.2018

Høring - Endringer i jernbaneloven, jernbaneundersøkelsesloven og yrkestransportloven (fjerde jernbanepakke mv.)

Samferdselsdepartementet

08.10.2018

Høring - rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid

Helse- og omsorgsdepartementet

02.10.2018

Høring av forslag til forskrifter knyttet til tilskuddsordninger under Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

22.10.2018

Høring - forskrifter til ny sikkerhetslov

Forsvarsdepartementet

01.10.2018

Høring - forenklinger i de statlige regnskapsstandardene (SRS) og om spesifisering av fremmede tjenester (konsulenttjenester) i standard kontoplan

Finansdepartementet

01.10.2018

Høring - Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Barne- og likestillingsdepartementet

05.10.2018

Høring - forskrifter til ny hvitvaskingslov

Finansdepartementet

17.08.2018

Høyring om endring i utlendingslova – heva strafferamme for ulovleg opphald etter utvisning som følgje av straff eller særreaksjon

Justis- og beredskapsdepartementet

15.10.2018

Høring - forslag til endringer i passloven mv. - pass til barn og prøveløslatte

Justis- og beredskapsdepartementet

28.09.2018

Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften (Sentral Godkjenning)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

15.09.2018

Høring NOU 2018: 10 - gjennomføring av prospektforordningen og fastsettelse av regler for nasjonale prospekter

Finansdepartementet

01.10.2018

Høring Forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen

Kunnskapsdepartementet

01.10.2018

Høring - forslag til endringer i helsepersonelloven § 36 og dødsårsaksregisterforskriften mv. (elektronisk dødsmelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

27.09.2018

Høring - nytt straffebud om befatning med bilder som er særlig egnet til å krenke privatlivets fred

Justis- og beredskapsdepartementet

01.10.2018

Høring av forslag til endringer i egenandelsregisterforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet

26.09.2018

Høring - forslag om endringer i samordningsloven, forskrifter til samordningsloven og i enkelte andre forskrifter

Arbeids- og sosialdepartementet

19.10.2018

Høring - Nasjonal beredskapsplan mot utbrudd av alvorlige smittsomme sykdommer og Mandat for og sammensetning av Kriseutvalg for beredskap mot biologiske hendelser med rådgivere, samt mandat for Fylkesmannen

Helse- og omsorgsdepartementet

24.09.2018

Høring - «Hva bør skje med BHT? - En fremtidsrettet bedriftshelsetjeneste med fokus på kjerneoppgaver»

Arbeids- og sosialdepartementet

25.10.2018

Endringer i straffeprosessloven og i forskrift om opphold i politiarrest - høring

Justis- og beredskapsdepartementet

01.10.2018

Høring - NOU 2018: 9 Regnskapsførerloven – Forslag til ny lov om regnskapsførere

Finansdepartementet

20.10.2018

Høring av rapport fra arbeidsgruppe om forslag til rettsmedisinsk obduksjon av alle trafikkdrepte m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet

24.09.2018

Høring - Forskrift om saksbehandlingen for Konkurranseklagenemnda

Nærings- og fiskeridepartementet

15.09.2018

Høring - juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet

Helse- og omsorgsdepartementet

25.09.2018

Høring - forskrift om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen

Nærings- og fiskeridepartementet

27.07.2018

Høring om forslag til endringer i konkurranseloven

Nærings- og fiskeridepartementet

14.09.2018

Høring - EU-kommisjonens forslag til direktivendringer om "A New Deal for Consumers"

Barne- og likestillingsdepartementet

17.08.2018

Høring – Forslag om å innlemme overtredelse av forbudet mot bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring i prikkbelastningsordningen

Samferdselsdepartementet

05.09.2018

Høring – Endring av rettsgebyrloven

Justis- og beredskapsdepartementet

10.08.2018


Vurdering:

Rådmannen foreslår at det ikke legges fram sak på noen av de framlagte høringer. 

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.08.2018 19:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051