Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 22.10.15 - sak 96/15 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 21.10.15

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 22.10.15 96/15

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse.

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt:

Høring

Departement

Frist

Høring - forslag til felles likestillings- og diskrimineringslov

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

22.01.2016

Høring - beslag og destruksjon av ulovlig importerte laserpekere

Helse- og omsorgsdepartementet

18.11.2015

Høring – Forslag til endringer i godkjenningsforskriften

Kunnskapsdepartementet

16.01.2016

Høring – forslag til forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016–2017

Kunnskapsdepartementet

16.01.2016

Høring: Ny modell for avgifts- og gebyrfinansiering av Justervesenets tilsynsvirksomhet

Nærings- og fiskeridepartementet

24.11.2015

Høring om endringer i barnehageloven - barn med særlige behov

Kunnskapsdepartementet

13.01.2016

Høring - deltakelse i høsting av tang og tare

Nærings- og fiskeridepartementet

15.01.2016

Høring - Forslag til endringer i knockoutforskriften

Kulturdepartementet

11.01.2016

Høring - Forslag til endring av knockoutforskriftens bestemmelse om klageadgang

Kulturdepartementet

20.11.2015

Høyring - forslag til endringar i psykisk helsevernloven – kontroll for å hindre innføring av legemiddel, rusmiddel, skadelege stoff, farlege gjenstandar og rømmingshjelpemiddel

Helse- og omsorgsdepartementet

08.01.2016

Høring om endringer i opplæringsloven - Praksisbrevordningen og godkjenning av utenlandsk fagopplæring

Kunnskapsdepartementet

14.12.2015

Høyring - endring i forskrifter til spesialisthelsetenestelova og folketrygdlova

Helse- og omsorgsdepartementet

20.11.2015

Høring – forslag om utnevning av visepolitimestere på åremål

Justis- og beredskapsdepartementet

19.11.2015

Høring om endringer i gebyrstrukturen ved Brønnøysundregistrene

Nærings- og fiskeridepartementet

18.11.2015

Høring - Konseptvalgutredning for økt leveringspålitelighet til Nyhamna

Olje- og energidepartementet

10.12.2015

Høyring – forslag til forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar 2016

Kunnskapsdepartementet

18.11.2015

Høring - forskrifter til tjenestepensjonsloven (uførepensjon)

Finansdepartementet

13.11.2015

Høring - endringer i helse- og omsorgstjenesteloven (styrket pårørendestøtte)

Helse- og omsorgsdepartementet

15.01.2016

Høring - Utkast til endring i yrkestransportloven - hjemmel for løyvemyndigheten til å kunne kreve at det brukes lav- eller nullutslippskjøretøy i drosjenæringen

Samferdselsdepartementet

29.12.2015

Høring - forslag om endret forfallsfrist for lønnstrekk til Svalbard

Finansdepartementet

01.01.2016

Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven for å øke bruken av tilstandsrapport ved salg av bolig

Finansdepartementet

04.01.2016


Vurdering:

Rådmannen foreslår ikke at det legges fram sak på noen av de utlagte høringene.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.10.2015 15:14
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051