Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 27.06.18 - sak 65/18 - Sammenslåing av Nord - og Sør-Innherad prostier

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2018/9548 - /C80
Saksordfører: Ingen

 

 

 

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 27.06.18 65/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Levanger kommune synes det er mer naturlig å slå sammen Stjørdal prosti og Sør-Innherrad prosti enn Sør-Innherrad og Nord-Innherrad hvis en bare ønsker å slå sammen to prostier.
 2. Primært kunne en tenke seg en løsning hvor både Stjørdal prosti, Sør-Innherred prosti og Nord-Innherrad ble slått sammen, men har heller ingen vesentlig motforestilling til sammenslåing kun Nord- og Sør Innherad prostier.
 3. Administrasjonen av det nye prostiet tilrås lagt til Levanger under navnet Midt-Trøndelag prosti.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Nidaros bispedømmeråd har i brev datert den 06.04.2018 sendt på høring sammenslåing av Nord – og Sør-Innherad prostier. 

Høringsfristen er satt til den 01.07.2018.

Nidaros bispedømmeråd har hatt en bred gjennomgang av bispedømmets ressurssituasjon og ressursfordeling på bakgrunn av et dokumentert og erkjent innsparingsbehov. Høringssvarene forut for behandlingen i bispedømmerådet ga tydelig støtte til en reduksjon av antall prostier fra 10 til 8, i tillegg til et antall menighetsprestestillinger. En ytterligere prostisammenslåing i Trondheim ble vedtatt som en 3-årig forsøksordning fra 01.04.2018. Når det gjelder et forslag om å slå sammen Sør-Innherad prosti med Stjørdal, ble dette i bispedømmerådet omfattet av sammenslåing av Sør-Innherad og Nord-Innherad prostier. Foreliggende høring er en oppfølging av det vedtaket og en start på prosessen med å forberede sak til bispedømmerådet om et eventuelt vedtak om sammenslåing av prostiene Sør- og Nord-Innherad.

I høringsnotatet er det 5 høringsspørsmål. 2 av disse er relevant for Levanger kommune og disse er :

 • Spørsmål 3 : Har høringsinstansene synspunkter til navnet på prostiet ?
 • Spørsmål 4 : Har høringsinstansene synspunkter på plassering av prostesetet ?


I høringsnotatet er det under punkt 4.1 foreslått 3 alternativ på navn på et nytt prosti og disse er :

 • Innherad prosti.
 • Innherred prosti.
 • Stiklestad prosti.

 
Under henvisning til forannevnte høringsnotat er følgende lokalisering av prostesetet foreslått : 

 • Steinkjer.
 • Levanger.
 • Stiklestad.

 
Vurdering:

I utgangspunktet er mandatet i denne høringen en evt sammenslåing av Nord – og Sør-Innherad prostier. Av høringsbrevet framgår også at det har vært en diskusjon om sammenslåing av Sør-Innherad og Stjørdal prosti, uten at det framgår vesentlige argumenter for å legge det til side. Store deler av Sør-Innherred prosti er nærmere Stjørdal enn Nord-Innherrad. Dette gjelder særlig Åsen og Frosta, men også Skogn. Rådmannen ville funnet det mer naturlig med en sammenslåing i den retningen om en bare skulle slått sammen to prostier. De tre kommunene Levanger, Verdal og Stjørdal har også som kjent etablert felles regionråd, Midt-Trøndelag regionråd. Den mest effektive og framtidsretta modellen kan imidlertid være å slå sammen de to prostiene som nå er foreslått sammensatt i tillegg til Stjørdal prosti. Det nye prostiet bør i så fall få navnet Midt-Trøndelag Prosti.  

Når det gjelder lokalisering av arbeidsplassene har Sør -Innherad prosti har i en årrekke vært lokalisert til Levanger Rådhus og her er det over år utviklet et godt, nært og fremtidsrettet samarbeid mellom de forskjellige aktørene. Nord Universitet er også tungt representert i byen og det er planer om å etablere et Senter for kirkefaglig utdanning ved Røstad campus.

Tilgjengelighet både for ansatte og brukere av prostiets tjenester tilsier at det er viktig med plassering i tilknytning til kollektivtrafikknutepunkt. Levanger rådhus like ved Levanger stasjon er således tilnærmet perfekt beliggenhet. Rådmannen vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at det nye prosti får samme lokalisering som Sør-Innherrad prosti har i dag, dvs. Levanger. Dette er like aktuelt enten det blir Stjørdal og Sør-Innherred som slås sammen eller det blir Sør-Innherrad og Nord-Innherrad eller om det blir alle tre aktuelle prostiene som samles. 

Til toppen av siden

Publisert: 28.04.2011 17:50 Sist endret: 27.06.2018 14:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051