Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 27.04.16 - sak 41/16 - Søknad om medlemskap i WHOS globale nettverk for aldersvennlige byer

Reidun Johansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Reidun Johansen
Arkivref. 2015/7862
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Levanger seniorråd 20.04.16 12/16
Formannskapet 27.04.16 41/16

 

Saksprotokoll i Levanger seniorråd - 20.04.2016

Forslag i møte:

Repr. Guri Skjesol fremmet følgende forslag;
Setningen i nest siste avsnitt i vurderingen «Det er iverksatt flere tiltak i og omkring bysentret.» fjernes.

Avstemning:

Skjesols forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 6 mot 1 stemme.

VEDTAK:

Setningen i nest siste avsnitt i vurderingen «Det er iverksatt flere tiltak i og omkring bysentret.» fjernes.

INNSTILLING:

Levanger kommune søker om medlemskap i WHOs globale nettverk for aldersvennlige byer. 

Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune søker om medlemskap i WHOs globale nettverk for aldersvennlige byer.

Saksopplysninger:

WHOs globale nettverk for aldersvennlige byer er et internasjonalt tiltak for å hjelpe byer til å forberede seg på to verdensomspennende demografiske trender: den raske aldringen av befolkningen og den økende urbaniseringen.

Prosjektet fokuserer på de miljømessige, sosiale og økonomiske faktorene som påvirker eldre voksnes helse og trivsel. Det er utarbeidet et rammeverk som kan benyttes for å vurdere en bys aldersvennlighet. Det forutsettes at eldre er aktive deltakere i prosessen. Rammeverket tar for seg åtte områder som innvirker på eldre menneskers helse og livskvalitet. Det kan utarbeides målbare indikatorer for de åtte områdene som kan følges opp over tid. De åtte områdene er:

  • Utendørsområder og bebyggelse
  • Transport
  • Bolig
  • Sosial deltakelse
  • Respekt og sosial inkludering
  • Deltakelse i samfunns-og arbeidslivet
  • Kommunikasjon og informasjon
  • Sosial- og helsetjenester


Oslo kommune har utarbeidet en sjekkliste og indikatorer for de åtte områdene som kan tjene som mal for andre kommuner. Oslo kommune ble medlem av nettverket i 2014. Trondheim kommune er den andre kommunen i Norge som ble medlem i nettverket i 2015. Levanger kommune vil bli den tredje norske kommunen i nettverket. 

Ved å bli medlem av nettverket vil vi få tilknytning til et globalt nettverk av fagfolk innen områdene aldring og det sivile samfunn, tilgang til prosjekter, erfaringsutveksling og initiativer, samt teknisk veiledning og oppfølging gjennom prosessen med implementering av tiltak. Gjennom nettverket vil en kunne motta konkrete innspill til hvordan man kan bidra til å bygge opp en aldersvennlig by. Det er ingen medlemsavgift / kontingent for å bli medlem i nettverket.

Nettverket omfatter i dag 287 byer i 33 land og dekker et innbyggertall på 113 millioner mennesker. Nettverket fokuserer på lokal handling. Alle lokale myndigheter som ønsker å bli et mer aldersvennlig sted og har beslutsomhet til dette, er velkommen til å delta. Innmelding til medlemskap kan skje på internett ved følgende adresse: https://extranet.who.int/agefriendlyworld/membership/   

Vurdering:

Levanger kommune har flere tiltak og virksomheter som faller inn under ideene og tankene som ligger bak aldersvennlige byer. Levanger seniorråd har vært opptatt av å få inn universell utforming i alle regulerings- og bebyggelsesplaner. Selv om dette nå er nedfelt i Plan- og bygningsloven er det ikke alltid på plass i den konkrete byggesaken. Seniorrådet har i sine uttalelser påpekt at dette må ivaretas.

Kommunen er medlem av enkelte nettverk som knytter seg godt til nettverket for aldersvennlige byer. Kommunen er medlem i det norske nettverket for WHOs nettverk for Sunne kommuner (WHO Healty Cities). Sunne kommuner nettverket setter folkehelse høgt i sitt virke og samfunnsplanlegging. Målet er å skape lokalsamfunn det er sunt og trygt å leve i. Det skal arbeides for en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse og som utjevner sosiale helseforskjeller.

I forbindelse med Stortingsmelding 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg blir feltet kultur, helse og omsorg trukket frem. Levanger kommune blir spesielt fremhevet på grunn av samhandlingen mellom kommunen, HUNT forskningssenter, HINT, fylkeskommunen og Helse Nord-Trøndelag som har arbeidet sammen gjennom prosjektet “tverrfaglig senter for kultur og helse”. Dette førte til at Regjeringen tildelte Levanger kommune ansvaret for et nasjonalt kompetansesenter innen kultur, helse og omsorg.

Et annet nettverk som kommunen deltar er Norsk nettverk av helse og miljøkommuner. Målsettingen er at kommunalt planarbeid legger vekt på forbyggende strategier og helse- og miljøfremmende aktiviteter. Samtidig skal innbyggerne mobiliseres til en felles innsats for et bærekraftig samfunn.

Siden tidlig på 2000-tallet har Levanger kommune vært medlem av Cittaslow-bevegelsen, Cittaslow-bevegelsen stammer fra Italia og er motpol til de stadig mer ensformige og like byer med de samme butikkjeder. Bevegelsen sprang ut av Slow Food – bevegelsen. For å bli medlem må kommunen forplikte seg å arbeide mot opptrukne kriterier som må oppfylles. Det er 54 kriterier som er bygd på seks hoved-emner. Det er: Miljøpolitikk, Politikk knyttet til infrastruktur, Stedsplanlegging, Verdsetting av lokal produksjon, Gjestfrihet og Bevisstgjøring. Under emnet Politikk knyttet til infrastruktur er kriteriet “Eksistensen av handikapvennlige fortauer og gangveger ført opp. Videre kriterier er “Tilgang og benyttelse av offentlige steder og bygninger for handikappede” og “Eksistensen av velholdte grønne områder” satt opp.

I kommunens plansystem er flere kommuneplaner aktuelle og relevant for kommunens deltakelse i nettverket for aldersvennlige byer. Den overordnede Kommuneplanens samfunnsdel trekker opp visjoner og mål og gir hovedlinjene for det øvrige planarbeidet. Kommunedelplan helse og omsorg har som visjon “Mestring for alle”. Alle disse planene er nylig behandlet og vedtatt av kommunestyret.

I de senere år har kommunen satset på utbygging av gang- og sykkelveger i kommunen. Det er iverksatt flere tiltak i og omkring bysentret. Det er også utarbeidet en Temaplan for økt sykkelbruk.

Totalt sett skulle alt være et godt grunnlag for å søke om medlemskap i WHOs globale nettverk for aldersvennlig byer. Gjennom nettverket kan vi får verdifulle bidrag til en god utvikling av kommunen. Levanger kan her være en foregangskommune.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 27.04.2016 14:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051