Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 27.03.19 - sak 27/19 - Høring - ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom

Reidun Johansen   Trine Walleraunet 

Saksbehandler: Reidun Johansen/Trine Walleraunet
Arkivref. 2019/1065
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 27.03.19 27/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune viser til uttalelser fra Levanger seniorråd, råd for likestilling av funksjonshemmede og Levanger ungdomsråd og vil spesielt fremheve:

 • Levanger kommune støtter forslag til felles forskrift, og er positive til at ungdomsråd lovfestes. Det bør utformes egne regler for et medvirkningsorgan for ungdom. Det fordi ungdom i motsetning til eldre og funksjonshemmede ikke har stemmerett.
 • Kommunen støtter forslaget om inntil 2 års valgperiode er bra, men er uenige i at en øvre aldersgrense settes til 18 år. Dette fordi ungdom i videregående skole og lærlingeløp fint kan være både 18 og 19år gamle, og da mener vi at de bør være valgbare inn i ungdomsrådet.
 • Det er positivt at forskriftene understreker at rådenes innflytelse og medvirkning skal være reell, gjennom at det stilles nødvendige ressurser til disposisjon og at relevante saker legges fram for rådene på et tidlig tidspunkt i behandlingsprosessene.
 • Levanger kommune vil fraråde sammenslåing av eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Leder og nestleder må velges av og blant pensjonistene i eldrerådet/Seniorrådet.
 • Rådsmedlemmene må gjøres i stand til å utføre sine verv og ha samme rett til opplæring som kommunestyrerepresentantene. 

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Formannskapet vedtok i sak 3/19 at det skal legges fram en sak for formannskapet på denne høringen. Administrasjonen har bedt Levanger seniorråd, Rådet for likestilling av funksjonshemmede og Ungdomsrådet om å komme med innspill til en samlet høringsuttalelse.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår en felles forskrift for eldreråd, for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Høringsfrist er satt til 1. april 2019.  

Stortinget vedtok ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 11. juni 2018. Loven vil tre i kraft i løpet av 2019. I ny kommunelov § 5-12 er det fastsatt at kommuner og fylkeskommuner skal opprette eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Denne bestemmelsen får først virkning når nye råd skal velges etter kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2019.

Ny kommunelov § 5-12 lyder:

§ 5-12. Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom

Kommunestyret og fylkestinget skal selv velge et eldreråd, et råd for personer med funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom.

Flertallet av medlemmene i eldrerådet skal på valgtidspunktet ha fylt 60 år.

Ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal ha en valgperiode på inntil to år. Medlemmene i ungdomsrådet eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal på valgtidspunktet ikke ha fylt 19 år.

Rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom er rådgivende organer for kommunen eller fylkeskommunen og har rett til å uttale seg i saker som gjelder henholdsvis eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom.

Departementet gir forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom. 

Kommunenes og fylkeskommunenes plikt til å opprette råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse videreføres. Det nye er at reguleringen flyttes fra særlover til ny kommunelov med forskrift. I § 5-12 er det også lovfestet at hver kommune og fylkeskommune skal opprette et ungdomsråd eller et annet medvirkningsorgan for ungdom. Dermed får ungdom en lovfestet rett til medvirkning på linje med eldre og personer med funksjonsnedsettelse.

Det følger av ny kommunelov at departementet får hjemmel til å gi forskrift om oppgaver, organisering og saksbehandling for rådene eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Rammene for medvirkningsordningene er allerede i stor grad lagt ved Stortingets vedtak av § 5-12 i den nye kommuneloven. Det er forutsatt i forarbeidene at reglene i all hovedsak skal være en videreføring av gjeldende rett som følger av særlover for eldreråd og råd for personer med funksjonsnedsettelse.

Departementet foreslår at reglene så langt som mulig bør være like for de tre medvirkningsordningene, med mindre det er behov for ulik regulering. For ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom foreslår derfor departementet i all hovedsak tilsvarende forskriftsregler som for de to øvrige rådene.

Det som er gjenstand for høring, er forslaget til ny forskrift. Kommunelovens bestemmelse om medvirkningsordninger er ikke på høring, og i den grad Stortinget også har vedtatt føringer for medvirkningsordningene er heller ikke disse gjenstand for denne høringen.

Kommunelovens bestemmelse om medvirkningsordninger gjelder for både kommuner og fylkeskommuner. For å forenkle fremstillingen i høringsnotatet bruker departementet i det følgende kommune som fellesbetegnelse for kommune og fylkeskommune, hvis ikke noe annet fremgår av sammenhengen. På samme måter omtaler departementet i det følgende kun kommunale organer, selv om høringsforslaget også gjelder for tilsvarende fylkeskommunale organer.

Ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for ungdom er regulert på lik måte i ny kommunelov. Departementet foreslår at ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for ungdom også skal reguleres likt i forslaget til forskrift. For å forenkle fremstillingen i høringsnotatet bruker departementet i det følgende ungdomsråd som fellesbetegnelse for både ungdomsråd og annet medvirkningsorgan for ungdom.

Det ble i Levanger seniorråd 06.02.19, sak 3/19 og i Rådet for likestilling av funksjonshemmede 05.02.19, sak 2/19 gitt delegert myndighet til en arbeidsgruppe å komme med innspill til saken på vegne av rådene. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har valgt å ikke avgi innspill.

Følgende innspill er gitt fra Levanger seniorråd:

Levanger kommune mener det er positivt at forskriftene understreker at rådenes innflytelse og medvirkning skal være reell, gjennom at det stilles nødvendige ressurser til disposisjon og at relevante saker legges fram for rådene på et tidlig tidspunkt i behandlingsprosessene. Sekretær funksjonen er en særlig viktig tjeneste for at rådene skal fungere. Stillingens størrelse bør være minst 1/3 stilling.

Forskriften må bidra til å sikre at rådene kan utøve sin rolle som rådgivende organer på best mulig måte.

Levanger kommune vil sterkt fraråde sammenslåing av eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådene kan ha noen oppgaver felles, men forskjellen er så stor at det er bedre at rådene samarbeider om eventuelle aktuelle saker enn at de slås sammen.

Leder og nestleder må velges av og blant pensjonistene i eldrerådet / Seniorrådet.

Rådsmedlemmene må gjøres i stand til å utføre sine verv og ha samme rett til opplæring som kommunestyrerepresentantene.

Det er Viktig at rådenes myndighet og initiativ til å ta opp egne saker blir reell.

Alle saker som angår levevilkår til eldre i kommunen skal behandles av eldrerådet før de går videre til behandling og avgjørelse i andre kommunale organ.  Rådmann og ordfører må ha plikt til å påse at uttalelsen fra Seniorrådet ligger ved i alle aktuelle saker.

Levanger ungdomsråd har også behandlet saken og vedtatt følgende uttalelse:

Levanger ungdomsråd støtter forslag til felles forskrift, og er svært positive til at ungdomsråd (eller tilsvarende medvirkningsorgan for ungdom) endelig lovfestes. Det var på tide.

Vi mener likevel at det bør utformes egne regler for et medvirningsorgan for ungdom. Det mener vi fordi vi som ungdom ikke har stemmerett. Både eldre og funksjonshemmede som har rettigheter til brukerråd gjennom eksisterende ordninger, har stemmerett.

En stor andel av de kommunale tjenestene retter seg mot oss som ungdom. I tillegg angår mange saker som gjelder hele lokalsamfunnet ungdom i større grad enn andre befolkningsgrupper. Det er derfor nødvendig både av hensyn til ungdom og samfunnet som helhet at ungdom blir hørt.  

I følge FNs barnekonvensjon har barn og ungdom rett til å si sin mening og bli hørt. Vi ønsker å påpeke at for å ivareta medvirkning på en god måte er det grunnleggende at vi som ungdommer faktisk får anledning til å medvirke, også i praksis ikke bare på papiret. Vi mener derfor det er viktig at ungdomsråd gis talerett i kommunestyremøter, ikke bare på invitasjon eller i saker som politikerne mener er viktig. Men i saker der vi som ungdom selv får velge hva som er viktig for oss og når vi ønsker å uttale oss. Vi synes det er uheldig at dette legges opp til å være hvert enkelt kommunestyres ansvar, og det ikke er en felles bestemmelse på dette med talerett.

Vi mener forslaget om inntil 2 års valgperiode er bra. Vi praktiserer selv pr. i dag 2 års valgperiode, og det fungerer godt. Likevel ser vi at løsningen kan være annerledes i andre kommuner og vi synes det er bra at man kan velge. Det er også fint at man setter en grense på at valgperioden er 2 år, da vil man få en naturlig utskiftning av medlemmer i rådet. Men vi er uenige i at en øvre aldersgrense settes til 18 år. Selv om vår egen aldersgrense i nåværende vedtekter er 19 år. Dette fordi ungdom i videregående skole og lærlingeløp fint kan være både 18 og 19år gamle, og da mener vi at de bør være valgbare inn i ungdomsrådet.

Vurdering:

Rådmannen har prøvd å sammenfatte synspunkter fra rådene og tilrår at formannskapet viser til uttalelsene fra rådene med følgende understerkning:

 • Levanger kommune støtter forslag til felles forskrift, og er positive til at ungdomsråd lovfestes. Det bør utformes egne regler for et medvirkningsorgan for ungdom. Det fordi ungdom i motsetning til eldre og funksjonshemmede ikke har stemmerett.
 • Kommunen støtter forslaget om inntil 2 års valgperiode er bra, men er uenige i at en øvre aldersgrense settes til 18 år. Dette fordi ungdom i videregående skole og lærlingeløp fint kan være både 18 og 19år gamle, og da mener vi at de bør være valgbare inn i ungdomsrådet.
 • Det er positivt at forskriftene understreker at rådenes innflytelse og medvirkning skal være reell, gjennom at det stilles nødvendige ressurser til disposisjon og at relevante saker legges fram for rådene på et tidlig tidspunkt i behandlingsprosessene.
 • Levanger kommune vil fraråde sammenslåing av eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Leder og nestleder må velges av og blant pensjonistene i eldrerådet/Seniorrådet.


Rådsmedlemmene må gjøres i stand til å utføre sine verv og ha samme rett til opplæring som kommunestyrerepresentantene. 

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 27.03.2019 14:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051