Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 27.03.19

Sted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: 12.00 - 13:50

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 25/19 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 26/19 Referatsaker utredning vedtak
PS 27/19 Høring - ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom utredning vedtak
PS 28/19 Høring av forslag til endringer i abortloven - fosterreduksjon utredning vedtak
PS 29/19 Kompetansestrategi for Trøndelag - høringsuttalelse fra Levanger kommune utredning vedtak
PS 30/19 Oversendelsesforslag i KOM-sak 6/19 Interpellasjon - Klimapartnere utredning vedtak
PS 31/19 Justering investeringsbudsjett 2019 utredning vedtak

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp - forfall 
Geir Tore Persøy   frp vara  v/frp  Karl Meinert Buchholdt  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Trude Nøst kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Kristin Bratseth kommunalsjef  
Håkon Okkenhaug næringssjef  

    
Orienteringer:


Børge Lund (KRF) stilte spørsmål om Regionalt pilgrimssenter.

Ordføreren besvarte spørsmålet. Det legges opp til en orientering i formannskapet så snart som mulig. 

        Til toppen av siden

 

PS 25/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 27.03.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Geir Tore Persøy  og Astrid Juberg Vordal

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Geir Tore Persøy  og Astrid Juberg Vordal
        Til toppen av siden


 

PS 26/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskap - 27.03.2019

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden


 

PS 27/19 Høring - ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom

Saksprotokoll i Formannskap - 27.03.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune viser til uttalelser fra Levanger seniorråd, råd for likestilling av funksjonshemmede og Levanger ungdomsråd og vil spesielt fremheve:

  • Levanger kommune støtter forslag til felles forskrift, og er positive til at ungdomsråd lovfestes. Det bør utformes egne regler for et medvirkningsorgan for ungdom. Det fordi ungdom i motsetning til eldre og funksjonshemmede ikke har stemmerett.
  • Kommunen støtter forslaget om inntil 2 års valgperiode er bra, men er uenige i at en øvre aldersgrense settes til 18 år. Dette fordi ungdom i videregående skole og lærlingeløp fint kan være både 18 og 19år gamle, og da mener vi at de bør være valgbare inn i ungdomsrådet.
  • Det er positivt at forskriftene understreker at rådenes innflytelse og medvirkning skal være reell, gjennom at det stilles nødvendige ressurser til disposisjon og at relevante saker legges fram for rådene på et tidlig tidspunkt i behandlingsprosessene.
  • Levanger kommune vil fraråde sammenslåing av eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
  • Leder og nestleder må velges av og blant pensjonistene i eldrerådet/Seniorrådet. 
  • Rådsmedlemmene må gjøres i stand til å utføre sine verv og ha samme rett til opplæring som kommunestyrerepresentantene.
            Til toppen av siden


 

 

PS 28/19 Høring av forslag til endringer i abortloven - fosterreduksjon

Saksprotokoll i Formannskap - 27.03.2019

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune støtter ikke forslaget til endringer i abortloven.

Børge Lund (KRF) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune støtter forslaget til endringer i abortloven.

Avstemning:

Johansens forslag til vedtak vedtatt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for Lund sitt forslag til vedtak.

VEDTAK:

Levanger kommune støtter ikke forslaget til endringer i abortloven.
        Til toppen av siden


 

PS 29/19 Kompetansestrategi for Trøndelag - høringsuttalelse fra Levanger kommune

Saksprotokoll i Formannskap - 27.03.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune avgir høringsuttalelse i tråd med dette saksframlegget.
        Til toppen av siden


 

PS 30/19 Oversendelsesforslag i KOM-sak 6/19 Interpellasjon - Klimapartnere

Saksprotokoll i Formannskap - 27.03.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Rådmannen får i oppdrag å vurdere medlemskap i Klimapartnere Trøndelag i forbindelse med arbeidet med Kommunedelplan for klima, miljø og energi i 2019.
        Til toppen av siden


 

PS 31/19 Justering investeringsbudsjett 2019

Saksprotokoll i Formannskap - 27.03.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommunes investeringsbudsjett endres i henhold til vedlegg. Endringene finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler på kroner 53.106.000,-. Momskompensasjon økes med kr. 12.789.000,- og salg/tilskudd økes med 19.300.000,- kroner.
        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 27.03.2019 14:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051