Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 26.06.19

Sted/tid: Formannskapssalen, Levanger rådhus
14.15 - 15.00

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 71/19 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 72/19 Referatsaker utredning vedtak
PS 73/19 Etablering av Inn-Trøndelag vannområde utredning vedtak
PS 74/19 Rapport Marsimartnan 2019 og framtidig organisering av Marsimartnan utredning vedtak
PS 75/19 Framtidig organisering av idretts- og friluftsanlegg i Levanger kommune utredning vedtak
PS 76/19 Felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen utredning vedtak
PS 77/19 Revisjon av Hovedplan ROS (helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse) utredning vedtak
PS 78/19 Sammensetning av partssammensatte utvalg (opprettet i møtet) - vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 6 + 1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf - forfall
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Asbjørn Brustad  sp  vara  ap/sp/krf  Ingrid Olga Hallan 

 

Før formannskapets møte ble satt ble det holdt generalforsamlinger:

 

Sak opprettet i møtet: «PS 78/19 Sammensetning av partssammensatte utvalg»

Forespørsler:

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål angående bemanningssituasjonen ved Breidablikktunet.

Kommunalsjef helse og velferd besvarte spørsmålet.

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål angående møteavvikling for nedsatt utvalg «evalueringsutvalget helse».

Kommunalsjef helse og velferd besvarte spørsmålet.

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål angående status for Ytterøy herredshus.

Rådmannen besvarte spørsmålet.

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) stilte spørsmål angående oppfølging av vedtak «Nye Levanger brannstasjon».

Til toppen av siden 

 

 

PS 71/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 26.06.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Karl Meinert Buchholdt og Anita Ravlo Sand

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Karl Meinert Buchholdt og Anita Ravlo Sand
Til toppen av siden 

 

PS 72/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskap - 26.06.2019

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orienteringer.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orienteringer.
Til toppen av siden 

 

PS 73/19 Etablering av Inn-Trøndelag vannområde

Saksprotokoll i Formannskap - 26.06.2019

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende forslag:

Følgende personer oppnevnes som politisk representant med vara til vannområdeutvalget: ordfører og varaordfører

Avstemning:

Innstillingen, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune går inn for at det ansettes en koordinator for Inn-Trøndelag vannområde i treårig prosjektstilling med stillingsandel på 100 %. 
 2. Levanger kommune bidrar med driftsmidler til vannområdet i henhold til oppgitt budsjett. Beløpet innarbeides i driftsbudsjettet.
 3. Levanger kommune gir tilslutning til at arbeidssted for koordinatoren avklares i løpet av tilsettingsprosessen.  Levanger kommune kan, dersom det er hensiktsmessig, påta seg ansvar som vertskommune.
 4. Rådmannen bes oppnevne administrative kontaktpersoner innenfor landbruk, avløp og naturforvaltning, som koordinator kan samarbeide med i relevante saksområder.
 5. Følgende personer oppnevnes som politisk representant med vara til vannområdeutvalget: ordfører og varaordfører.
  Til toppen av siden  

 

PS 74/19 Rapport Marsimartnan 2019 og framtidig organisering av Marsimartnan

Saksprotokoll i Formannskap - 26.06.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Rapport for Marsimartnan 2019 godkjennes
 2. Formannskapet er styre for Marsimartnan 
  Til toppen av siden 

 

PS 75/19 Framtidig organisering av idretts- og friluftsanlegg i Levanger kommune

Saksprotokoll i Formannskap - 26.06.2019

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt punkt 3:

Det nye foretakets styremøter skal kunngjøres og holdes for åpne dører. Punktet arbeides inn i vedtektene. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Buchholdts tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret ønsker at det arbeides videre med sikte på å slå sammen Levanger Fritidspark Moan AS og Trønderhallen KF til et nytt kommunalt foretak.
 2. Styret i Levanger Fritidspark Moan AS anmodes om å forberede sak til generalforsamlingen for selskapet og styret i Trønderhallen KF anmodes om å forberede sak for kommunestyret som øverste organ for foretaket.
 3. Det nye foretakets styremøter skal kunngjøres og holdes for åpne dører. Punktet arbeides inn i vedtektene.
  Til toppen av siden 

 

PS 76/19 Felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen

Saksprotokoll i Formannskap - 26.06.2019

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet på vegne av AP, SP og KRF følgende tilleggspunkt:

Nye Veier inviteres inn i styringsgruppa og prosjektgruppa på samme måte som Statens veivesen. Dette innarbeides i prosjektplan.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig tiltrådt.

Vordals tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Formannskapet gir sin tilslutning til at arbeidet med felles areal- og transportstrategi for Innherredsbyen videreføres i tråd med vedlagte prosjektplan.

Nye Veier inviteres inn i styringsgruppa og prosjektgruppa på samme måte som Statens veivesen. Dette innarbeides i prosjektplan.
Til toppen av siden 

 

PS 77/19 Revisjon av Hovedplan ROS (helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse)

Saksprotokoll i Formannskap - 26.06.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Det fremlagte forslag til rullering av Hovedplan ROS vedtas. 
 2. Rådmannen gis fullmakt til å foreta oppdatering av gjeldende helhetlige ROS-analyse vedtatt av kommunestyret den 17.09.2014 i forbindelse med rulleringen av planen.
  Til toppen av siden 


 

PS 78/19 Sammensetning av partssammensatte utvalg  - (Sak opprettet i møtet)

Saksprotokoll i Formannskap - 26.06.2019

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:

Rådmannen bes om å legge frem en sak om i hvilke sammenhenger man kan bruke partssammensatte utvalg, og hvilke typer saker partssammensatte utvalg kan arbeide med i fremtiden.

Begrunnelse

Den nye kommuneloven inneholder endringer i regelverket knyttet til sammensetning av partssammensatte utvalg. I saksopplysningene til formannskapets sak 74/19 får vi opplyst at man etter ny kommunelov, ikke kan ha styringsgrupper med både valgte politiske og administrative representanter. Dette ligger da til grunn for valg av framtidig styre for marsimartnan.

Dette var også signaler som ble gitt av rådmannen i administrasjonsutvalgets møte 29. mai, hvor administrasjonsutvalget i sak 05/19, oppnevnte medlemmer til et sammensatt utvalg som skal gjennomføre en evaluseringsprosess innen helse og velferd. Dette utvalget ble satt ned etter dagens kommunelov, og har både politiske og administrative representanter.

Avstemning:

Buchholdts forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Rådmannen bes om å legge frem en sak om i hvilke sammenhenger man kan bruke partssammensatte utvalg, og hvilke typer saker partssammensatte utvalg kan arbeide med i fremtiden.
Til toppen av siden 

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 15.08.2019 12:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051