Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 24.10.18 - sak 97/18 - Satser og telledatoer private barnehager 2019

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2018/12043
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 24.10.18 97/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Tilskuddssatser for ordinære private barnehager i 2019 settes til:

Barn 0-2år 215 669
Barn 3-6 år 103 369


Forslaget er basert på regjeringens forslag til maksimal sats for foreldrebetaling og deflator.

Rådmannen får fullmakt til å endre satsene dersom det blir endringer i statsbudsjettet. 

2. Telledatoer i 2019: 01.01, 01.04, 01.09 og 01.11.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

 Levanger kommune skal vedta satser for private barnehager 2019 innen 31.10.18.

Vedlegg:

1

Forslag til satser  2019 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager 

Saksopplysninger:

Det vises til gjeldende forskrift om tilskudd til private barnehager.

Tilskuddssatser for 2019 skal være klar innen 31.oktober 2018.

Her følger informasjon om tilskudd og beregning av satser for 2019: 

Tilskuddsgrunnlag –kommunens to år gamle regnskap. Dette innebærer at det for tilskudds året 2019 skal bruke kommuneregnskapet for 2017 i tilskuddsberegningen.

Vedlagt saken viser en oversikt over beregning av satser for tilskudd til ordinære private barnehager i Levanger kommune som er beregnet ut fra forskrift om tilskudd til private barnehager.

En har benyttet KS/PBL (Private Barnehagers Landsforbund) sin veileder for beregning av tilskudd til private barnehager.

Forhold som fortsatt er uavklart:

-Kommunal deflator. Her der det lagt inn 2,6% for 2018 og 2,8% for 2019 som er i tråd med regjeringens forslag til statsbudsjett.

Foreldrebetaling. Her er regjeringens forslag kr. 33 140 for 2019.

Kommunen fastsetter en tilskuddssats for småbarnsplass og en for storbarnsplass.

Med småbarnsplass menes barnehageplass for barn under 3 år, og for storbarnsplass for barn over 3 år. Barn som fyller tre år i løpet av tilskuddsåret regnes som barn under 3år fram til 01.august.

Satser i 2018:

Barn 0-2år

201 918

Barn 3-6 år

96 804

 
Forslag til satser for ordinære private barnehager 2019

Barn 0-2år

215 669

Barn 3-6 år

103 369


Kapitaltilskudd til ordinære barnehager

Kommunen skal gi kapitaltilskudd til ordinære private barnehager per heltidsplass ut fra barnehagebyggets byggeår. Tilskudd skal beregnes etter satser fastsatt av Kunnskapsdepartementet. 

Kapitaltilskudd andre barnehager

Når det gjelder kapitaltilskudd, tilskuddssats for familiebarnehager og åpne barnehager følges nasjonal sats 2019.

Tilskudd til familiebarnehager
Kommunen har ikke egne familiebarnehager. I henhold til forskriften skal da tilskudd beregnes etter satser fastsatt av kunnskapsdepartementet.

Tilskudd til åpne barnehager

Tilbudet eksisterer ikke lenger i kommunen.

Rapportering av antall barn i private barnehager
Lokale forskrift skal være avklart før virkningsåret. (Sml. §9-Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. I 2018 ble telledatoer vedtatt i egen sak.

I e-post 28.09.2018 til alle barnehager ble de bedt om å gi tilbakemelding dersom de ønsket andre telledatoer i 2019.Ved fristen utløp 04.10.2018 var det kun en barnehage som ønsket alternativ telling.

Basert på tidligere erfaringer og tilbakemelding fra private barnehager vil rådmannen forslå at vi for 2019 beregner tilskudd med utgangspunkt i samme tidspunkt som 2018. Telledatoer i 2019 blir da 01.01,01.04,01.09 og 01.11.2019.

Vedtak om tilskuddssatser er et vedtak i henhold til 9 i den nye forskriften. Vedtaket følger reglene for enkeltvedtak etter forvaltningsloven, noe som innebærer klageadgang for de private barnehagene. Vedtaket under pkt.8 og pkt.9 kan påklages Fylkesmannen. Eventuell klage sendes Levanger kommune ved Rådmannen. Klagefrist er 3 uker etter at dette er mottatt. 

Det vises til ellers til vedlagte regneark for beregning av satser for 2019.

Vurdering:

Satsberegning for 2019 er gjort i samsvar med sentral veileder som utgangspunkt for beregning.

Alle barnehager bortsett fra en har ønske om at vi forsetter med dagens ordning når det gjelder telledatoer i 2019. På denne bakgrunn vil rådmannen foreslå at en fortsetter med dagens ordning hvor det telles slik:01.01, 01.04, 01.09 og 01.11.2018.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 24.10.2018 16:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051