Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 24.10.18 - sak 95/18 - Reviderte vedtekter Midt-Trøndelag regionråd

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2018/6540
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 24.10.18 95/18
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Levanger kommune går inn for at Midt-Trøndelag regionråd utvides til å omfatte kommunene Stjørdal, Levanger, Verdal, Selbu, Tydal, Malvik, Meråker, Frosta, Inderøy, Steinkjer, Verran og Snåsa kommuner.
  2. Vedtekter som følger saken vedtas som grunnlag for samarbeidet.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Vedtak i kommunestyret 22. november 2017 om etablering av Midt-Trøndelag regionråd.

Videre prosess med dialog mellom ordførerne i Levanger, Verdal, Stjørdal, Selbu, Tydal, Malvik, Meråker, Frosta, Inderøy, Steinkjer, Verran og Snåsa kommuner. 

Vedlegg:

1

Forslag til reviderte vedtekter PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Etter at kommunestyrene i Stjørdal, Levanger og Verdal før jul i 2017 vedtok å etablere Midt-Trøndelag regionråd har det pågått en prosess mellom ordførerne i alle kommunene i Værnesregionen, Innherred og Inntrøndelag der en har endt opp med konklusjon om å søke å etablere et felles regionråd for alle disse 12 kommunene. På møtet i regionrådet den I regionrådets møte 31. august 2018 ga man sin tilslutning til endrede vedtekter for Midt-Trøndelag Regionråd og med dette en utvidelse av regionrådet.  

Midt-Trøndelag Regionråd anbefaler alle kommuner om å vedta utvidelse av regionrådet med kommunene Malvik, Selbu, Tydal, Meråker, Frosta, Inderøy, Steinkjer, Verran og Snåsa i tillegg til dagens medlemmer Stjørdal, Levanger og Verdal. I tillegg til dette ber regionrådet om at alle kommuner vedtar nye vedtekter for samarbeidet.

Etter sammenslåingen av Trøndelagsfylkene og fylkesmannsembetene har behovet for å samles om et samarbeid av mer strategisk karakter kommet til en realitet, og det har vært tatt ulike initiativ det siste året for å enes om strategier på tvers av de 12 nevnte kommunene.

Det har vært avholdt to møter for de 12 kommunene der ordførerne har deltatt, der mål for samarbeidet og vedtekter har vært diskutert.

I de diskusjonene som har funnet sted har det vært fremtredende at hovedmålsetting med å gå sammen om Midt-Trøndelag regionråd er å få på plass et samarbeid for å fremme samfunns-, interesse- og næringspolitikken for å skape vekst og bærekraftig utvikling i regionen, og at regionrådet ovenfor øvrige myndighetsorganer skal være et kontaktpunkt og en pådriver for utviklingen av regionen.  

Vurdering:

Ordførerne i Stjørdal, Verdal og Inderøy fikk i oppgave å lage utkast til vedtekter på bakgrunn av de diskusjonene som har funnet sted i møtene, og vedlagte forslag ansees å være essensen av det de 12 kommunene er enige om.

Som det fremgår av vedlagte vedtekter skal Midt-Trøndelag regionråd gjennom samhandling bidra til positiv utvikling i den midtre delen av Trøndelag. Regionrådet skal være en aktiv pådriver, og arbeide strategisk med samfunnsutvikling i regionen.

Beslutning om opprettelse av regionrådet, må vedtas av de enkelte kommunestyrene i hver av de 12 kommunene, jf. koml. § 27. Det følger av bestemmelsens første ledd at to eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner, eller en eller flere kommuner og en eller flere fylkeskommuner, kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. Kommunestyret og fylkestinget gjør selv vedtak om opprettelse av slikt styre.

Videre fremgår det av paragrafens annet ledd hvilke bestemmelser vedtektene skal inneholde ved etablering av slikt samarbeid, hvilket er;

a. styrets sammensetning og hvordan det utpekes,

b.området for styrets virksomhet,

c.hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten,

d. hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne økonomiske forpliktelser og e. uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet.

Det vurderes at disse kravene er ivaretatt gjennom vedlagte forslag til vedtekter.

Det er ikke vurdert at andre organisasjonsformer er mer hensiktsmessig med tanke på formålet med etableringen. I lovforarbeidene til ny kommunelov (Prop. 46 L (2017–2018)) er det vist til at i rapporten Evaluering av interkommunalt samarbeid etter kommunelovens § 27 – omfang, organisering og virkemåte (UiA 2010) at § 27 i dagens kommunelov virker å være en egnet bestemmelse for organisering av regionrådssamarbeid. Dette understøttes av at de fleste regionråd er organisert etter denne samarbeidsformen.

Som kjent er det vedtatt ny kommunelov, og med det oppheves dagens kommunelov § 27. Det fremgår av forarbeidene at utvalgets oppfatning har vært at regionråd bør reguleres i kommuneloven for å klargjøre at dette er et folkevalgt organ, og at kommunelovens regler om møteoffentlighet, saksbehandling mv. også gjelder for møter i slike organer. Dette er viktig blant annet av hensyn til åpenhet og demokratisk deltakelse. I ny kommunelov vil derfor denne typen samarbeid være naturlig å hjemle i enten ny §§ 18-1, eller 19-1.

Av ny kommunelov § 18-1 Interkommunalt politisk råd fremgår det at;

To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et interkommunalt politisk råd. Rådet kan behandle saker som går på tvers av kommune- eller fylkesgrensene. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å opprette et slikt råd.

Et interkommunalt politisk råd kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Rådet kan likevel gis myndighet til å treffe slike vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger.

Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd.

De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for interkommunale politiske råd.

Av ny kommunelovs § 19-1 Kommunalt oppgavefellesskap fremgår det at;

To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et kommunalt oppgavefellesskap for å løse felles oppgaver. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å opprette et oppgavefellesskap.

Et oppgavefellesskap kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Oppgavefellesskapet kan likevel gis myndighet til å treffe denne typen vedtak om interne forhold i samarbeidet og til å forvalte tilskuddsordninger.

Oppgavefellesskapets navn skal inneholde ordene kommunalt oppgavefellesskap.

De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for oppgavefellesskap.

Av lovproposisjonen fremgår det at interkommunale samarbeid organisert etter § 27 må være omdannet til enten regionråd eller kommunalt oppgavefellesskap senest fire år etter at loven har trådt i kraft. Alternativt kan samarbeidet oppløses og eventuelt omdannes til en annen organisasjonsform. Utvalget foreslår at styret i § 27-samarbeidet kan vedta å omdanne samarbeidet til et kommunalt oppgavefellesskap eller et regionråd med flertallet av de avgitte stemmene i styret. Vedtak om å endre hvorvidt samarbeidet er et eget rettssubjekt eller ikke, i forbindelse med omdanningen til ny organisasjonsform, vil etter utvalgets forslag likevel kreve tilslutning fra kommunestyret eller fylkestinget i samtlige deltakerkommuner. Hvis deltakerkommunene i stedet vedtar å oppløse samarbeidet eller vedtar at samarbeidet skal oppløses og omdannes til en annen samarbeidsform, må kommunene følge reglene for oppløsning av § 27-samarbeid og reglene som gjelder for omdanning til andre organisasjonsformer.

Det betyr at ved en etablering av Midt-Trøndelag regionråd etter koml. § 27, vil man ha litt tid på seg til å konkludere med om samarbeidet i det videre skal organiseres som Interkommunalt politisk råd, eller Kommunalt oppgavefellesskap.

Det fremgår av vedtektenes § 2 at Midt-Trøndelag Regionråd er et samarbeidsorgan mellom deltakerkommunene, og er organisert som et styre etter kommunelovens §27, interkommunalt samarbeid.  Regionrådet søker å være et konsensusorgan.  Dersom man skal oppnå målsettingene som er satt for samarbeidet er man ikke tjent med at det tas avgjørelser i dette organet med skarp dissens. Det er bakgrunnen for formuleringen i vedtektene, og må også sees i sammenheng med vedtektenes § 10 Regionrådet søker å være et konsensusorgan. Tolking av disse vedtekter og tvister om hvordan de skal forstås kan ikke prøves ved de sivile domstoler. Saker av denne art forutsettes avgjort av regionrådet selv.

En praktisk konsekvens av dette kan tenkes å være at saker som representerer interessekonflikter mellom to eller flere av deltakerkommunene ikke kommer til realitetsbehandling i regionrådet. Målet må være å fokusere på saker som fremmer regionen.

Som det fremgår av formålet, så skal dette være et politisk strategisk organ. Flere av kommunene ønsker å videreutvikle tjenestesamarbeid på tvers av eksisterende samarbeid, så det er tatt inn i vedtektenes § 3 at det er åpent for at nærmere dialog om mulige tjenestesamarbeid mellom alle, - eller noen av deltakerkommunene  kan finne sted i rådet, men organisering og evt. drift vil skje på et selvstendig grunnlag.

Som det fremgår av vedtektenes § 4 skal Midt-Trøndelag regionråd bestå av ordførerne i deltakerkommunene, rådmennene tillegges observatørstatus med talerett. Selv om det er en naturlig konsekvens, så er det også i bestemmelsen nedfelt at varaordførerne er ordførernes varamedlem til organet.

I tillegg til den øverste ledelse i kommunene, er det vurdert hensiktsmessig å gi fylkesmannen, fylkeskommunen og KS møte og talerett. Fylkeskommunen har oppnevnt sine representanter, som er; 1 Tomas Iver Hallem (Sp) – vara Gunn Iversen Stokke (Sp)  2 Ida Bruheim Derås (H) – vara Erik Fløan (H).

Av vedtektenes § 4 følger det at Det skal velges en leder og en nestleder for regionrådet, kalt arbeidsutvalget, av og blant ordførerne. Ledervervet og nestledervervet gjelder for et år, og nestleder rykker opp som leder etter endt funksjonstid som nestleder. Sekretariatsfunksjonen ivaretas av kommunene etter nærmere avtale i Regionrådet.

Det har vært noe diskusjon knyttet til momentet om sekretariatsfunksjonen skal gå på omgang versus å legge det til en kommune for å sikre kontinuitet. Det er konkludert med at regionrådet ved konstituering vil ta stilling til dette.

Det er nedfelt i vedtektenes § 5 at regionrådet møtes etter vedtatt møteplan, og ellers dersom leder eller et flertall av rådets medlemmer mener det er nødvendig.

Videre fremgår det at det skal avholdes en Strategisamling hvert år. Det er på det rene at regionrådet blir en forholdsvis stor forsamling, når 12 kommuner deltar på møtene med både ordførere og rådmenn samt representanter fra fylkeskommune, fylkesmann og KS. Likevel er det viktig å sikre tilstrekkelig forankring og innflytelse fra enkeltkommunene, så varaordførere og representant for mindretallskonstellasjonen i deltakerkommunene skal også delta på disse strategisamlingene, som blant annet er tenkt å være et ideverksted for utviklingen av regionen. Det er også ønskelig å inkludere fylkets stortingsrepresentanter, og disse skal også inviteres til strategisamlingen.

Ansvaret for møteplan, koordinering av saker til behandling og ansvar for saksforberedelser legges til regionrådets leder og nestleder.

Det følger av vedtektenes § 6 at kommunene forutsetter at Midt-Trøndelag regionråd baserer sin virksomhet på at den enkelte kommune dekker kostnadene ved sin deltakelse, uten at det gjøres innskudd til virksomheten og at større prosjekter og utredningsoppgaver søkes primært finansiert gjennom regionale eller statlige virkemidler og tilskudd.

Vedtektenes §§ 8 og 9 regulerer forholdene knyttet til vedtektsendring og uttreden og oppløsning. Endringer av vedtektene må godkjennes av kompetent organ i alle deltakende kommuner for å være gyldige. Kommunelovens § 27 tredje ledd regulerer forhold knyttet til uttreden og oppløsning, og vedtektenes ordlyd er i overensstemmelse med lovens bestemmelser på dette punkt.

For å nå målsettinger om vekst og utvikling i Levanger kommune og i den midtre del av Trøndelag ansees det hensiktsmessig å utvide Midt-Trøndelag regionråd til å omfatte alle de 12 kommunene Stjørdal, Levanger, Verdal, Selbu, Tydal, Malvik, Meråker, Frosta, Inderøy, Steinkjer, Verran og Snåsa. Ordfører foreslår at kommunestyret gir sin tilslutning til deltakelse jf. koml. §27, og vedtar de fremlagte vedtektene som grunnlag for samarbeidet. 

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 24.10.2018 16:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051