Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 24.05.17 - sak 48/17 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 16.5.17

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 24.05.17 48/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelser.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse. 

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt:

Høyring

Departement

Frist

Innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Kunnskapsdepartementet

15.09.2017

Høring om endringer i universitets- og høyskoleloven som følge av lov om statens ansatte og forskriftsfesting av regler om tjenestetidsberegning for stipendiater

Kunnskapsdepartementet

15.08.2017

Høring – forslag til endringer i reglene om vilkårene for å bli godkjent som arrangør av tiltakene arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA) (tiltaksforskriften)

Arbeids- og sosialdepartementet

09.06.2017

Høring - EU-kommisjonens forslag til forordning om balansering av kraftsystemet (electricity balancing)

Olje- og energidepartementet

10.08.2017

Forslag til statlig reguleringsplan med konsekvensutredning for Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud, Ski kommune

Justis- og beredskapsdepartementet

22.06.2017

Høring - forslag til lov om mineralvirksomhet på kontinentalsokkelen

Olje- og energidepartementet

10.08.2017

NOU 2017:5 En påtalemyndighet for fremtiden - Høring

Justis- og beredskapsdepartementet

01.10.2017

Høring - forslag til endringer i rentebegrensningsreglene

Finansdepartementet

03.08.2017

Høring - endringer i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet (petroleumsforskriften)

Olje- og energidepartementet

13.06.2017

Høring - forslag til endring i byggesaksforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

09.06.2017

Høring - utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingstjenestedirektiv

Finansdepartementet

18.08.2017

Høring - forskrift om arbeidstid for avlastere

Arbeids- og sosialdepartementet

09.06.2017

Høring – Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften (partsstatus i utlendingssaker)

Justis- og beredskapsdepartementet

28.08.2017

Høring - forslag til lovendring og ny forskrift om bøtetjeneste

Justis- og beredskapsdepartementet

10.08.2017

Høring - forslag om endringer i eigedomsskattelova og skatteloven vedrørende beskatning av produksjonslinjer

Finansdepartementet

25.07.2017

Høring- Midlertidig driftsordning for havfiskeflåten

Nærings- og fiskeridepartementet

09.06.2017

Høring av forslag til endring i tarifforskriften for fastsettelse av tariffer for Polarled og Nyhamna

Olje- og energidepartementet

02.06.2017

Endringer i legemiddelforskriften og blåreseptforskriften mv

Helse- og omsorgsdepartementet

14.07.2017

Høring - Utkast til forskrift til lov om statens ansatte

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

22.05.2017

Høring om endringer i forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester

Arbeids- og sosialdepartementet

10.07.2017

Høring – forslag om en kildeskatteordning for utenlandske arbeidstakere

Finansdepartementet

07.07.2017

Høring om forslag om endring i barnehageloven - språkkrav

Kunnskapsdepartementet

19.06.2017

Høring - NOU 2017: 6 Offentlig støtte til barnefamiliene

Barne- og likestillingsdepartementet

30.09.2017

Høring - forslag til presisering av markaloven § 2 og endring av markagrensen i Lunner og Nittedal kommuner

Klima- og miljødepartementet

01.08.2017

Høring - forskrifter om lenke til Finansportalen for verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond

Finansdepartementet

15.08.2017

Høring - Forskrift om funksjons- og kvalitetskrav i kommunale fysioterapitjenester

Helse- og omsorgsdepartementet

03.07.2017

Høring om Fagbrev på jobb

Kunnskapsdepartementet

19.05.2017

Høring - Forslag til endringer i forskrift om gebyr for tinglysing mv.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

16.05.2017

Endringer i skipsarbeidsloven, lov om europeisk samarbeidsutvalg m.v., forskrift om europeiske samarbeidsutvalg m.v. og lønnsgarantiforskriften

Nærings- og fiskeridepartementet

12.05.2017


Vurdering:

Rådmannen foreslår at det ikke legges fram sak på noen av høringene.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 24.05.2017 16:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051