Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 23.05.18 - sak 46/18 - Skatteoppkreverfunksjonen 2017


Harry Reitan - klikk for personkort
Saksbehandler: Harry Reitan
Arkivref. 2018/6700 - /000
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 23.05.18 46/18
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 til orientering.
  2. Kommunestyret tar kontrollrapporten for 2017 fra Skatt Midt-Norge til orientering.


Vedlegg:

1

1719 Årsrapport 2017 (signert) PDF

2

Årsregnskap 2017 med vedlegg 1719 (signert) PDF

3

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverkontorene, datert 01.02.2011.
  • Brev av 21.02.2005 fra Skattedirektoratet til «Kommune» v/rådmannen – Kommunens behandling av skatteregnskapene etter at kontroll og revisjon er overtatt av staten
  • Brev av 02.07.2004 fra Skattedirektoratet til Skatteoppkreverkontorene – Overføring av kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i sin helhet fra kommunene til Skatteetaten


Saksopplysninger:

Skatteetaten gjennomfører jevnlig kontroll med skatteoppkreveren, og utarbeider hvert år en kontrollrapport som sendes kommunestyret I Levanger, med kopi til kontrollutvalget.

Grunnlaget for denne kontrollen er «Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne» av 01.02.2011. Rapporten skal avklare om skatteoppkrever-funksjonen blir utøvd tilfredsstillende i forhold til regelverket på disse områdene:

  • Internkontroll
  • Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
  • Skatte- og avgiftsinnkreving
  • Arbeidsgiverkontroll


Skatteetatens kontrollrapport

Kontrollrapporten for 2017 har ingen vesentlige merknader vedrørende skatteoppkrever-funksjon i Levanger. 

Skatteoppkreverens årsrapport for 2017

Den totale skatteinngangen for 2017 utgjorde kr 2.186.192.422,- hvorav kr 467.324.896,- ble fordelt til kommunen. Tilsvarende tall for 2016 var henholdsvis kr 2.129.140.704,- og kr 452.140.995,-. 

Vurdering:

På bakgrunn av de foreliggende opplysninger anbefales Kommunestyret å ta de framlagte rapporter til orientering.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.05.2018 20:31
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051