Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 22.03.17 - sak 32/17 - Høringsuttalelse - Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister

Ragnhild Holmberg Aunsmo - klikk for personkort
Saksbehandler: Ragnhild Holmberg Aunsmo
Arkivref. 2016/9428
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 22.03.17 32/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune gir høringsuttalelse til forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister for å poengtere at godt personvern er en forutsetning for at registeret etableres. Det er videre helt nødvendig at opplysningene kan høstes fra journalsystem uten at ytterligere registreringsarbeid påføres tjenesteutøverne, og det er avgjørende at det etableres et fagråd med tilstrekkelig innsikt til å vurdere kvalitet på data, betydningen av indikatorene og konsekvensene av å planlegge, styre, finansiere og evaluere på grunnlag av disse. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

HOD har sendt på høring forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister, jf. lov av 17. juni 2016 om endringer i helseregisterloven § 11, hvor Stortinget har vedtatt at det skal etableres et slikt register.

Formannskapet vedtok i sitt møte 11.1.2017 at det skulle avgis høringsuttalelse til denne saken.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Høringsnotat fra HOD 

Saksopplysninger:

Helse- og omsorgsdepartementet sier at innen rammene av et godt personvern skal KPR bidra til å gi pasienter og brukere av kommunale helse- og omsorgstjenester og andre helsetjenester utenfor spesialisthelsetjenesten bedre kvalitet på diagnostikk og behandling, og styrke kunnskapsgrunnlaget for forebyggende arbeid. Norsk pasientregister (NPR) har denne funksjonen for spesialisthelsetjenesten.

Departementet vil fornye, forenkle og forbedre helse- og omsorgstjenesten med utgangspunkt i pasientenes og brukernes behov, og KPR skal gi kunnskapsgrunnlag til dette.

KPR skal bygges opp trinnvis og på sikt utgjøre et helhetlig register for kommunale helse- og omsorgstjenester. Kjernen i forslaget er å etablere et nytt register med utgangspunkt i de to eksisterende registre – KUHR (Kontroll og Utbetaling av HelseRefusjon) og IPLOS(Individbasert Pleie og OmsorgsStatistikk). Det er et mål at registeret iike skal medføre økt rapporteringsbyrde for virksomheter eller helsepersonell. 

Vurdering:

Levanger kommune har følgende kommentarer:

Personvern

Dette vil bli en sammenstilling av store mengder sensitive og detaljerte personopplysninger, og risiko og sårbarhet i tilknytning til dette må vurderes svært grundig.

Rapporteringsarbeid

Opplysningene virksomheter som yter helse- og omsorgstjenester skal rapportere inn i hht forskrift må kunne høstes enkelt fra de respektive journalsystem og ikke medføre vesentlig tidsbruk. I praksis må det foreligge tekniske løsninger som muliggjør slik datahøsting før meldingsplikten inntrer.

Klassifikasjonssystemer, kodeverk og standardiserte meldingsformater til innmelding må være utformet slik at virksomhetene ikke pålegges å registrere flere opplysninger enn det som er hensiktsmessig for å utføre den helsehjelpen som søkes.

Fagrådet som opprettes må hente inn kunnskap fra tjenestenivåene hva innføring av KPR-register fører til mht registreringsarbeid og byråkratisering.

Datakvalitet og tilbakemelding

I hht høringsforslaget til forskrift skal kvalitetskontrollerte helseopplysninger rutinemessig tilbakeføres til kommunen og andre virksomheter som har meldt inn opplysningene.

Det er avgjørende for lokalt kvalitetsarbeid at denne tilbakemeldingen er tilstrekkelig detaljert til at virksomhetene kan plukke ut relevante indikatorer og nivå for sammenligning.

Registeret som grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester for sentrale og kommunale myndigheter.

Kommunene er positive til at det gjøres grundig kunnskapsinnhenting på dette svært omfattende og kompliserte feltet. Erfaringene lokalt fra innføring av IPLOS-registrering tilsier at det er svært viktig at resultatene fra KPR-registrering gjøres tilgjengelig for evaluering lokalt og sammenligning med andre kommuner/kommunegrupper/geografiske områder over tid, før det trekkes konklusjoner på sentralt hold for styring og finansiering. Senere vil evt økonomiske konsekvenser av registreringer kunne medføre både tilsiktede og utilsiktede endringer i helsetjenestene. Et fagråd som opprettes må være særlig oppmerksom på at opplysninger og indikatorer som etterspørres får fokus, og gjennom dette kan få en større/annen betydning enn de har i tjenesteutøvelse. Det må også hentes inn kunnskap fra tjenestenivåene hva innføring av KPR-register fører til mht registreringsarbeid og byråkratisering. Fagrådet som opprettes må være særlig oppmerksom på at opplysninger og indikatorer som etterspørres får fokus, og gjennom dette kan få en større/annen betydning enn de har i tjenesteutøvelse

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.03.2017 08:02
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051