Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 22.03.17 - sak 29/17 - Husleier Stokkbakken omsorgssenter

Håvard Heistad - klikk for personkort
Saksbehandler: Håvard Heistad 
Arkivref. 2015/589 - /613
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 22.03.17 29/17
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Husleier for Stokkbakken omsorgsboliger for 2017 fastsettes slik:

  • 33 m2               8.900 kr
  • 65 m2            11.200 kr  


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Da kommunestyret den 14.12.16 vedtok gebyrer og betalingssatser for 2017 var ikke grunnlaget for husleieberegning for de nye omsorgsboligene med heldøgns omsorgstjenester klare. I saksframlegget ble det opplyst at rådmannen ville komme med en egen sak om husleier i kommunale omsorgsboliger 1. kvartal 2017. 

Utfordringer knyttet til kommunal boligdrift er ofte knyttet til leietakere som har behov for hjelp. I 2005 ble boligtilskuddet gjort om fra subsidier til personretta tiltak det vil si økt bostøtte.

Samtidig skulle husleien økes slik at boliger ble selvfinansierende. Det vil si at husleiene skulle økes. Utviklingen etterpå er viser en stadig hardere bruk. Dette medfører at indre vedlikehold blir så stort at det går utover ytre vedlikehold. Flyttefrekvensen er også stor i kommunale boliger. 

Husleiene i kommunale boliger er historisk betinget. Mange husleier er satt under andre forutsetninger enn det vi har i dag. Husleiene kan deretter justeres etter regler i husleieloven. I et vanlig varig leieforhold er det årlig avtalt en leiejustering som følger endringene i konsumprisindeksen. Etter 2,5 år kan det vurderes en større økning, til det vi kaller gjengs leie. Gjengs leie kan sies å være et gjennomsnitt av markedsleieprisene. Men selvsagt også bruk av skjønn.

Det er to begreper som er verdt å se på.

  1. kostnadsdekkende husleie - Kostnader som dekker et enkeltprosjekt.
  2. Utgiftsdekkende husleie - Her ser en på en større bygningsmasse under ett og at bygningsmassen er selvfinansierende. Deler av bygningsmassen kan ha nedbetalte lån og dermed ha lavere utgifter enn leieinntekter.


For Stokkbakken omsorgsboliger er det naturlig og nødvendig å se på boligforvaltningen totale utgifter, og bruke en utgiftsdekkende husleie. Dette kan også sies å være en harmonisert husleie som tar hensyn til andre husleier i nyere prosjekter. I Levanger har vi Breidablikk omsorgsboliger fra 2006, eplehagen omsorgsboliger fra 2016 som de vi kan sammenligne med. 

Oversikt over prosjekt.

Breiblikktunet
Omsorgsdelen på breidablikktunet består av 39 leiligheter.
Størrelsen er 33 kvm og 42 kvm.
Husleien varierer fra 8090 kroner til 9970 kroner

Eplehagen Øst
Består av 8 leiligheter
Størrelsen er på 60 kvm og 70 kvm pluss parkeringskjeller
Husleien variere fra 9935 til 11335

Lbas
Består av 65 leiligheter hvorav 45 % har forsterket omsorg.
Størrelse er på 30 kvm til 42 kvm.
Husleie varierer fra 6400 til 7650

 

Lbas

Eplehagen

Breidablikktunet

Forslag Stokkbakken

 
 

Byggeår

1996

2016

2006

2017

 

 

         

Størrelse

 

 

 

 

 

30 kvm

6 400

       

33 kvm

   

8 090

8 900

 

42 kvm

7 650

 

9 970

   

60 kvm

 

9 935

     

65 kvm

     

11 200

 

70 kvm

 

11 335

     

I tabellen er husleier i Stokkbakken omsorgsboliger harmonisert med andre husleier ut fra størrelsen av leilighetenes netto leieareal. 

Fellesarealet for det enkelte byggeprosjekt variere noe. For eksempel er det på eplehagen parkeringskjeller slik at biler kan parkeres snø- og isfritt.

På Åsen er det bygd en fellesstue som er til benyttelse for beboere, pårørende og andre lag og foreninger.

Breidablikk har også gode fellesareal. 

En skal huske at regler for tilskudd var forskjellige i 2005 og 2016. I 2005 ble det gitt lite tilskudd til nye prosjekt (20%), men en større del av tilskudd ble gitt direkte til beboer.

I 2016 er dette endret slik at tilskudd til nye omsorgsleiligheter er ca. 45%. samtidig har det blitt litt vanskeligere å få bostøtte/bostøtten har blitt lavere.

Gjennom denne harmonisering vil en få en likebehandling av husleiene i forhold til størrelsen på omsorgsleilighetene. Dette medfører en mer rettferdig utleieordning. Samtidig tar man hensyn til at husleien skal dekke bygningsmessige kostnader. Både kostnader til drift, vedlikehold, utvikling og kapital.

I husleiene er det også inkludert varme og elektrisitet, kommunale avgifter og Altibox.

Vurdering:

I kommunestyresak 46/15 ble det antydet at kommunens netto investeringskostnader ville beløpe seg til 7765 kroner/mnd i gjennomsnitt pr leilighet. I tillegg til denne kostnaden må kommunen ha dekning for forvaltning, drift og vedlikeholdskostnader. Derfor blir husleia noe høyere enn dette. Husleieloven har bestemmelser om prisnivå på husleier:

§ 4-1. Det alminnelige leieprisvern

Det kan ikke avtales en leie som er urimelig i forhold til det som vanligvis oppnås på avtaletidspunktet ved ny utleie av liknende husrom på liknende avtalevilkår.

De nye boligene på Stokkberget har en høyere standard for beboerne enn andre leiligheter i kommunen. Rådmannens vurdering er at husleiene må reflektere dette og at husleien her må ligge noe over eldre boliger.

Det er også verd å merke seg at formålet med tilskuddsordningen fra husbanken er å «stimulere kommunene til å fornye og øke tilbudet av sykehjemsplasser og omsorgsboliger for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester», jfr retningslinjene som ligger som uttrykt vedlegg til denne saken.

Det er gjort et forsøk på å harmonisere leieprisene i hele kommunen.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.03.2017 08:01
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051