Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 22.03.17 - sak 27/17 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 14.3.17

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 22.03.17 27/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune avgir høringsuttalelse:

Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen

Avgjøres av: Driftskomiteen


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse.

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak.

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt:

Høring - forslag om blokker til utlysning i 24. konsesjonsrunde

Olje- og energidepartementet

02.05.2017

Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen

Kunnskapsdepartementet

12.06.2017

Høring - forslag til endringer i eiendomsmeglingsloven og -forskriften (forenklinger mv.)

Finansdepartementet

24.04.2017

Endringer i utlendingsloven - politiets tilgang til opplysninger om beboere i asylmottak

Justis- og beredskapsdepartementet

18.04.2017

Høring - Endringer i kart- og planforskriften, oppstartfasen i planarbeidet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

06.06.2017

Høring - rammer for utmåling av overtredelsesgebyr mv. etter verdipapirfondloven

Finansdepartementet

21.04.2017

Høring – endringer i forskriftsbestemmelser om avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere mv.

Justis- og beredskapsdepartementet

03.03.2017

Høring - Invitasjon til høringsmøte om forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring

Justis- og beredskapsdepartementet

23.03.2017

Høyring – EU-kommisjonens forslag til kommunikasjonsvernforordning

Samferdselsdepartementet

24.03.2017

Høring - Forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

12.04.2017

Høring av utkast til gjennomføring av winding-up direktivets lovvalgsbestemmelser 

Finansdepartementet

27.05.2017

Høring – endringer i utlendingsforskriften og statsborgerforskriften – utlevering av taushetsbelagte opplysninger fra folkeregistermyndigheten 

Justis- og beredskapsdepartementet

28.04.2017

Forslag til forenklinger i regelverket om foreldrepenger 

Barne- og likestillingsdepartementet

24.05.2017

Høring – NOU 2017:3 Folketrygdens ytelser til etterlatte - forslag til reform

Arbeids- og sosialdepartementet

01.06.2017

Forslag til endring av naturmangfoldloven § 18 og rovviltforskriften - lisensfelling av ulv

Klima- og miljødepartementet

27.02.2017

Høyring om "En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring"

Arbeids- og sosialdepartementet

21.05.2017

Høring - endring i abortforskriften mv. (reduksjon av antall abortnemnder)

Helse- og omsorgsdepartementet

22.05.2017

Høring - Forslag til endringer i barnevernloven

Barne- og likestillingsdepartementet

31.03.2017

Høring - Forskrift om undersøkelser av ulykker og hendelser i Forsvaret

Forsvarsdepartementet

18.04.2017

Høring Forskrift om klage på vedtak om godkjenning av utenlandsk fagopplæring

Kunnskapsdepartementet

20.05.2017

Høring – forslag til endringer i forskrift om eksportkredittordningen

Nærings- og fiskeridepartementet

28.03.2017

Høring NOU 2017:1 Markeder for finansielle instrumenter - gjennomføring av MiFID II og MiFIR

Finansdepartementet

15.05.2017

Høring Endring i Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

Kunnskapsdepartementet

09.05.2017

Høring – obligasjoner med fortrinnsrett og krav til overpantsettelse

Finansdepartementet

23.03.2017

Høring - NOU 2017: 4 Delingsøkonomien - muligheter og utfordringer

Finansdepartementet

08.05.2017

Høring - forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om depotmottakers plikter (forordning (EU) 2016/438)

Finansdepartementet

22.03.2017

Høring på endringer i modellene for beregning av spesiell kapitalgodtgjøring og innfraktsatser i prisutjevningsordningen for melk

Landbruks- og matdepartementet

20.03.2017

Høring – tilknytningskrav for familieinnvandring

Justis- og beredskapsdepartementet

03.04.2017

Forslag til endring i rovviltforskriften - lisensfellingsperiode ulv

Klima- og miljødepartementet

11.02.2017

Høring - opphør av skogbruksvirksomhet etter skatteloven i selskap med deltakerfastsetting

Finansdepartementet

16.03.2017

Høring om endringer i utlendingsforskriften – utvidet adgang til å stille sak om utvisning i bero mv.

Justis- og beredskapsdepartementet

02.05.2017

Høring- bostyrers meldeplikt til arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret ved konkurs

Arbeids- og sosialdepartementet

02.05.2017

Høring om endringer i forskrift om felles klagenemnd for behandling av klagesaker etter lov om universiteter og høyskoler § 4-7 til § 4-10

Kunnskapsdepartementet

02.05.2017

Høring - Beredskap for kontantdistribusjon

Finansdepartementet

02.05.2017


Vurdering:

Rådmannen foreslår at det legges fram sak på følgende høringer:

Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen

Avgjøres av: Driftskomiteen

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 23.03.2017 08:00
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051