Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 18.09.19 - sak 91/19 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 12.09.19

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2018/7093
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 18.09.19 91/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.   

Hjemmel/bakgrunn for saken:

 
Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse. 

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt:

Høyring

Departement

Frist

Høring – videreføring av boliglånsforskriften

Finansdepartementet

22.10.2019

Høring – endringer i personopplysningsloven mv. (unntaket for ytrings- og informasjonsfrihet, forholdet til offentleglova, anvendelse for Svalbard)

Justis- og beredskapsdepartementet

06.12.2019

Høring – forslag til endringer i sosialtjenesteloven om opplæring i norsk og vilkår for økonomisk sosialhjelp

Arbeids- og sosialdepartementet

09.12.2019

Høring om lov om Eldreombudet

Helse- og omsorgsdepartementet

06.12.2019

Høring - Utkast til forskrift om tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

01.11.2019

Høring om endringer i ekomloven og ekomforskriften med forslag om lovhjemmel for leveringsplikt for bredbånd og tydeligere krav til entydig identifisering av sluttbrukere

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

03.12.2019

Høring - NOU 2019: 15 Skatterådgiveres opplysningsplikt og taushetsplikt

Finansdepartementet

02.12.2019

Høring - Hjemmel til å fastsette kapitaliseringsrenten ved utmåling av personskadeerstatning i forskrift

Justis- og beredskapsdepartementet

02.12.2019

Høring av endringer i opplæringslova. Lovfesting av tilbud om karriereveiledning i fylkeskommunen

Kunnskapsdepartementet

29.11.2019

Høring - Forslag om endring av konkursloven §§ 79 og 138 og panteloven § 6-4

Justis- og beredskapsdepartementet

29.11.2019

Høringsbrev om forskrift om tilskudd til assistert retur og tvangsretur

Justis- og beredskapsdepartementet

25.10.2019

Høring av forslag til ny forskrift om tillatelse til innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer

Landbruks- og matdepartementet

15.11.2019

Høring – Forordning som endrer referanseverdiforordningen for å innføre nye kategorier for referanseverdier for lavkarboninvesteringer

Finansdepartementet

08.10.2019

Høring – forslag om endringer i forskrift om en verdig eldreomsorg - samboergaranti

Helse- og omsorgsdepartementet

29.11.2019

Høring om markedsavgift for pelagisk fisk

Nærings- og fiskeridepartementet

11.10.2019

Høring av endringer i akuttmedisinforskriften og flere forskrifter som gjelder allmennlegetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet

19.11.2019

Høyring - forslag til ny, heilskapleg språklov

Kulturdepartementet

15.11.2019

Høring - NOU 2019: 13 Når krisen inntreffer

Justis- og beredskapsdepartementet

20.12.2019

Høring - egnethetskrav etter hvitvaskingsregelverket for tilbydere av vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta

Finansdepartementet

04.10.2019

Høring Forslag til endringer i friskoleloven. Endring av regler om realkompetansevurdering og internkontroll mm

Kunnskapsdepartementet

25.11.2019

Høring - unntak fra hvitvaskingsloven på lotterifeltet

Finansdepartementet

01.10.2019

Høring Forslag til lov om integrering (integreringsloven) og forslag til endringer i lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven)

Kunnskapsdepartementet

15.11.2019

 
Vurdering:

Rådmannen foreslår at det ikke legges fram sak på noen av de framlagte høringer.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 18.09.2019 14:03
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051