Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 18.04.18 - sak 37/18 - Trondheim Parkering - samarbeid

Unni Storstad - klikk for personkort
Saksbehandler: Unni Storstad
Arkivref. 2018/8701
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 18.04.18 37/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Trondheim Parkering KF om kjøp av tjenester for å støtte opp under gjennomføring av Levanger kommunes parkeringspolitikk. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Det har fra nasjonale myndigheters side vært arbeidet med ny parkeringsforskrift i flere år, og denne trådte i kraft 01.01.2017.

Formålet med forskriften er:

 • Å sikre forutsigbar, balansert og forbrukervennlig utøvelse av parkeringsvirksomheten, sikre at parkeringstilbudet er universelt utformet
 • Å sikre at parkeringsvirksomheten utøves med god kvalitet og mest mulig likt uavhengig av hvem som er tilbyder.
 • Bidra til likere konkurranseforhold mellom tilbydere og parkeringstjenester
 • Legge til rette for offentlig kontroll av virksomheten


Vedlegg:

 1. Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr
    
 2. Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften)


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Levanger kommune fikk delegert politimyndighet fra 17.11.1984 for håndheving etter forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr.

Fra 01.01.2017 skal Levanger kommune håndheve etter Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr og Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften).

Gjennom den nye forskriften skal brukerrettighetene sikres gjennom økte kvalitetskrav til alle som leverer parkeringstjenester som faller inn under den nye forskriften. Den nye parkeringsforskriften stiller økte krav til kommunene. 

Levanger kommune er liten innen offentlig og privat parkeringsvirksomhet, og kravene i den nye forskriften medfører ekstra utfordringer og stiller store krav til kompetanse på flere fagområder. Dette gjelder innen områdene forretningsdrift, krav til formalisme iht forskriften, økte generelle kvalitetskrav, krav til betalingsløsningene med tilhørende pengestrømmer og universell utforming av betalingsløsningene. Nye formalkrav medfører en del nyanskaffelser som skal skje iht Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende formelle krav til leverandører blant annet knyttet til databehandleravtaler og lovkrav knyttet til personvern.

I tillegg er teknologiske løsninger knyttet til parkering i sterk utvikling, og det er gode muligheter for å tilby kundene bedre service og tjenester ved hjelp av oppdatert teknologi. Dette krever utviklingskompetanse og kapasitet til å implementere slike løsninger.

Den nye forskriften åpner for utvidet samarbeid mellom kommuner. I Parkeringsforskriftens § 7 2. ledd står følgende: «kommunene kan håndheve selv, samarbeide med eller overlate

håndheving av vilkårsparkering på offentlig ferdselsåre til andre kommuner eller heleide kommunale selskaper.» (gjelder kontrollsanksjoner). Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr § 3 «Ansvaret kan overføres til eget parkeringsselskap, dersom dette eies helt av kommuner.» Samferdselsdepartementet har tatt dette inn i forskriften for å hensynta utfordringene små og mellomstore kommuner kan forventes å få. 

Ut over dette kan det etableres samarbeid med andre kommuner innen følgende fagområder som er knyttet til parkering:

 • Klagebehandling
 • Behandling av HC-søknader (parkering for forflytningshemmede)
 • Regnskap, innfordring og rapportering
 • Innkjøp med tilhørende stordriftsfordeler
 • Hospitering og mulighet for vikartjenester
 • Skiltplantegning
 • Service og vedlikehold av teknisk utstyr, inkl reservedelslager


Levanger kommune drifter i dag:

 • Offentlig og private kommunale p-plasser
 • Sykehuset Levanger offentlig og private p-plasser
 • Levanger videregående skole offentlig og private p-plasser
 • Helsehuset Røstad private p-plasser
 • Nord-Universitet Offentlig og private p-plasser
 • Næringsbygget private p-plasser
 • Coop p-kjeller privat


Levanger kommune har i dag 2 stillinger som trafikkbetjenter, samt en 50% stilling som parkeringsleder. I den nye forskriften reguleres det at den som skal utføre kontrolltjeneste med vilkårsparkering må ha gjennomført og bestått godkjent opplæring. Opplæringen skal til sammen ha en varighet på minst 70 skoletimer og bestå av:

 • en innledende teoretisk del og praksisopplæring i kontrolltjeneste på til sammen minst 30 skoletimer og med avsluttende prøve
 • praksisopplæring og oppsummerende teorikurs på minst 30 skoletimer og med avsluttende prøve og
 • bestått regodkjenningsprøve hvert fjerde år

 
I forbindelse med planlegging av fremtidig bemanning i kommunalteknikk er det gjort en vurdering av kapasitetsbehovet for å ivareta parkeringsordningen. Rådmannens vurdering er at det må prioriteres å ha kompetanse og kapasitet til å utføre daglige kontroller og ivareta trafikksikkerhet og framkommelighet. For å utføre disse oppgavene er det viktig å ha tilstrekkelig kapasitet hos trafikkbetjentene, og at disse har god kompetanse og oppdaterte verktøy.

Det har de senere årene vært en rask utvikling av betalingstjenester og elektroniske verktøy for å tilrettelegge for kunden. Det er viktig at det er kompetanse og kapasitet til å følge utviklingen, slik at kundene i Levanger tilbys moderne ordninger på tross av et lite parkeringsvolum.

I mange kommuner er det både offentlige etater og private selskap som driver parkeringsvirksomhet. Dette kan medføre at det er ulik praksis innenfor tilgjengelige plasser i kommunen. Rådmannen mener det er hensiktsmessig å bidra til å ha et felles regime i byen.

Rådmannen vurderer det slik at det er lite hensiktsmessig å opparbeide utviklingskompetanse innen parkeringsvirksomheten, men heller fokusere på tilstrekkelig kapasitet til å gjennomføre kontroll. Det er ønskelig at administrative funksjoner skal minimeres, og øke ressursene til trafikkbetjenter. Det er pr i dag sårbart med så få antall ansatte i virksomheten.

Det ble på bakgrunn av dette i 2017 inngått avtale om leveranse av tjenester fra Trondheim parkering. Avtalen var ett-årig og ment å gi vurderingsgrunnlag for videre arbeid. Trondheim Parkering KF er en profesjonell aktør og samarbeidspartner, som vil bidra til at kommunen er godt rustet til å konkurrere om anbud på området (eks sykehuset). Foretaket er bla ISO 9001-sertifisert. Det finnes pr i dag ikke andre kommunesamarbeid i vår region som kan tilby tilsvarende.

Ordningen med kjøp av tjenester fra Trondheim Parkering er nå evaluert, og hovedinntrykket er at de har kapasitet, kompetanse og erfaring til å støtte opp om parkeringsordningen i Levanger.

Levanger kommune v/ trafikkbetjentene vil fortsatt håndheve etter Forskrift om offentlig parkeringsregulering og parkeringsgebyr (gebyr) og Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer (parkeringsforskriften). I tillegg er det avtalt med service- og digitaliseringssentret at de skal ivareta oppgaver med å utstede HC-kort. Dette har frem til nå vært utført av parkeringsleder.

Tjenester som foreslås kjøpt fra Trondheim parkering er

 • løsning med bruk av kontrollverktøy.
 • tilbud om oppdatering og hospitering for trafikkbetjenter
 • reserveløsning
 • brukerstøtteordning
 • ordning for regnskap og rapportering
 • ordning for klagebehandling.


Fordeler med samarbeid med Trondheim kommune:

 • Redusert sårbarhet. Vi har et lite miljø. Ved sykefravær reduseres kapasiteten betydelig. Vi har inngått avtaler med kunder som forventer at vi drifter hver dag.
 • Muligheter for faglig utvikling i et større miljø.
 • Servicetjeneste i utvidet åpningstid for kunder som har spørsmål vedr. ileggelse, betaling, klageadgang etc.
 • Innfordring og behandling av klager utføres av et profesjonelt miljø. TP har et stort team med rutinerte klagebehandlere som ledes av egen jurist som selv tar sakene i forhold til parkeringsklagenemda. TP vil også være behjelpelig med å lære opp betjentene i Levanger til å ta bilder som styrker klagesakene i forhold til parkeringsklagenemnda. Kundene vil være sikret en objektiv behandling med høy kvalitet. Gebyret for tapt sak i nemda er økt, og det er viktig å unngå dette.
 • LK har samme automatpark som Trondheim kommune/parkering. Her finnes eget bemannet verksted med deler og utstyr for rask rep. av automater.
 • Gunstige avtaler: Innkjøp av billetter, utstyr, bankavtaler gebyrer.
 • Tilgang til IT-systemer gjennom Trondheim parkerings avtaler gir stordriftsfordeler.
 • Egen betalingsapp som har lavere kostnad enn vår avtale med Easypark. (telefonparkering) Levanger vil få benytte Trondheim Parkering sin app SmartPark. Dette gjør at kravet i forskriften om å tilby både forskudds og etterskuddsvis betaling vil bli oppfylt. Dette vil også være kostnadsfritt for kunde, som betaler for å benytte dagens løsning i Easypark
 • Et samarbeid vil også gjøre at Levanger kan gjøre årskortet elektronisk og selvbetjent. (Så langt ikke implementert).
 • Profesjonelle medarbeidere på alle nivå som dekker dagens krav i den nye forskriften.


Trondheim Parkering og Levanger kommune er i felles dialog med Helse Nord-Trøndelag om løsning for ansattebetaling ved sykehusene i Levanger og Namsos. Dette vil kunne bidra til en mer hensiktsmessig bruk av parkeringsplasser ved sykehusene. Det er Trondheim Parkerings oppdaterte IT-løsning med tilhørende app som er forutsetningen for å få dette til. 

Levanger kommune har hvert år en netto inntekt på parkeringsordningen. Den har de siste 10 årene variert fra 1,5 til 2,6 millioner kroner. I 2017 lå resultatet på kr. 2.599.221,-. Lønnskostnadene har de senere årene ligget stabilt på 1,6 – 1,7 millioner kroner, mens øvrige kostnader ligger på om lag 2 millioner kroner årlig. Kostnadene har vært tilnærmet uendret det året Levanger har hatt en forsøksavtale med Trondheim parkering KF, sammenlignet med årene 2015 og 2016. Inntektene har 2017 vært ca. 6,2 millioner kroner. Dette er betydelig høyere enn tidligere år, og har sin bakgrunn i både høyere gebyrinntekter, høyere leieinntekter og høyere inntekter fra avgiftsparkering enn tidligere år.

I dag kjøper Levanger kommune regnskapstjenester fra Innherred kommunesamarbeid regnskap, innfordring, lønn (IKRIL). Dette er det naturlig å videreføre dette selv om det inngås en samarbeidsavtale med Trondheim parkering KF. Den tidligere økonomienheten i Innherred samkommune har til og med 2016 hatt ansvar for innfordring av parkeringsgebyr. Eventuelle purregebyrer og forsinkelsesrenter som har kommet til inntekt, har vært en del av inntektsgrunnlaget for enheten. I en samarbeidsavtale med Trondheim parkering KF er det ikke naturlig at IKRIL står for innfordringen av parkeringsgebyr lenger, da det er mer hensiktsmessig at samme enhet fullfører saksbehandlingen.

Dersom IKRIL skal ha denne jobben videre anses det nødvendig å anskaffe programvare for overføring av ubetalte krav til kommunens systemer. Dette har ikke vært gjort tidligere, noe som har medført mye manuelt arbeid og at oppfølging av krav tidvis ikke har vært ajour. Samlet hadde Innherred samkommunes økonomienhet en mindre årlig inntekt i forbindelse med å inndrive krav. Beløpet anses relativt lite sammenholdt med forventede anskaffelses- og driftskostnader for et eget system for å overføre disse kravene. Ved at denne oppgaven ikke håndteres av IKRIL, vil dette kunne frigjøre ressurser til å fokusere videre på å heve kvaliteten enda mer på oppgaveporteføljen enheten innehar i dag.

Vurdering:

Levanger kommune skal opptre profesjonelt og ivareta parkeringsordninger i henhold til gjeldende lov og regelverk. Dette innebærer også å tilby kundene tidsriktige elektroniske løsninger, og de ansatte oppdaterte verktøy og kompetanse.

For å sikre dette foreslår rådmannen å inngå et langsiktig samarbeid med Trondheim Parkering KF i Trondheim. Foretaket er 100 % eid av Trondheim kommune og er en betydelig parkeringsaktør med kunnskap og erfaring som vil være til nytte for Levanger kommune. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 18.04.2018 15:39
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051