Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 18.04.18 - sak 34/18 - Foretaksnummer 958 685 580, Mikkelhaug Gård v/ Ivar Andreas Skjetnemark. Søknad om kommunal salgsbevilling med rett til tilvirkning for salg i egen virksomhet og søknad om kommunal skjenkebevilling med rett til tilvirk

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2018/8696
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 18.04.18 34/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Foretaksnummer 958 685 580, Mikkelhaug Gård v/ Ivar Andreas Skjetnemark, gis fram til den 31.12.2019 kommunal salgsbevilling med rett til tilvirkning for salg i egen virksomhet og kommunal skjenkebevilling med rett til tilvirkning for skjenking i egen virksomhet med en alkoholstyrke begrenset oppad til 22 %.
  2. F.nr. 27.09.64, Ivar Andreas Skjetnemark, og f.nr. 22.08.84, Kristina Varnaite, godkjennes som salgs – og skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Søknad datert den 20.02.2018, uttalelse fra skattemyndighetene datert den 28.02 – og 23.03.2018 og uttalelse fra politiet av den 20.03.2018.  


Saksopplysninger:

Foretaksnummer 958 685 580, Mikkelhaug Gård v/ Ivar Andreas Skjetnemark, er innehaver av alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 fram til den 31.12.2019. Einar Skjetnemark og Ivar Andreas Skjetnemark er skjenkebestyrer og stedfortreder for den forannevnte bevilling.  

Virksomheten er under utvikling for å kunne fremby flere produkter som kan relateres til gården og i denne forbindelse søkes det om å få utvidet den eksisterende skjenkebevilling med kommunal salgsbevilling med rett til tilvirkning for salg i egen virksomhet, samt kommunal skjenkebevilling med rett til tilvirkning for skjenking i egen virksomhet. Dette er alkoholholdig drikk begrenset oppad til 22 % både når det gjelder salg og skjenking.

Virksomheten er inne i et generasjonsskifte og følgende personer ønskes godkjent i styrer – og stedfortrederfunksjonen for samtlige alkoholbevillinger som er tilknyttet gården :

Omsøkt styrer: F.nr. 27.09.64, Ivar Andreas Skjetnemark.

Omsøkt stedfortreder: F.nr. 22.05.81, Kristina Varnaite.

Søknaden har i medhold av alkohollovens § 1-7, 2. l., vært forelagt politiet og skattemyndighetene til uttalelse. Det fremkom her ingen merknader til søknaden.

Vurdering:

Rådmannen har vurdert saken ut i fra et sosialt og helsemessig perspektiv, jfr. delegert myndighet gitt i medhold av K-sak nr. 038/01 av den 20.06.2001.

Bakgrunnen for ordningen med en tilvirkningsbevilling, er primært ønsket om å fremme det potensialet som ligger i kombinasjonen lokale tradisjoner og næringsutvikling generelt, og forholdet til lokal mat og turisme spesielt.

De skisserte planer vil medføre en utvidelse av virksomhetens tilbud og rådmannen vil på bakgrunn av en totalvurdering tilrå at søknaden innvilges.

Rådmannen har heller ingen merknader til at f.nr. 27.09.64, Ivar Andreas Skjetnemark, og f.nr. 22.05.81, Kristina Varnaite, godkjennes som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 18.04.2018 15:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051