Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 18.04.18 - sak 33/18 - Tildeling aktivitetstilskudd 2018

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2018/6362
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 18.04.18 33/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Følgende aktiviteter tildeles økonomisk støtte over kr. 5000:


Søker

Tiltak
Innvilget tilskudd
Levanger kommune Sykle til jobben 67 000
Levanger Nye Teater Aristokattene 50 000
Levanger ungdomsforum/Levanger ungdomshus The Happening 30. april 50 000
Flere frivillige lag og foreninger /koordinert av Levanger bibliotek Armfeldt-markering 50 000
Stiftelsen Falstadsenteret Kulturmøter – Ungdom forteller 50 000
Tour de Tomtvatnet Fredagstour for ungdomsskoleelever 30 000
Levanger Idrettsråd 10 på topp 25 000
Nessegutten TF Tilrettelagt fotball 25 000
Ekne Småbåtforening Sjørock og Barnas lyskveld 20 000
Levanger sokn / kulturkirka Händel: Messias 15 000
RS båten Sommerskole 2018 15 000
Foreningen mot stoff Innherred Åpent lokale 15 000
Havna Scene/Kari Palari-huset Påskeverksted, Tirsdagsklubben og Håndverksmesse 13 700
Nord-Trøndelag Turistforening Barnas Turlag 10 000
Nord-Trøndelag Turistforening Tiltak turer utviklingshemmede 10 000
Levanger Sokn / kulturkirka Konsertserie «Heim i sommer» 10 000
Levanger spelmannslag Workshop om tradisjonsmusikk Innherred/Jämtland 7 000
LO Levanger Tilskudd til korps som spiller 1. mai 6 000
SUM 468 700


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunestyret 27.01.16 - sak 6/16 - Revidering av tilskuddsordninger. 

Vedlegg:

1

Oversikt søknader og forslag om tildeling aktivitetstilskudd vår 2018 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Søknader på aktivitetstilskudd (frie tilskuddsmidler fra Formannskap og enhet kultur) har søknadsfrist 15. mars og 15. oktober. Innbyggere og organisasjoner inviteres til å søke om tilskudd til aktiviteter som bidrar til livskvalitet og vekst i vår kommune.

Mulighetene for tilskudd har vært synliggjort på hjemmesider, samt sendt ut til alle lag og foreninger vi har kontaktinfo på, og delt via Tilskuddsportalen.

Mål og strategier i kommunens planverk er retningsgivende for tildeling av midler.

Våre samfunnsmål er:

 • Våre kommuner er gode samfunn å leve i hele livet, og alle føler seg som en verdsatt del av fellesskapet
 • Alle barn får en best mulig start på livet
 • Alle innbyggere opplever trygghet, mestrer hverdagen, og har flere aktive leveår med god helse og trivsel
 • Våre kommuner er en utviklingskraft i en bærekraftig og robust del av Midt-Norge


Følgende formål prioriteres:

 • Prosjekter/tiltak rettet mot barn og unge, familier, og møter mellom ulike generasjoner
 • Prosjekter/tiltak med mål om fellesskap, sosial inkludering og aktivitet/innsats som er lavterskel og gratis for deltakere
 • Prosjekter/tiltak som fremmer aktivitet, sunne vaner og gode opplevelser for innbyggere og gjester i Levanger kommune
 • Prosjekter/tiltak med overføringsverdi og som bidrar til samarbeid, erfarings- og kunnskapsspredning mellom organisasjoner
 • Prosjekter/tiltak som fremmer Levanger kommunes bolyst, dokumenterer kommunens historie, og/eller bidrar til positiv omdømmebygging


Det gis ikke tilskudd til ren drift, landsomfattende tiltak, skoleturer o.l., eller tiltak som ellers skal finansieres gjennom andre kommunale budsjettposter.

Tilskudd inntil kr. 5 000.- kan tildeles ved administrativt vedtak. Ved eventuell klage vil saken gå til politisk behandling. Forslag på tilskudd over kr. 5 000,- skal i henhold til vedtak i Kommunestyret 27.01.16, avgjøres av Formannskapet.

Alle vedtak om tilskudd vil bli offentliggjort på nettsidene til kommunen.

Omfang og saksbehandling

Noen søknader som er sendt inn på aktivitetstilskuddet er flyttet over til «Tilskudd til allmennyttige og helsefremmende tiltak i grendene» og motsatt. Vurderingen av hvilke søknader som hørte til de ulike tilskuddsordningene ble gjort i samarbeid med saksbehandler fra kommunalteknikk. Etter denne koordineringen av søknadene, var det 33 søknader på aktivitetstilskudd på tilsammen litt over 1,2 mill. kroner. For hele 2018 er det ca. kr. 650 000.- til fordeling.

Søknader om tilskudd er gjennomgått og vurdert i henhold til mål og strategier i kommunens planverk av ei tverrfaglig sammensatt gruppe som har bestått av enhetsleder kultur, idrettskonsulent, folkehelsekoordinator, frivilligkoordinator og en saksbehandler fra rådmannens stab.

Ett aktivitetstiltak er innvilget beløp på 5 000.- etter administrativt vedtak (se vedlegg over søknader og forslag til tilskudd). Det er 18 aktivitetstiltak som innstilles på beløp over 5 000.-, som nå legges fram for politisk behandling. Tilsammen er dette tilskudd på kr. 468 700.-.

14 søknader foreslås avslått. Avslagene er gitt med ulike begrunnelser, som:

 • søknader om ren driftsstøtte
 • søknader hvor det ikke foreligger en tydelig planlagt aktivitet
 • søknader som ikke kommer inn under kriteriene
 • søknader som er sendt etter at aktiviteten har funnet sted
 • aktiviteten har tidligere fått støtte eller kommer inn under andre ordninger
 • aktiviteten er blitt fullfinansiert av andre etter at søknad er sendt
 • aktiviteten budsjetterer med overskudd
 • søknaden er ufullstendig
 • aktiviteten er blitt prioritert ned i forhold til andre søknader etter en helhetlig vurdering 


Vurdering:

Den tverrfaglige gruppa har vurdert alle søknadene i lys av vedtatte mål og strategier og øvrige kriterier for tilskudd. (Se saksopplysninger). Der det er naturlig vil det bli gitt signaler om at tilskuddsmottaker må forsterke elementene som treffer kriteriene i planverket, og om det har overføringsverdi, vil det bli bedt om at tilskuddsmottaker sprer info om dette til andre lag.

Gruppa har vurdert det slik at det er bedre å gi en større sum til søknader som treffer kriteriene godt, og som er avhengig av tilskudd for gjennomføring, i stedet for å gi mindre tilskuddsbeløp til flere. Etter en helhetlig vurdering av søknadene har gruppa kommet frem til fordeling som vist i tabellen.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 18.04.2018 15:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: 74 08 35 40 E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051