Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 18.04.18 - sak 28/18 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 09.04.18

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2018/7093
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskap 18.04.18 28/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse. 

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt

Høyring

Departement

Frist

Høring - forslag om å heve strafferammen for brudd på kravet om tillatelse for å tilby betalingstjenester

Finansdepartementet

18.05.2018

Høring - NOU 2018:7 Statistikklovutvalget

Finansdepartementet

30.06.2018

Høyring - forslag om endringar i reglane om informasjonshandsaminga i Skatteetaten

Finansdepartementet

25.06.2018

Høring - regulering av spesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin i spesialistforskriften

Helse- og omsorgsdepartementet

22.06.2018

Sjarkflåtens rolle i et fremtidsrettet kvotesystem

Nærings- og fiskeridepartementet

14.05.2018

Høring om forslag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Landbruks- og matdepartementet

27.04.2018

Høring – regionreformen – ny forskrift om myndighet mv etter kulturminneloven og overføring av andre oppgaver

Klima- og miljødepartementet

21.06.2018

Høring - Forskrift om adopsjon

Barne- og likestillingsdepartementet

03.05.2018

Høring - finansskatt i fellesregistrerte virksomheter

Finansdepartementet

15.06.2018

Høring om forslag til endringer i sosialtjenesteloven om kvalifiseringsprogrammet

Arbeids- og sosialdepartementet

20.06.2018

Høring - forslag om opplysningsplikt for formidlingsselskaper mv.

Finansdepartementet

01.06.2018

Høring – Forskriftsendring Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll

Justis- og beredskapsdepartementet

18.06.2018

Høring om opptakskrav til praktisk-pedagogisk utdanning på grunnlag av idrettsfaglig utdanning

Kunnskapsdepartementet

27.04.2018

Høring av NOU 2018: 4 Sjøveien videre – Forslag til ny havne- og farvannslov

Samferdselsdepartementet

15.06.2018

Høring av forlag til endringer i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket

Landbruks- og matdepartementet

04.04.2018

Høring - utkast til forskrift om kapasitetsøkning for tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018

Nærings- og fiskeridepartementet

18.04.2018

Høring - utkast til regler tilsvarende EUs forsikringsdistribusjonsdirektiv

Finansdepartementet

06.06.2018

Høring - endringer i forsikringsavtaleloven

Justis- og beredskapsdepartementet

07.06.2018

Høring - endring av betalingssystemloven mv. som følge av Storbritannias uttreden av EU

Finansdepartementet

01.06.2018

Høring - Kapital i omstillingens tid

Nærings- og fiskeridepartementet

01.07.2018

Høring - forslag til endring av forskrift om forbud mot fangst av snøkrabbe

Nærings- og fiskeridepartementet

11.04.2018

Høring - NOU 2018:1 Gjennomføring av utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR

Finansdepartementet

30.04.2018

Høring – endring og videreføring av boliglånsforskriften

Finansdepartementet

11.04.2018

Høring - forskrift om råd for drivstoffberedskap og drivstoffnæringens beredskapsplikter

Nærings- og fiskeridepartementet

24.05.2018

Høring - innovasjons- og utviklingstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier

Kulturdepartementet

17.04.2018

Vurdering:

Rådmannen foreslår at det ikke legges fram sak på noen av de utlagte høringene. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 18.04.2018 15:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051