Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 17.08.16 - sak 65/16 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 15.07.16

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.08.16 65/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene:

Høring om forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger

Avgjøres av: Formannskapet


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse.

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt:

Høring

Departement

Frist

Høring - Endringer i utlendingsloven - midlertidig arbeidstillatelse

Justis- og beredskapsdepartementet

01.09.2016

Tidlig høring - nettkode om nødsituasjoner og gjenoppretting

Olje- og energidepartementet

01.09.2016

Høring om forslag til ny bestemmelse utlendingsforskriften § 18-14 – vilkår for fengselsstraff for ulovlig opphold

Justis- og beredskapsdepartementet

14.10.2016

Høring – forslag til forskrift om utenrettslige tvisteløsningsordninger etter forsikringsavtaleloven og finansavtaleloven

Justis- og beredskapsdepartementet

05.09.2016

Elektronisk kommunikasjon med domstolene - høring av forskriftsendringer

Justis- og beredskapsdepartementet

22.08.2016

Høring av utkast til forskrift om Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om henvisning til Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring

Kunnskapsdepartementet

01.11.2016

Høring om forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger

Arbeids- og sosialdepartementet

01.11.2016

Høring av forslag til endringer i omsetningskravet for biodrivstoff

Klima- og miljødepartementet

12.08.2016

Høring om endringer i utlendingsloven mv. – utvisning på grunnlag av handlinger som kan føre til eksklusjon fra flyktningstatus

Justis- og beredskapsdepartementet

05.10.2016

Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften (SAK)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

01.10.2016

Høring Forslag om endringar i forskrift om opptak til høgre utdanning

Kunnskapsdepartementet

02.09.2016

Høyring - Ny forskrift om sektoravgift og gebyr til Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit

Samferdselsdepartementet

15.09.2016

Høring om forslag til endringer i trygderegelverket i lys av asylsøkersituasjonen

Arbeids- og sosialdepartementet

01.11.2016

Høring Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater

Kunnskapsdepartementet

01.11.2016

Høring om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Helse- og omsorgsdepartementet

26.09.2016

Høring - Forslag til EU-direktiv om sikkerhet i nettverk og informasjonssystemer

Justis- og beredskapsdepartementet

15.09.2016

Høring - forslag om endringer i tobakksskadeloven

Helse- og omsorgsdepartementet

01.10.2016

Høring - NOU 2016: 10 Evaluering av garantireglene i bustadoppføringslova

Justis- og beredskapsdepartementet

03.10.2016

Høring av forslag til endring i tarifforskriften for regulering og tariffastsettelse for Vestprosess mv.

Olje- og energidepartementet

01.10.2016

Høring - Forslag til lov om informasjonstilgang, taushetsplikt m.v. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg saker om akuttplassering og omsorgsovertakelse etter barnevernloven

Barne- og likestillingsdepartementet

19.08.2016

Høring av forslag til ny avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget

Klima- og miljødepartementet

12.08.2016

Høring - Forslag til endringer i markedsføringsloven og prisopplysningsforskriften i forbindelse med etablering av en dagligvareportal

Barne- og likestillingsdepartementet

01.10.2016

Høring – begjæring om fortsatt allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge

Arbeids- og sosialdepartementet

09.09.2016

Høring – begjæring om fortsatt allmenngjøring av Landsoverenskomsten for elektrofagene

Arbeids- og sosialdepartementet

09.09.2016

Høring – begjæring om fortsatt allmenngjøring av Industrioverenskomsten/VO-delen i skips- og verftsindustrien

Arbeids- og sosialdepartementet

09.09.2016

Høring – EU-kommisjonens forslag til endringer i direktivet om audiovisuelle medietjenester (AMT-direktivet)

Kulturdepartementet

19.08.2016

Høyring – forslag om endringar i lovgivinga om tilskott til trudoms- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkja (om statstilskott til pensjonspremie og eigenkapital til Den norske kyrkja)

Kulturdepartementet

15.09.2016

Høring - enpersonutredning om gjeldsforhandlingsreglene i konkursloven

Justis- og beredskapsdepartementet

01.11.2016

Høring - utlikning av Finanstilsynets utgifter

Finansdepartementet

01.09.2016

Høring - Forslag om sentral forskrift om lavutslippssone for biler

Samferdselsdepartementet

22.08.2016

Høring - Standard Audit File Tax (SAF-T) - Standard dataformat for gjengivelse av elektronisk regnskapsmateriale

Finansdepartementet

01.10.2016

Høring - endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning

Kunnskapsdepartementet

27.09.2016

Høring - Forslag til lov om endring av lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven), lov om jord (jordloven), lov om odels- og åseterett (odelsloven) m.v

Landbruks- og matdepartementet

26.09.2016

Høring - Forslag til midlertidig forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for personer som søker beskyttelse (asylsøkere)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

15.08.2016

Høring – Endring i utlendingslovens og utlendingsforskriftens bestemmelser om blant annet å pålegge meldeplikt eller bestemt oppholdssted

Justis- og beredskapsdepartementet

24.09.2016

Høring - forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta

Helse- og omsorgsdepartementet

01.10.2016

Forslag til regelverk for å implementere nytt system for kapasitetsjusteringer i lakse- og ørretoppdrett

Nærings- og fiskeridepartementet

21.09.2016

Høring om endringer i opplæringsloven – Oppstart av grunnskoleopplæring og mulighet for dispensasjon

Kunnskapsdepartementet

12.09.2016

Høring - forslag til endringer i knockoutforskriften

Kulturdepartementet

17.08.2016

Høring - Forskrift om spesialistutdanning og spesialistgodkjenning for leger og tannleger (spesialistforskriften)

Helse- og omsorgsdepartementet

14.10.2016

Høring - fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Kulturdepartementet

01.09.2016

Høring - utvidet lagringstid for opplysninger fra Tolletaetens skiltgjenkjenningssystem (ANPR)

Finansdepartementet

21.08.2016

Høring - tiltak mot negative miljøeffekter av medikamentell behandling mot lakselus

Nærings- og fiskeridepartementet

01.10.2016

Høring av Europakommisjonens forslag til reform av CEAS - Eurodac, Dublin og EASO

Justis- og beredskapsdepartementet

01.08.2016

Høring - innføring av automatisk frikort for egenandelstak 2 og avvikling av sykdomslisten i fysioterapiordningen m.m.

Helse- og omsorgsdepartementet

20.09.2016

Høring - ny forskrift om avleveringsplikt for allment tilgjengelege dokument og endringer i forskrift til åndsverkloven

Kulturdepartementet

23.09.2016

Høring – forslag til endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling

Arbeids- og sosialdepartementet

01.10.2016

Høring - lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

Nærings- og fiskeridepartementet

26.08.2016

Høring - Utkast til Norges femte og sjette rapport til FNs barnekomité

Barne- og likestillingsdepartementet

10.08.2016

Høyring - utkast til EU-forordning om grensekryssande pakkepost

Samferdselsdepartementet

01.07.2016

Høring - Avgift til Bankenes sikringsfond ved uttreden av sikringsordningene

Finansdepartementet

17.08.2016

Høring - spørsmål om tiltredelse til vrakfjerningskonvensjonen og gjennomføring av konvensjonen i norsk rett

Samferdselsdepartementet

30.09.2016

Høring - forslag til ny domstollov og endringer i forskrift om offentlighet i rettspleien

Justis- og beredskapsdepartementet

01.11.2016

Høring – beregning av Basel I-gulvet for IRB-banker som har eierandeler i forsikringsforetak

Finansdepartementet

19.08.2016

Høring- forskrifter om rammeplaner for femårige samiske grunnskolelærerutdanninger

Kunnskapsdepartementet

01.09.2016

Høring - endringar i yrkestransportlova og yrkestransportforskrifta

Samferdselsdepartementet

10.09.2016

Høring – NVEs underlagsrapport for den andre kontrollstasjonen under elsertifikatordningen

Olje- og energidepartementet

29.08.2016

Høring - forskrift om legemiddelgjennomgang i sykehjem

Helse- og omsorgsdepartementet

20.09.2016

Høyring – utkast til forskrift om rekneskapsføring for Den norske kyrkja

Kulturdepartementet

15.08.2016

Høring - Sammenslåing av Sogn tingrett og Fjordane tingrett

Justis- og beredskapsdepartementet

29.08.2016

Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

Helse- og omsorgsdepartementet

01.10.2016

Høringsbrev - utkast til lov om tilrettelegging for utbygging av høyhastighetsnett for elektronisk kommunikasjon

Samferdselsdepartementet

05.09.2016

Høring - forslag til endring av ordningen med generaladvokat og krigsadvokater

Justis- og beredskapsdepartementet

01.10.2016

Høring - forslag til ny EU-forordning om forbrukervernsamarbeid

Barne- og likestillingsdepartementet

19.08.2016

Høring - Forslag til endringer i reindriftsloven og jordskifteloven som åpner for bruk av jordskifteretten på interne forhold i reindriften

Landbruks- og matdepartementet

01.10.2016

Ny modell for beregning av årsavgift til finansiering av Justervesenets tilsyn av fiskemottak - høring

Nærings- og fiskeridepartementet

08.07.2016


Vurdering:

Rådmannen foreslår at det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene:

Høring om forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger

Avgjøres av: Formannskapet

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 18.08.2016 08:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051