Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 17.08.16 - sak 63/16 - Framtidig struktur i Trøndelag politidistrikt

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2015/6593 - /X31
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.08.16 63/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Ettersom det ser ut som om Levanger og Verdal kommuner blir å bestå som selvstendige kommuner etter kommunereformen er Levanger kommune av den oppfatningen at begge kommunene bør ha sitt fullverdige lensmannskontor for å sikre nødvendig samhandling med kommunene og øvrig lokalsamfunn. Levanger har 20 000 innbyggere og Verdal nesten 15 000.
  2. Dersom det likevel blir et felles lensmannskontor for de to kommunene er det riktig å legge det til Levanger som er det klart største av de to kommunene. Foruten at kommunen som har over 30% flere innbyggere enn nabokommunen er det viktig at lensmannskontoret ligger nært sykehus med bl.a voldsmottak og stor psykiatrisk avdeling og stort asylmottak med flere spesialavdelinger.  Levanger kommune har videre en lang E6-strekning som er ulykkesutsatt.


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Møter mellom politiet og den politiske – og administrative ledelse den 15. - og 17.06.2016. 

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Det har i de senere år vært et betydelig engasjement vedr. politiets framtidige organisering, både lokalt og regionalt. Lensmannskontorene for Levanger/Verdal ble som kjent lokalisert til Verdal sommeren 2014 for en tidsbegrenset periode.

Siste «politisak» som er behandlet politisk var høringsforslag til plassering av nytt administrasjonssted i de nye politidistriktene. Det vises her til formannskapets behandling av sak nr. 101/15 av den 04.11.2015. I det nevnte vedtaks punkt nr 2 ble det understreket fra kommunens side at det er ønskelig med en bred lokal involvering i prosessen med å komme fram til geografisk plassering av et lensmannskontor for Levanger/Verdal. Rådmannen konstaterer i forbindelse med fremlegging av denne sak, at politiet synes å ha tatt denne anmodning til etterretning.

Politimesteren inviterte alle ordførere og rådmenn til møte på Steinkjer 15. juni 2016. Referat fra dette møte er vedlagt. Politimesteren sa seg villig til å besøke kommunene og ordføreren inviterte umiddelbart. Det ble avholdt møte med den 4. juli hvor både ordfører og rådmann var til stede. På møtet ble det avklart at det fortsatt var mulig å melde deltakelse inn i styringsgruppa for arbeidet med politireformen i Trøndelag. Levanger kommune foreslo kommunalsjef Unni Storstad til styringsgruppa.

Det vil bli holdt en høringskonferanse i regi av politiet i uke 39 og et forslag til struktur vil deretter bli sendt ut på høring uken etter høringskonferansen, 03.10.2016. Høringsfristen blir fram til 14.11.2016, men rådmannen mener at saken er av så stor viktighet for Levanger kommune, at saken fremmes for politisk behandling nå. Politimesteren har vært tydelig på at en ønsker innspill i denne fasen, gjerne motforestillinger til forslaget.

Kommunen har ellers invitert politimesteren til å holde en orientering i et kommunestyremøte. På grunn av ferietid er dette ikke avklart.

Vurdering:

Levanger kommune har siden sommeren 2104 vært uten stedlig lensmannskontor og dette har ikke vært optimalt. Politireformen markedsfører et politi på hjul som skal føre til mer effektivitet og med det til følge at en skal være i stand til å komme raskere til et åsted enn tidligere. En har hatt en del konkrete hendelser relatert til Levanger sentrum etter at stedlig kontor forsvant og kan ikke se at intensjonene m h t raskere responstid er oppfylt. 

Det er for Levanger kommune av stor viktighet snarest å få et lokalt lensmannskontor oppe og gå igjen. Hadde kommunene blitt slått sammen slik Levanger kommune ønsket ville det vært naturlig med ett lensmannskontor. Når det ikke ser ut til å bli slik er det naturlig at Levanger og Verdal får hvert sitt med den størrelsen kommunene har. Om Politimesteren holder på at det likevel skal være ett kontor med felles lensmann er det Levanger kommunes klare oppfatning at det bør lokaliseres i Levanger som den klart største kommunen av de to. Følgende forhold underbygger dette:

  • Folketall på nærmere 20.000 innbyggere
  • Sykehus med en stor psykiatrisk avdeling
  • Asylmottak av betydelig størrelse nasjonalt og med flere sppesialavdelinger
  • En E 6 strekning fra Langstein til Rinnleiret som er meget ulykkesbelastet
  • Universitetsby med ca 2.000 studenter
  • Vernet trehusbebyggelse i sentrum


Kommunen bygger for tiden et kombinasjonsbygg ved sykehuset Levanger. Bygget skal romme interkommunal legevakt for Frosta, Levanger, Verdal og Inderøy, Helse Midt-Norge sin IT-avdeling og ikke minst ambulansetjenesten for Helse NT. På taket av huset anlegges en moderne helikopterlandingsplass. Det er mulig å utvide bygget til å romme lokaler for politiet. Samlokalisering med sykehus og ambulanser og nærhet til brannstasjon som bare ligger noen hundre meter unna bør være en svært god mulighet for politiet om en akter å etablere en felles base for Levanger og Verdal og eventuelt også andre nærliggende kommuner. En slik beliggenhet vil ha svært god adkomst til E6. 

Vi har forstått det slik som at avgjørelsen om lokalisering ikke vil bli tatt regionalt, men det er viktig at Trøndelag politidistrikt i forbindelse med kravspesifikasjon i forbindelse med innhenting av tilbud på lokaler legger vekt på disse forholdene.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 18.08.2016 08:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051