Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 17.08.16 - sak 62/16 - Søknad om permisjon fra politiske verv - Silje Augdal Friberg

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2016/4623
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 17.08.16 62/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Silje Augdal Friberg innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 1. september 2017.

Som nytt medlem til driftskomiteen velges: ___________________

Som nytt medlem til kulturpriskomite velges: ___________________ 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Silje Augdal Friberg søker i e-post datert 22. juni 2016 om ett års permisjon fra sine politiske verv. Friberg begrunner dette med at hun i oktober startet i ny jobb som er krevende. I tilknytning til jobben er det mange møter som det er helt nødvendig at hun deltar på, og disse kolliderer ofte med politiske møter. I tillegg til jobben driver hun gård. Dette til sammen er så krevende at hun synes det blir vanskelig å følge opp politiske verv. 

Friberg har følgende verv:

  • Fast representant til driftskomiteen
  • 1. vararepresentant til kommunestyret
  • Representant til kulturpriskomite


Kommuneloven § 15, 2. ledd sier følgende om Uttreden. Suspensjon:
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. 

§ 16, 3. ledd: "Dersom et medlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre og fylkesting, kommunestyrekomité og fylkestingskomité trer endelig ut, velges nytt medlem, selv om det er valgt varamedlem. Organet skal suppleres fra den samme gruppe som den uttredende tilhørte. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet, skal det så langt det er mulig velges nytt medlem fra det underrepresenterte kjønn."

§ 16, 5. ledd: "Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget."

§ 16, 6. ledd: "Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum." 

Vurdering:

Etter rådmannens skjønn fyller Silje Augdal Friberg vilkårene for å få innvilget permisjon fra politiske verv, og rådmannen vil derfor tilrå at søknaden om permisjon innvilges.

Når det gjelder driftskomiteen er det å betrakte som «et annet folkevalgt organ», jfr. Kommuneloven §16, 3. ledd. Rådmannen velger å følge samme tolkning som er gjort i andre sammenlignbare permisjonssaker. Det betyr at det må velges nytt medlem til driftskomiteen, selv om det er valgt varamedlemmer. Ved valget av nye medlemmer må det tas hensyn til kjønnskvoteringsreglene. Uavhengig av lista sin sammensetning skal det etter loven, og så langt det er mulig, være minst 40% av begge kjønn i utvalget som helhet.

Det må velges ny representant til kulturpriskomiteen.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 18.08.2016 08:06
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051