Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 16.01.19 - sak 7/19 - Debatthefte 2019 - KS spør - Uttalelse fra Levanger kommune

Vidar Solheim - klikk for personkort
Saksbehandler: Vidar Solheim
Arkivref. 2018/13300
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 16.01.19 7/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune har følgende svar på Debatthefte 2019 - KS spør:

Spørsmål

Forslag til svar fra Levanger kommune

Digitaliseringsarbeidet

1.      Hvordan kan KS best være en utviklingspartner for medlemmene på digitaliseringsområdet?

Koordinering av digitalisering i kommuner og fylkeskommuner. Se på felles løsninger for kommunesektoren innen området. Samhandling med stat ifm digitalisering og på vegne av kommuner/fylkeskommuner, delta i prosjekter for å oppnå utvikling, gode resultater og samt spredning av kunnskap.

2.      Bør KS gis et mer formelt mandat på vegne av sine medlemmer på digitaliseringsområdet? Hvilke områder er aktuelle og hvilke forutsetninger må en slik rolle hvile på?

KS bør gis et mandat innen digitaliseringsområdet og det bør omhandle strategier for kommunal-/fylkeskommunal sektor, anskaffelser; flere kommuner-/fylkeskommuner gir tyngde ved forhandlinger, hvordan systemer og hjelpemidler kan organiseres og brukes, bedre samhandlingen mellom kommuner-/fylkeskommuner for en mer effektiv informasjonsutveksling.

Forhandlinger 2019 - mellomoppgjør

3.      Bør lønnsmidlene som er til disposisjon ved mellomoppgjøret 2019 fordeles i hovedsak sentralt eller lokalt?
Dersom sentrale tillegg – hvilke stillingsgrupper bør prioriteres?

Det er ikke ønskelig med lokale forhandlinger på kap 4. Det bør være et sentralt løft innen områder hvor det er vansker med rekruttering. Her tenkes det spesielt på sykepleiere og vernepleiere.

4.      Deler kommunen/fylkeskommunen KS’ vurdering av at det ikke er behov for vesentlige endringer i Hovedavtalen når den skal forhandles i 2019?

Ser ikke behov for at det gjøres endringer i Hovedavtalen.

Kompetansebehov

5.      Hva vil være de gode virkemidlene for læring og kompetanseutvikling i tjenestene framover?

Stimulere til og legge til rette for kompetanseheving når en står i jobb. Det bør også tilstrebes at de med utenlandsk utdannelse og kompetanse kan få denne godkjent slik at denne kompetansen kan utnyttes.

Variasjoner i tjenesten

6.      Er det tjenesteområder i dag hvor det er for stor ulikhet i og mellom kommuner/fylkeskommuner? I tilfelle hvilke?

Det er stor forskjell på inntektsnivået mellom kommunene. Det betyr at det er en ulikhet i tjenestenivået mellom kommuner med lave frie inntekter pr innbygger og kommuner med høye frie inntekter. Dette går på alt fra voksentetthet i barnehage og skole til eldreomsorg. Det kan synes som om større kommuner med relativt høye inntekter makter å prioritere utviklingsarbeid høyere enn mellomstore kommuner som i stor grad har lave frie inntekter.

7.      Hvordan kan kommunene/fylkeskommunene selv og KS redusere uønsket variasjon?

Kommunene kan selv påvirke inntektene med å benytte handlingsrommet med å skrive ut eiendomsskatt. Dessuten ved å sørge for å sette av ressurser til effektiviseringsarbeid. KS kan bidra med å være tydelig på at inntekter mellom kommuner må fordeles bedre slik at alle kommuner har mulighet til å tilby noen lunde likeverdige tjenester.


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon – inviterer hvert år til debatt i landets kommuner og fylkeskommuner. Kommunen som medlem bør gi politiske signaler om hva vi forventer av KS. Vedlagte debatthefte er innledning til en debatt og tilbakemeldinger til KS.  

KS Trøndelag har bedt om uttalelse fra medlemmene innen 28. januar 2019 på temaene som løftes debatthefte 2019:

  • Behovet for felles innsats, sterkere prioritering og koordinering av tiltak på digitaliseringsområdet, herunder om KS bør ha et mer formelt mandat for å få det til.
  • Det kommende mellomoppgjøret og spørsmål knyttet til det.
  • Hvordan sikre at kommuner og fylkeskommuner i årene framover har den nødvendige kompetansen for å levere gode tjenester til innbyggerne?
  • Økende bruk av nasjonale bemanningsnormer og kompetansekrav reduserer kommunenes handlingsrom. Begrunnelse for statlig detaljstyring er gjerne hensynet til likhet og likeverd. Men hva er egentlig uønsket variasjon? Hvordan kan vi sikre lokalt tilpassede tjenester, og samtidig reduserer uønsket variasjon?

 
Dette for å få tid til å forberede sak som skal fremmes for Rådmannsutvalgets - og Fykestyrets møte i forkant av Strategikonferansen med fylkesmøtet den 13. og 14. februar 2019. 

Vurdering:

Rådmannen har i Strategisk lederteam utarbeidet følgende forslag til besvarelse: 

Spørsmål

Forslag til svar fra Levanger kommune

Digitaliseringsarbeidet

1.      Hvordan kan KS best være en utviklingspartner for medlemmene på digitaliseringsområdet?

Koordinering av digitalisering i kommuner og fylkeskommuner. Se på felles løsninger for kommunesektoren innen området. Samhandling med stat ifm digitalisering og på vegne av kommuner/fylkeskommuner, delta i prosjekter for å oppnå utvikling, gode resultater og samt spredning av kunnskap.

2.      Bør KS gis et mer formelt mandat på vegne av sine medlemmer på digitaliseringsområdet? Hvilke områder er aktuelle og hvilke forutsetninger må en slik rolle hvile på?

KS bør gis et mandat innen digitaliseringsområdet og det bør omhandle strategier for kommunal-/fylkeskommunal sektor, anskaffelser; flere kommuner-/fylkeskommuner gir tyngde ved forhandlinger, hvordan systemer og hjelpemidler kan organiseres og brukes, bedre samhandlingen mellom kommuner-/fylkeskommuner for en mer effektiv informasjonsutveksling.

Forhandlinger 2019 - mellomoppgjør

3.      Bør lønnsmidlene som er til disposisjon ved mellomoppgjøret 2019 fordeles i hovedsak sentralt eller lokalt?
Dersom sentrale tillegg – hvilke stillingsgrupper bør prioriteres?

Det er ikke ønskelig med lokale forhandlinger på kap 4. Det bør være et sentralt løft innen områder hvor det er vansker med rekruttering. Her tenkes det spesielt på sykepleiere og vernepleiere.

4.      Deler kommunen/fylkeskommunen KS’ vurdering av at det ikke er behov for vesentlige endringer i Hovedavtalen når den skal forhandles i 2019?

Ser ikke behov for at det gjøres endringer i Hovedavtalen.

Kompetansebehov

5.      Hva vil være de gode virkemidlene for læring og kompetanseutvikling i tjenestene framover?

Stimulere til og legge til rette for kompetanseheving når en står i jobb. Det bør også tilstrebes at de med utenlandsk utdannelse og kompetanse kan få denne godkjent slik at denne kompetansen kan utnyttes.

Variasjoner i tjenesten

6.      Er det tjenesteområder i dag hvor det er for stor ulikhet i og mellom kommuner/fylkeskommuner? I tilfelle hvilke?

Det er stor forskjell på inntektsnivået mellom kommunene. Det betyr at det er en ulikhet i tjenestenivået mellom kommuner med lave frie inntekter pr innbygger og kommuner med høye frie inntekter. Dette går på alt fra voksentetthet i barnehage og skole til eldreomsorg. Det kan synes som om større kommuner med relativt høye inntekter makter å prioritere utviklingsarbeid høyere enn mellomstore kommuner som i stor grad har lave frie inntekter.

7.      Hvordan kan kommunene/fylkeskommunene selv og KS redusere uønsket variasjon?

Kommunene kan selv påvirke inntektene med å benytte handlingsrommet med å skrive ut eiendomsskatt. Dessuten ved å sørge for å sette av ressurser til effektiviseringsarbeid. KS kan bidra med å være tydelig på at inntekter mellom kommuner må fordeles bedre slik at alle kommuner har mulighet til å tilby noen lunde likeverdige tjenester.

 
Temaene og forslaget drøftes i formannskapet som vedtar uttalelse fra Levanger kommune. 

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 30.01.2019 10:17
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051